قوانین جهانی موفقیت
Success Articles

مقالات بازاریابی، فروش و موفقیت

  • 1608
  • 787 مرتبه
قوانین جهانی موفقیت

قوانین جهانی موفقیت

یک شنبه 06 فروردین 1396

این کتاب ها که در ظاهر کوچک و در باطن بزرگ هستند از حاشیه روی خودداری کرده و با زبانی روشن اصول مهم و نکات کاربردی را ارائه می کنند

شما میتوانید این مقاله مفید و کاربردی را از لینک زیر دانلود کنید

دانلود فایلPDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 ١ قانون علت و معلول

هر چيز به دليلی رخ میدهد. برای هر علتی معلولی هست، و برای هر معلولی علت یا علتهای بخصوصی وجود دارد، چه از آنها اطلاع داشته باشيد چه نداشته باشيد. چيزی به اسم اتفاق وجود ندارد.

 

٢ قانون ذهن

همه علتها و معلولها ذهنی هستند. افکار شما تبدیل به واقعيت میشوند. افکار شما آفرینندهاند. شما تبدیل به همان چيزی میشوید که درباره آن بيشتر فکر میکنيد. هميشه درباره چيزهایی فکر کنيد که واقعا طالب آن نستيد و از فکر کردن درباره چيزهایی که خواستار آن نيستيد اجتناب کنيد.

 

٣ قانون عينيت یافتن ذهنيات

دنيای پيرامون شما تجلی فيزیکی دنيای درون شماست. کار اصلی شما در زندگی این است که زندگی مورد علاقه خود را در درون خود خلق کنيد. زندگی ایدهآل خود را با تمام جزئيات آن مجسم کنيد و این تصویر ذهنی را تا زمانی که در دنيای پيرامون شما تحقق پيدا کند، حفظ کنيد.

 

٤ قانون رابطه مستقيم

زندگی بيرون شما بازتاب زندگی درونی شماست. بين طرز فکر و احساسات درونی شما از یک طرف و عملکرد و تجارب بيرونی شما از طرف دیگر رابطه مستقيم وجود دارد.

 

٥ قانون باور

هر چيزی را که عميقا باور داشته باشيد برایتان به واقعيت بدل میشود. شما آنچه را که میبينيد باور نمیکنيد، بلکه آن چيزی را میبينيد که قبلا به عنوان یک باور انتخاب کردهاید. پس باید:  -باورهای محدود کنندهای را که مانع موفقيت شما هستند شناسایی کنيد.  -آنها را از بين ببرید.

 

٦ قانون ارزشها

نحوه عملکرد شما هميشه با زیربناییترین ارزشها و اعتقادات شما هماهنگ است. آنچه براستی ارزشهایی را که واقعا به آن اعتقاد دارید بيان میکند ادعاهای شما نيست بلکه گفتهها، اعمال و انتخابهای شما به ویژه در هنگام ناراحتی و عصبانيت است.

 

٧ قانون انگيزه 

خواستهها و غرایز شما سرچشمه میگيرد. این کار ممکن ، هر چه میگویيد یا انجام میدهيد از تمایلات درونی است بصورت خودآگاه و ناخودآگاه انجام شود. رمز موفقيت دو چيز است:  -تعيين اهداف و برنامهریزی برای آنها.  -مشخص کردن انگيزهها.

 

٨ قانون فعاليت ذهن ناخودآگاه

ذهن ناخودآگاه شما موجب میشود همه گفتهها و اعمالتان مطابق با الگویی انجام پذیرد که با تصویر ذهنی و باورهای زیر بنایی شما هماهنگ است. ذهن ناخودآگاه شما بسته به اینکه چگونه آنرا برنامهریزی کنيد میتواند شما را به پيش ببرد و یا از پيشرفت باز دارد.

 

٩ قانون انتظارات

اگر با اعتماد به نفس انتظار وقوع چيزی را داشته باشيد در جهان پيرامونتان امکان وقوع پيدا میکند. شما هميشه هماهنگ با انتظاراتتان عمل میکنيد و انتظارات شما بر رفتار و طرز برخورد اطرافيانتان تاثير می گذارد.

 

١٠ قانون تمرکز

هر چيزی که ذهن خود را به آن مشغول سازید در زندگی واقعيت پيدا میکند. هر چيزی که روی آن تمرکز کنيد و مرتبا به آن فکر کنيد در زندگی واقعی شکل میگيرد و گسترش پيدا می کند. بنابراین باید فکر خود را بر چيزهایی متمرکز کنيد که در زندگی واقعا طالب آن هستيد.

 

١١ قانون عادت

از کارهایی که انجام میدهيد از روی عادت است، خواه عادتهای مفيد و خواه عادتهای مضر ٪٩٥ حداقل شما میتوانيد عادتهایی را که موفقيتتان را تضمين میکند در خود پرورش دهيد. به این صورت که تا هنگامی که رفتار مورد نظر به صورت اتوماتيک و غير ارادی انجام نشوند تمرین و تکرار آگاهانه و مدام آنرا ادامه دهيد.

 

١٢ قانون جذب

شما مرتبا افکار، ایدهها و موقعيتهایی را که با افکار غالب شما هماهنگ هستند به خود جذب میکنيد، خواه افکار منفی خواه افکار مثبت. شما میتوانيد بهتر از اینکه هستيد باشيد، ثروتمند تر از اکنون باشيد و تواناییهای بيشتری داشته باشيد چون میتوانيد افکار غالب خود را تغيير دهيد. ١٣ قانون انتخاب زندگی شما نتيجه انتخابهای شما تا این لحظه است. چون هميشه در انتخاب افکار خود آزاد هستيد، کنترل کامل زندگیتان و تمامی آنچه برایتان اتفاق میافتد در دست شماست.

