اخبار فناوری و تکنولوژی
Technology & IT NEWS

اخبار فناوری و تکنولوژی IT

پردازنده های نازکتر، افزایش خطرات امنیتی را به دنبال دارند!

پردازنده های نازکتر، افزایش خطرات امنیتی را به دنبال دارند! ویژه

در سال های اخیر شاهد کاهش ضخامت پردازنده ها الکترونیکی بوده ایم. این اتفاق با وجود مزایای متعددی که به همراه دارد، احتمال حملات ام ...