 

 ١٤ قانون تفکر مثبت

برای موفقيت و شادی در تمام جنبههای زندگی تفکر مثبت امری ضروری است. شيوه تفکر شما نشان دهنده ارزشها، اعتقادات و انتظارات شماست.

 

١٥ قانون تغيير

تغيير غير قابل اجتناب است و چون با دانش روزافزون و تکنولوژی رو به پيشرفت هدایت میشود با سرعتی غير قابل قياس با گذشته در حال حرکت است. کار شما این است که استاد تغيير باشيد نه قربانی آن.

 

١٦ قانون کنترل

این که تا چه حد در مورد خودتان مثبت فکر میکنيد بستگی به این دارد که فکر میکنيد تا چه حد زندگیتان را تحت کنترل دارید.  . شادی و عملکرد عالی از طریق کنترل کامل افکار، اعمال و شرایط پيرامونتان به وجود میآید ، سلامتی

 

١٧ قانون مسئوليت

هر جا که هستيد و هر چه که هستيد بخاطر آن است که خودتان اینطور خواستهاید. مسئوليت کامل آنچه که هستيد، آنچه که بدست آوردهاید و آنچه که خواهيد داشت بر عهده خود شماست

 

١٨ قانون پاداش

عالم در نظم و تعادل کامل به سر میبرد. شما هميشه پاداش کامل اعمالتان را میگيرید. هميشه از همان دست که میدهيد از همان دست میگيرید. اگر از عالم بيشتر دریافت میکنيد به این دليل است که بيشتر میبخشيد.

 

١٩ قانون خدمت

پاداشهایی که در زندگی میگيرید با ميزان خدمت شما به دیگران رابطه مستقيم دارد. هر چه بيشتر برای بهبود زندگی و سعادت دیگران کار و مطالعه کنيد و تواناییهای خود را افزایش دهيد، در عرصههای مختلف زندگی خود نيز پيشرفت بيشتری به دست میآورید.

 

٢٠ قانون تاثير تلاش

همه اميدها، رویاها، هدفها و آرمانهای شما در گرو سخت کوشی شماست. هر چه بيشتر تلاش کنيد، بخت و اقبال بهتری پيدا میکنيد. هيچ راه ميانبری وجود ندارد.

 

٢١ قانون آمادگی

شانس در واقع به هم پيوستن موقعيت و آمادگی است. عملکرد خوب نتيجه آمادگی کامل است که مراحل کسب آن اغلب از هفتهها، ماهها و سالها قبل آغاز میشود. در هر حوزهای موفقترین افراد آنهایی هستند که همواره در مقایسه با افراد ناموفق وقت بيشتری را صرف کسب آمادگی برای انجام کار میکنند.

 

٢٢ قانون حد توانایی

هيچ وقت برای انجام همه کارها وقت کافی وجود ندارد ولی هميشه برای انجام مهمترین کارها وقت کافی است. هر چه بيشتر کار کنيد کارایی بيشتری پيدا میکنيد. اما اگر بخواهيد بيش از حد حد توانتان انجام امور مختلف را به عهده بگيرید نتيجهای جز این نخواهد داشت که بفهميد توانایی شما برای انجام کارها حدی دارد.

 

٢٣ قانون تصميم

مصمم بودن از ویژگیهای اساسی افراد موفق است. در زندگی شما هر جهشی در جهت پيشرفت، هنگامی حاصل میشود که در موردی تصميم روشنی گرفته باشيد.

 

٢٤ قانون خلاقيت

ذهن شما میتواند به هر چيزی که برایش قابل درک باشد و آن را باور داشته باشد دست یابد. هر نوع پيشرفتی در زندگیتان با یک ایده آغاز میشود و چون توانایی شما در خلق ایدههای جدید نامحدود است آینده شما نيز محدودیتی نخواهد داشت.

 

٢٥ قانون انعطاف پذیری

در تعيين اهداف خود قاطعيت داشته باشيد، اما در مورد روش دستيابی به آنها انعطافپذیر باشيد. در عصر تحولات سریع، رقابت شدید و کهنه شدن مدام همه چيز، انعطافپذیری و سازگاری از شرایط اساسی موفقيت است.

 

٢٦ قانون استقامت

معيار ایمان به خود، توانایی استقامت در برابر سختیها، شکستها و نا اميدیهاست. استقامت ویژگی اساسی موفقيت است. اگر شما به اندازه کافی استقامت کنيد، طبيعتا سرانجام موفق میشوید.

 

٢٧ قانون صداقت

خوشبختی و داشتن عملکرد عالی هنگامی به سراغ شما میآید که تصميم بگيرید هماهنگ با والاترین ارزشها و عميقترین اعتقادات خود زندگی کنيد. هميشه با آن بهترین _ بهترینها که در درون شماست صادق باشيد.

 

٢٨ قانون احساس

شما در فکر کردن، درک کردن و تصميم گرفتن صددرصد احساسی عمل میکنيد. با احساستان تصميم میگيرید و با عقلتان توجيه میکنيد. از آنجایی که کنترل افکارتان در دست خودتان است، خوشبختی شما نيز بستگی به ميزان اراده شما در کنترل افکارتان دارد.

 

٢٩ قانون خوشبختی

کيفيت زندگیتان را احساس شما در هر لحظه تعيين میکند و احساس شما را تفسير شما از وقایع پيرامونتان تعيين میکند نه خود وقایع. هرگز برای اینکه تجربه خوشی از دوران کودکی داشته باشيد دیر نيست. کافی است گذشته را مرور کنيد و روشی را که برای تفسير تجربيات خود داشتهاید تغيير دهيد .

 

٣٠ قانون جایگزینی

ذهن خودآگاه شما در آن واحد فقط میتواند یک فکر را در خود جای دهد، یا مثبت یا منفی. شما میتوانيد با جایگزین کردن افکار مثبت به جای افکار منفی به خوشبختی دست پيدا کنيد. ذهن مانند باغی است که در آن یا گل میروید یا علف هرز.

 

٣١ قانون اظهار

هر گفتهای تاثيری به جا میگذارد. وقتی چيزی را با حالتی سرشار از احساس به خودتان میگویيد، افکار، ایدهها و رفتارهایی هماهنگ با همان کلمات بوجود میآید. فقط راجع به چيزهایی فکر کنيد که طالب آن هستيد و راجع به آنچه که طالب آن نيستيد فکر نکنيد.

 

٣٢ قانون عکس العمل

افکار و احساسات شما تعيين کننده اعمال شماست و اعمال شما نيز به نوبه خود تعيين کننده افکار و احساسات شماست. اگر برخوردی مثبت، خوشایند و خوشبينانه داشته باشيد، فردی مثبت، خوشایند و خوشبين خواهی شد.

  

٣٣ قانون تجسم

دنيای پيرامون شما تصویری از دنيای درون شماست. تصاویر ذهنی که به آن مشغول هستيد افکار، احساسات و رفتار شما را تحت تاثير قرار میدهد. هر چيزی که به روشنی و با تمام وجود تجسم کنيد نهایتا در زندگی شما به واقعيت میپيوندد.

 

٣٤ قانون تمرین

هر چيزی را که مرتبا تمرین کنيد تبدیل به یک عادت جدید میشود . شما میتوانيد رویکردها، تواناییها و کيفيات خوشبختی و موفقيت را در خود بپرورانيد، به این صورت که قوانين موفقيت را برای خود آنقدر تکرار کنيد تا جزئی از شخصيت شما شوند.

 

٣٥ قانون تعهد

کيفيت عشق و طول مدت یک دوستی رابطه مستقيم با عمق تعهد هر دو نفری دارد که میخواهند با یکدیگر رابطه موفقی داشته باشند. نسبت به کسانی که برایشان اهميت زیادی قایل هستيد از صميم قلب و بیقيد و شرط متعهد باشيد.

 

٣٦ قانون ارزش

شما هميشه به سوی کسانی که با شما ارزشها، باورها و اعتقادات مشترکی دارند و با آنها توافق دارید، جذب می شوید. عشق کور نيست.

 

٣٧ قانون تفاهم

ميزان تفاهم شما با هر کس بستگی به این دارد که تا چه حد ارزشها، رویکردها، هدفها و باورهای مشترکی دارید.

 

٣٨ قانون ارتباطات

کيفيت روابط شما را، کيفيت و کميت ارتباطات شما با دیگران تعيين میکند. ایجاد و حفظ روابط خوب نياز به صرف وقت دارد.

 

٣٩ قانون توجه

شما به چيزی توجه میکنيد که آن را بسيار دوست دارید و برایش ارزش قائل هستيد. با دقت گوش کردن به دیگران باعث میشود بفهمند که شما آنها را دوست دارید و این کار باعث ایجاد اطمينان میشود، یعنی همان چيزی که اساس یک ارتباط دوستانه است.

 

٤٠ قانون عزت نفس

هر کاری که در زندگی انجام میدهيد برای حفظ یا افزایش عزت نفس است. شما در کنار کسی احساس خوشبختی میکنيد که باعث میشود احساس کنيد فردی ارزشمند و مهم هستيد. هر چه بيشتر سعی کنيد که عزت نفس را در دیگران افزایش دهيد خودتان را نيز بيشتر دوست خواهيد داشت و برای خودتان احترام بيشتری قائل خواهيد شد.

 

٤١ قانون تلاش غيرمستقيم

در روابط با دیگران غير مستقيم عمل کردن بيشتر باعث موفقيت میشود. برای اینکه یک دوست خوب داشته باشيد باید یک دوست خوب باشيد. اگر میخواهيد روی دیگران تاثير بگذارید باید شما هم از دیگران تاثير بگيرید. برای ایجاد و حفظ روابط دوستانه باید اول خودتان یک فرد دوست داشتنی باشيد.

 

 ٤٢ قانون تلاش معکوس

هر چه بيشتر تلاش کنيد که به زور رابطه خوبی با دیگران ایجاد کنيد کمتر موفق خواهيد شد. برای ایجاد یک رابطه خوب کافی است فقط راحت باشيد، خودتان باشيد و از لحظاتی که با دیگران هستيد لذت ببرید.

 

٤٣ قانون هویت

حساسيت بيش از حد یا شخصی کردن مسائل یکی از دلایل اصلی بروز مشکل در برقراری روابط با دیگران است. فقط از طریق غيرشخصی کردن، جدا کردن خود از مسائل و داشتن یک نگرش عينی و واقع بينانه میتوانيد خوب عمل کنيد و با دیگران روابط موثر برقرار سازید.

 

٤٤ قانون بخشش

سلامت روانی شما دقيقا بستگی دارد به اینکه تا چه حد میتوانيد کسانی را که با اعمالشان به نحوی به شما آسيب رساندهاند براحتی ببخشيد. بسياری از ناراحتیها و بدبختیها ناشی از ناتوانی در بخشيدن دیگران است. این عدم توانایی منجر به مقصر شمردن دیگران و احساس کينه و نفرت نسبت به آنها میشود.

 

٤٥ قانون پذیرش واقعيت

مردم تغيير نمیکنند. آنها را همانطور که هستند بپذیرید. سعی نکنيد دیگران را عوض کنيد یا انتظار داشته باشيد تغيير کنند. شما نتيجه نگرش خودتان را میبينيد. کليد داشتن روابط خوب با دیگران؛ پذیرش آنها به همان صورتی است که هستند.

 

 ٤٦ قانون کم کوشی

بشر سعی میکند آنچه را که میخواهد با کمترین تلا ش ممکن بدست آورد. همه پيشرفتهای بشر در زمينه تکنولوژی در واقع راههای دستيابی به بيشترین برون داد با کمترین درون داد است. بنابراین همه افراد بشر اساسا تنبلند و همواره به دنبال آسانترین راه ممکن برای انجام کارها هستند.

 

٤٧ قانون حداکثر

بشر هميشه سعی میکند در قبال صرف وقت، پول، تلاش یا احساس خود بيشترین نتيجه را حاصل کند. در انتخاب بين کمتر یا بيشتر، ما هميشه بيشتر را انتخاب میکنيم. بنابراین، ما مردم اصولا در انجام هر کاری حریص هستيم. این ویژگی فی نفسه نه خوب است و نه بد. این فقط یک واقعيت است.

 

٤٨ قانون مصلحت

شما هميشه سعی میکنيد در سریعترین زمان ممکن و با آسانترین راه به هدف هایتان برسيد و کمتر به عواقب این کار توجه دارید. شما در هر کاری که انجام میدهيد تمایل دارید که از روشی استفاده کنيد که دردسر و مشکلات کمتری ایجاد کند.

 

٤٩ قانون دوگانگی

شما برای هر کاری که انجام میدهيد هميشه یکی از این دو دليل را ارائه میدهيد:  -دليلی که درست به نظر میرسد.  -دليل واقعی. دليلی که درست به نظر میرسد دليلی احترام برانگيز و ظاهرا شرافتمندانه است. اما دليل واقعی این است که راهی که انتخاب کردهاید در حال حاظر سریعترین و آسانترین راه برای رسيدن به اهداف شماست.

 

 ٥٠ قانون انتخاب

هر کاری که انجام میدهيد بر اساس ارزشهای غالب در آن لحظه است. حتی هيچ کاری نکردن هم نوعی انتخاب است. هر جا که هستيد و هر کسی که هستيد به دليل انتخاب ها و تصميم هایی است که تا این لحظه گرفته اید.

 

٥١ قانون ارزش واقعی

ارزش هر چيز در چشم بيننده است. برای هيچ چيز ارزش از پيش تعيين شدهای وجود ندارد. ميزان ارزش هر چيز بهایی است که کسی حاضر است برایش بپردازد. کسی که حاضر است در مقایسه با دیگران بالاترین بها را برای چيزی بپردازد ارزش نهایی آنرا تعيين میکند.

 

٥٢ قانون تعجيل

شما هميشه ترجيح میدهيد که زودتر به آرزوهایتان برسيد تا دیرتر. به همين دليل است که در تمام عرصههای زندگیتان بیقرار هستيد.

 

٥٣ قانون ارزش نهایی

تعيين کننده بهای اصلی هر محصول اینست که آخرین مشتریها برای آخرین اقلام باقی مانده آن، چقدر حاضرند بپردازند.

 

٥٤ قانون عرضه و تقاضا

هنگامی که مقدار کالا یا مواد اوليه محدود است، افزایش قيمت منجر به کاهش تقاضا میشود و برعکس. تشویق باعث افزایش و تنبيه باعث کاهش میشود. در فعاليتهای توليدی ، ماليات و مقررات در حکم تنبيه عمل  . سود و مزایا به عنوان پاداش عمل میکند ، میکنند و در فعاليتهای غير توليدی

 

٥٥ قانون کهن (Kohen)

همه چيز قابل بحث و مذاکره است. چه در خرید و چه در فروش، هر پيشنهاد قيمت یا شرایطی از سوی یکی از طرفين معامله در صورتی بهترین پيشنهاد است که بازار، آنرا بپذیرد. هميشه برای رسيدن به قيمت بهتر صحبت کنيد.

 

٥٦ قانون داوسن (Davson)

اگر بدانيد چگونه به بهترین نحو وارد مذاکره شوید، هميشه میتوانيد معامله بهتری انجام دهيد. هميشه بيشتر از آنچه در نظر دارید مطالبه کنيد. هرگز اولين قيمت پيشنهادی را نپذیرید. عجله نکنيد و سپس قيمت بهتری را درخواست کنيد.

 

٥٧ قانون تعيين مهلت

تعيين مهلت یکی از جنبههای ضروری معامله است. هرگاه پيشنهادی میدهيد، برای رد یا قبول آن مهلتی تعيين کنيد. اما اگر طرف مقابل برای شما مهلتی تعيين کند، کافی است بگویيد: اگر فقط همين قدر وقت دارم جواب من منفی است.

 

٥٨ قانون شرایط پرداخت

شرایط پرداخت یک معامله از سایر شرایط، حتی از قيمت مهمتر است. شما معمولا میتوانيد هر قيمتی را بپذیرید اگر شرایط پرداخت مطلوب باشد.

 

 ٥٩ قانون آمادگی

موفقيت در معاملات بستگی به این دارد که تا چه حد از قبل خود را آماده کنيد ٪٨٠ قبل از معامله حتما اطلاعات لازم را جمعآوری کنيد، کارهای مقدماتی را انجام دهيد و از صحت فرضيات خود اطمينان حاصل کنيد.

 

٦٠ قانون جابجایی

قبل از معامله خود را به جای طرف مقابل بگذارید و پيشبينی کنيد که او قصد دارد چگونه معامله را پيش ببرد. هنگامی که از موقعيت طرف مقابل درک درستی پيدا کردید، بهتر خواهيد توانست معامله را به نفع خود به انجام برسانيد.

 

٦١ قانون اشتياق

از طرفين معامله، آنکه از خود اشتياق بيشتری نشان میدهد امکان کمتری برای بدست آوردن بهترین قيمت دارد.شما تنها در صورتی میتوانيد معامله را انجام دهيد که بتوانيد در صورت نامطلوب بودن قيمت از خير معامله بگذرید.

 

٦٢ قانون عمل متقابل

مردم ذاتا عادل هستند و حاضرند در مقابل لطفی که به آنها میکنيد متقابلا پاداش شما را بدهند. در معامله با دادن امتيازات کوچک میتوانيد در عوض امتيازات بزرگتری بدست آورید.

 

٦٣ قانون عدم ختم معامله

هيچ معاملهای تمام شده نيست. اگر اطلاعات جدیدی بدست آوردید که باعث شد از شرایط معامله راضی نباشيد از طرف دیگر معامله بررسی مجدد شرایط را تقاضا کنيد.

 

٦٤ قانون وفور نعمت

ما در جهانی سرشار از نعمت زندگی میکنيم، جهانی که در آن گنجينه عظيمی از ثروت برای تمام کسانی که طالب آن هستند وجود دارد. برای دستيابی به استقلال مالی همين امروز برای افزایش ثروت خود تصميم بگيرید و سپس همان کاری را انجام دهيد که دیگران پيش از شما برای رسيدن به همين هدف انجام دادهاند.

 

٦٥ قانون معاوضه

پول وسيله معاوضه خدمات و توليدات یک نفر است با خدمات و توليدات شخص دیگر. ميزان درآمد شما در هر زمان بازتاب ارزشی است که دیگران برای کار شما قائل هستند.

 

٦٦ قانون سرمایه

سرمایه عبارت از داراییهایی است که میتوان برای توليد پول نقد از آن استفاده کرد. باارزش ترین دارایی شما توانایی کسب درآمد است.  . منابع جسمانی ذهنی و عقلانی شما که مرتبا در حال رشد و تغيير است سرمایه شخصی شماست.

 

٦٧ قانون پس انداز

هميشه اول از همه حق خودتان را بدهيد. آزادی مالی از آن کسانی است که هميشه حداقل ده درصد از درآمد خود را پسانداز میکنند. اگر نمیتوانيد پول پسانداز کنيد، استعداد ثروتمند شدن ندارید.

 

٦٨ قانون نگهداری

اینکه چقدر درآمد داریم مهم نيست، بلکه نکته مهم این است که چه مقدار از آن را میتوانيد نگه دارید. افراد موفق وقتی که درآمد خوبی دارند پس انداز میکنند و در نتيجه وقتی درآمد کمی دارند پشت گرمی مالی دارند.

 

٦٩ قانون پارکينسون

مخارج معمولا آنقدر افزایش پيدا میکند تا اینکه به ميزان درآمد برسد. به همين دليل است که اکثر مردم هنگام بازنشستگی فقير هستند. برای اینکه ثروتمند شوید باید مخارجتان کمتر از درآمدتان باشد و باقيمانده را پسانداز کنيد.

 

٧٠ قانون سرمایه گذاری

قبل از سرمایه گذاری تحقيقات لازم را به عمل آورید. هنگامی که مشغول انجام تحقيقات مقدماتی برای سرمایه گذاری هستيد وقت کافی صرف این کار کنيد، درست همانطور که پس از سرمایه گذاری برای پول درآوردن وقت صرف میکنيد. هرگز خود را بطور ناگهانی درگير یک سرمایه گذاری غير قابل برگشت نکنيد.

 

٧١ قانون بهره ی مرکب

جمع آوری پول و افزایش دادن آن از طریق بهره مرکب، که هم به اصل سرمایه و هم به سود آن تعلق میگيرد، شما را ثروتمند میکند. رمز دستیابی به استقلال مالی از طریق پس انداز این است که پول را کنار بگذارید و هرگز به هيچ دليلی به آن دست نزنيد.

 

٧٢ قانون برآیند

موفقيت مالی بزرگ برآیند صدها، بلکه هزارها، تلاش کوچک است که ممکن است هرگز توسط کسی دیده یا تحسين نشده باشد. برای ثروتمند شدن هيچ راه سریع یا آسانی وجود ندارد.

 

٧٣ قانون جذب

جمعآوری پول موجب میشود که پول بيشتری به سوی شما جذب شود. در حين جمعآوری پول، تفکر مثبت در مورد آن شما را تبدیل به چيزی شبيه آهن ربا میکند، با این تفاوت که شما پول را به سوی خود جذب میکنيد.

 

٧٤ قانون اشتياق

برای ثروتمند شدن باید اشتياق شدیدی برای این کار داشته باشيد. اشتياقی اندک یا علاقهای مختصر کافی نيست. شدت علاقه یخود را می توانيد با مشاهده فعاليتهای خود بسنجيد. آیا این فعاليتها با ثروتمند شدن هماهنگی دارد یا نه ؟

 

٧٥ قانون هدف

قطعيت هدف نقطه آغاز ثروتمند شدن است. برای ثروتمند شدن باید تصميم بگيرید که دقيقا چه میخواهيد. آن را یادداشت کنيد و سپس برای دستیابی به آن برنامهریزی کنيد. تمام مردمان موفق افکارشان را روی کاغذ می آورند.

 

٧٦ قانون ثروتمند کردن

تمام ثروتهای پایدار از طریق ثروتمند کردن دیگران از راههای مختلف بوجود میآید. هر چه بيشتر تمرین کنيد که در بالا بردن کيفيت زندگی دیگران سهيم شوید ثروتمند شدن شما بيشتر تضمين میشود.

 

٧٧ قانون کارآفرینی

مطمئنترین راه برای ثروتمند شدن این است که کار موفقی را برای خود طرحریزی کنيد و به مرحله اجرا درآورید. هيچکس با کار کردن برای دیگران ثروتمند نمیشود. توليدات یا خدمات شما کافی است تنها ده درصد بهتر از رقيبانتان باشد تا راه را برای ثروتمند شدن شما هموار کند.

 

٧٨ قانون خودساختگی

بهترین و مطمئنترین راه برای راهاندازی یک کار جدید این است که بدون سرمایه یا با مقدار اندک شروع کنيد، و سپس مرحله به مرحله با استفاده از سود حاصله پيش بروید. کسانی که با پول خيلی کم شروع میکنند در مقایسه با کسانی که با پول خيلی زیاد شروع میکنند احتمال موفقيت بيشتری دارند.

 

٧٩ قانون آمادگی برای شکست

آمادگی شما برای شکست خوردن، تنها معيار واقعی تمایل شما برای ثروتمند شدن است. شکست پيش نياز موفقيت بزرگ است. اگر میخواهيد سریعتر موفق شوید آمادگی شکست خود را دو برابر کنيد.

 

٨٠ قانون ریسک

بين ميزان ریسکپذیری و احتمال شکست رابطه مستقيم وجود دارد ، در هر کاری کارآفرینان موفق کسانی هستند که برای سود بيشتر خطرات کار را تجزیه تحليل میکنند و به حداقل میرسانند.

 

٨١ قانون خوشبينی نابجا

خوشبينی بيش از حد مانند شمشير دو دم است که ميتواند هم به شکست و هم به موفقيت منجر شود. در تجارت، هر کاری دو برابر آنچه فکر میکنيد هزینه دارد و سه برابر مدت زمانی که پيشبينی میکنيد به طول میانجامد.

 

٨٢ قانون ثبات قدم

اگر در راه ثروتمند شدن به اندازه کافی ثبات قدم داشته باشيد، بدون تردید موفق خواهيد شد. موانعی که در حين کار ظاهر میشود پلکان موفقيت شما است به شرط آنکه از هر نااميدی و شکستی درس بگيرید.

 

٨٣ قانون هدف تجارت

هدف اساسی تجارت پيدا کردن و حفظ مشتری است و در هر تجارتی کليه فعاليتها باید بر این هدف متمرکز باشد. سود نتيجه پيدا کردن و حفظ مشتری با روشی مقرون به صرفه است.

 

٨٤ قانون سازمان

موسسه تجاری مرکب از گروهی از افراد است که برای تنها هدف خود که همان پيدا کردن و حفظ مشتری است تشکيل شدهاست. وجود هر کدام از کارکنان باید برای انجام وظایف موسسه ضروری باشد.

 

٨٥ قانون رضایت مشتری

در تجارت هر کسی مشغول حفظ رضایت مشتری است و هميشه حق با مشتری است. مشغوليت ذهنی تاجران موفق ارائه خدمات بهتر به مشتری است.

 

٨٦ قانون مشتری

مشتری هميشه به دنبال بهترین و بيشترین است با پایينترین قيمت ممکن. یک برنامهریزی خوب تجاری ایجاب میکند که شما همواره به منافع شخصی مشتری توجه و بر آن تاکيد داشته باشيد.

 

٨٧ قانون کيفيت

کيفيت آن چيزی است که مشتری میگوید و مشتری است که در مورد ارزش کالا یا خدمات تصميم میگيرد . توانایی شما در افزودن ارزش به محصولات و یا خدمات خود تعيين کننده موفقيت شما در بازار است.

 

٨٨ قانون کهنگی

هر چيزی که مورد استفاده قرار گيرد کهنه خواهد شد. محصولات یا خدمات امروز بدليل تکنولوژی پویا و رقابت از همان ابتدا در فرآیند کهنه شدن قرار میگيرد. معجزه جدید یا محصول جدید شما که قرار است به بازار بياید چيست؟

 

٨٩ قانون ابتکار

برای شروع راه موفقيت، داشتن یک ایده خوب تنها چيزی است که به آن نياز دارید. پيشرفت در تجارت نتيجه یافتن راههای سریعتر، ارزانتر، بهتر و آسانتر برای انجام یک کار است.

 

٩٠ قانون عوامل ضروری موفقيت

هر کار یا تجارتی بيش از پنج تا هشت عامل ضروری برای موفقيت ندارد. این عوامل، تعيين کننده چگونگی عملکرد شما هستند. کارهایی را که منجر به موفقيت یا شکست شما میشوند تعيين کنيد و سپس با بهرهگيری از این اطلاعات، برای داشتن عملکرد بهتر در هر زمينه برنامهریزی کنيد.

 

٩١ قانون بازار 

که در آن سایر ، قيمت واقعی هر کالا بهایی است که مشتری حاضر است برای آن کالا در بازار آزاد و رقابتی کالاهای مشابه نيز وجود دارد، بپردازد. هميشه حق با بازار است.

 

٩٢ قانون تخصصی کردن

برای موفقيت در تجارت، باید ابتدا محصول یا خدمات بخصوصی را انتخاب کنيد و سپس تمام توانایی خود را برای انجام کار با بهترین روش به کار گيرید. یکی از دلایل اصلی شکست در تجارت غير تخصصی کار کردن است.

 

٩٣ قانون تمایز 

محصولات یا خدمات برای کسب موفقيت باید در نوع خود ویژگی منحصر به فردی داشته ، در یک بازار رقابتی باشند تا از سایر محصولات و خدمات مشابه متمایز گردند. برای رقابت در بازار، برتری کالای شما باید قابل توجه و قابل تبليغ کردن باشد و چيزی باشد که بازار حاضر باشد به خاطر آن پول پرداخت کند.

 

٩٤ قانون تعيين خریدار

موفقيت در تجارت در گرو تعيين گروههایی است که در بازار، خریدار توليدات یا خدمات شما هستند.  -مشتریان شما دقيقا چه کسانی هستند ؟  -کجا هستند؟  -علت خرید آنها چيست؟

 

٩٥ قانون تمرکز بازار

موفقيت در بازار در گرو تمرکز کامل بر روی مشتریان بخصوصی است که میتوانند از ویژگیهای خاص کالا یا خدمتی که ارائه میدهيد بيشترین استفاده را ببرند.  . رمز سوددهی است ، تعيين و متمرکز کردن تلاشهایتان روی این گروه خاص و اصلی

 

٩٦ قانون برتری

بازار تنها برای عملکرد برتر، توليدات برتر یا خدمات برتر بهای عالی میپردازد. اولين کار در مدیریت، تعيين و بهبود بخشيدن به حوزهای است که میتوانيد در آن برتر باشيد.

 

٩٧ قانون احتمالات

هر رخدادی به ميزان معينی احتمال وقوع دارد. برای افزایش احتمال وقوع رخداد مورد نظر خود، تعداد موارد را افزایش دهيد. هر چقدر کارهای بيشتری را به دفعات بيشتر امتحان کنيد، احتمال موفقيت شما نيز بيشتر میشود.

 

٩٨ قانون وضوح اهداف

هر چقدر با وضوح بيشتری بدانيد که چه میخواهيد و حاضرید چه اقداماتی برای دستيابی به آن انجام دهيد احتمال موفق شدن و رسيدن به آنچه میخواهيد بيشتر میشود. روشن بودن اهداف مورد نظر مانند مغناطيسی عمل میکند که اقبال را به سوی شما میکشد.

 

 ٩٩ قانون جذب 

افراد، ایدهها و موقعيتهایی را به سوی خود جذب می کنيد که با افکار غالب شما هماهنگ ، شما در زندگی هستند. هنگامی که اهداف شما از مغناطيس اشتياق شما سر شار شد به چيزی دست پيدا میکنيد که مردم به آن شـــانس میگویند.

 

١٠٠ قانون توقعات

اگر مدام توقع داشته باشيد که اتفاقات خوب برایتان رخ دهد، ميزان شانس خود را در زندگی افزایش میدهيد . هر روزتان را ا این جمله آغاز کنيد: می دانم امروز یک اتفاق عالی برایم میافتد.

 

١٠١ قانون فرصت

بهترین فرصتها اغلب در معمولیترین موقعيتهای پيرامون شماست. بزرگترین فرصت شما، به احتمال زیاد درست پيش پای شماست، در کار، حرفه، تحصيل، تجربه یا علایق فعلی شما.

 

١٠٢ قانون قابليت

شانس هنگامی رخ میدهد که آمادگی و موقعيت در یک جا جمع شود.  هر چقدر تواناییهای بيشتری داشته باشيد و آنها را بيشتر پرورش دهيد شانس رسيدن به ، در هر زمينهای موقعيتهای مطلوب نيز برای شما بيشتر میشود.

 

١٠٣ قانون دانش 

شخصی که دانش و مهارت گستردهتری داشته باشد شانس موفقيت بيشتری نسبت به دیگران ، در هر زمينهای دارد. دانش و مهارت گسترده، فرد را آگاه ساخته و از چند و چون اوضاع با خبر میکند و در نتيجه فرصتهایش را افزایش میدهد.

 

١٠٤ قانون پيش فرضها

پيش فرضهای نادرست ریشه شکستها هستند. شهامت محک زدن پيش فرضهای خود را داشته باشيد. پذیرش اینکه احتمال دارد پيش فرضتان اشتباه باشد، راه را برای یافتن پيش فرضهای جدید و دگرگونیهای لازم باز می کند، چيزهایی که در غير این صورت بدست نخواهيد آورد.

 

١٠٥ قانون وقتشناسی 

وقتشناسی همه چيز است. اگر آمادگی لازم را در خود ایجاد کنيد، زمان مناسب برای شما فرا خواهد رسيد.   هميشه میتوان موجی را یافت که اگر با آن حرکت کنيد شما را به ساحل خوشبختی ، در دریای پر تلاطم زندگی میرساند. (ویليام شکسپير )

 

 ١٠٦ قانون انرژی

هر چقدر انرژی و اشتياق بيشتری داشته باشيد، احتمال اینکه موقعيت مناسب را تشخيص دهيد و از آن استفاده کنيد بيشتر میشود. بهترین ایدهها و افکار خلاق بعد از مدتی استراحت و آرامش بدست میآید.

 

١٠٧ قانون روابط

هر چه افراد بيشتری را بشناسيد که دید مثبتی نسبت به شما دارند موقعيتهای بهتری به دست خواهيد آورد. افرادی که شما را دوست دارند به شما ایدههای جدیدی میدهند و راه موفقيت را برای شما باز میکنند.

 

١٠٨ قانون درک دیگران

وقتی از دید فرد دیگری به موقعيتی نگاه کنيد، اغلب اوقات به ایده و راه حلهایی دست پيدا میکنيد که قبلا به آنها پی نبرده بودید. مرتب از خودتان بپرسيد که مردم به چه نياز دارند و چه میخواهند و شما چطور میتوانيد نيازها و خواستههای آنها را برآورده کنيد.

 

١٠٩ قانون رشد

اگر در حال رشد فکری نيستيد پس دارید در جا میزنيد. اگر روز به روز بهتر نمیشوید پس دارید بدتر میشوید . یادگيری دائمی و رشد مداوم فکری را جزئی از برنامه روزانه زندگی خود قرار دهيد.

 

١١٠ قانون تکرار

تمرین و تکرار بهای بدست آوردن مهارت است. چيزی را که مدام و مرتب تکرار میکنيد به صورت یک عادت جدید ذهنی و عملی در میآید. رشد فکری و احساس رضایت و خشنودی نتيجه کنار گذاشتن عادتهای گذشته و جایگزین کردن تمرینها و عادتهای جدید است.

 

١١١ قانون پشتکار

یک زندگی خوب و درخشان مجموعهای از هزاران تلاش و ایثاری است که هيچ کس از آن باخبر نيست. مردان بزرگ از ارتفاعاتی که فتح کردهاند حفاظت میکنند، جاهایی که یک شبه به آن نرسيدهاند. اما هنگام شب در حالی که همراهانشان خفتهاند باز هم به تلاش خود برای پيشروی ادامه میدهند. (هنری وادزورث لانگفلو)

 

١١٢ قانون خودشکوفایی

شما میتوانيد هر چه را که برای رسيدن به اهداف تعيين شده خود به آن نياز دارید بياموزید. آنهایی که میآموزند توانا هستند.

 

١١٣ قانون استعدادها

در درونتان مجموعهای از استعدادها و تواناییها نهفته است که اگر درست شناسایی و به کار گرفته شوند شما را قادر میسازند تا به هر هدفی که در نظر دارید برسيد. از چه قسمتهایی از کارتان بيشتر لذت میبرید و آنها را خيلی خوب انجام میدهيد؟ این سوال بهترین راهنما برای یافتن استعدادهای واقعی شماست.

 

١١٤ قانون کمال

موفقيت و خوشبختی هنگامی بدست میآید که کاری که از انجام آن لذت میبرید، بیعيب و نقص انجام می دهيد. تعيين کننده کيفيت زندگی شما این است که تا چه حد به کمال در زندگی اهميت میدهيد و برای رسيدن به آن تا چه اندازه خود را مسئول و متعهد میدانيد. (وینس لمباردی - مربی فوتبال)

 

١١٥ قانون موقعيت

مشکلات مانع کار نيستند بلکه معلم ما هستند. در درون هر مشکلی بذر سود یا موقعيتی نهفته است، برابر یا بيشتر از سود حاصل از انجام کار مورد نظر. در راه موفقيت مشکلات را تبدیل به پلههای صعود کنيد.

 

 ١١٦ قانون شهامت

وجود شهامتی سنجيده و حساب شده برای دستيابی به موفقيت ضروری است. ترس بزرگترین مانع رسيدن به هدف است. رویارویی با ترسهای خود را جزئی از عادت هایتان کنيد و در هر شرایطی این کار را انجام دهيد.

 

١١٧ قانون سختکوشی

موفقيتها و دستيابی به اهداف با سختکوشی بدست میآید. هنگامی که شک دارید موفق میشوید یا نه، سختتر تلاش کنيد و اگر به نتيجه نرسيدید باز هم بيشتر تلاش کنيد. هنگامی که مشغول کار هستيد، تمام مدت کار کنيد و وقت تلف نکنيد.

 

١١٨ قانون بخشندگی

هر چه بيشتر، بدون انتظار پاداش، به دیگران خدمت کنيد، خير و نيکی بيشتری به شما میرسد، آن هم از جاهایی که اصلا انتظار ندارید. شما تنها در صورتی حقيقتا خوشبخت خواهيد بود که احساس کنيد به دليل خدمت به دیگران انسان با ارزشی هستيد.

 

١١٩ قانون پذیرش

از فکر و احساس شما را مشخص میکند. ذهن ناخودآگاه ٪٩٥ اینکه چطور با خودتان حرف میزنيد، حداقل گفتههای درونی شما را به عنوان دستور میپذیرد. همواره با خودتان گفتگوهای مثبت، سودمند و موثر داشته باشيد، حتی هنگامی که احساس خوبی ندارید.

 

١٢٠ قانون خوشبينی

نحوه تفسير و توجيه تجربياتتان، تفکرات و احساسات شما را شکل میدهد. اگر عادت کنيد در هر موقعيتی به دنبال یافتن نقاط مثبت باشيد موفق خواهيد شد که یک نگرش فکری مثبت را برای خود پایهریزی کنيد و سرانجام هيچ چيز نمیتواند سد راهتان شود.

 

نظرات
 
   
 

قوانین ارسال نظر

  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
  • با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابه دارند، انتشار نمی‌یابند بنابراین توصيه مي‌شود از مثبت و منفی استفاده کنید.