قورباغه را قورت بده!
Success Articles

مقالات بازاریابی، فروش و موفقیت

  • 1616
  • 736 مرتبه
قورباغه را قورت بده!

قورباغه را قورت بده!

یک شنبه 06 فروردین 1396

عادت تعیین اولویت ها ، غلبه بر تنبلی و مداومت در انجام مهمترین وظایف یک مهارت ذهنی و جسمی است .

شما میتوانید این مقاله مفید و کاربردی را از لینک زیر دانلود کنید

دانلود فایل PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

پیشگفتار نویسنده

از اینکه این آتاب را در دست گرفته اید متشکرم. امیدوارم ایدههایی آه در این آتاب مطرح میشود همانطور آه توانسته است به من و هزاران نفر دیگر آمک آند، براي شما نیز مفید باشد. در واقع امیدوارم آه این آتاب بتواند زندگی شما را براي همیشه دگرگون آند.

شما هیچوقت براي انجام تمام آارهایی آه باید انجام بدهید فرصت آافی ندارید. شما به معناي واقعی آلمه در انبوه آارها، مسئولیتهاي فردي، پروژهها، روزنامهها و مجلههاي زیادي آه باید بخوانید و آتابهایی آه روي هم انبار شده اند تا یک روز، به محض اینکه فرصتش را پیدا آردید به سراغ آنها بروید، غرق شده اید.

اما واقعیت این است آه هیچوقت نمیتوانید عقب افتادگی خود را جبران آنید و از آارهایتان جلو بیافتید. شما هرگز نمیتوانید آنقدر از آارها پیشی بگیرید آه بتوانید تمام آن آتابها و نشریهها را بخوانید و نیز به تفریحاتی آه همیشه آرزویش را داشته اید بپردازید.

در ضمن این فکر را آه میتوانید با بالا بردن بهرهوري خود مشکلاتی را آه در زمینهي مدیریت زمان دارید حل آنید، از ذهنتان بیرون آنید. هر قدر هم آه بر تکنیکه اي بهرهوري فردي مسلط باشید همیشه بیش از آن آار دارید آه بتوانید در مدت زمانی آه دراختیار دارید، صرفنظر از اینکه چقدر وقت دارید، به همه این آارها برسید.

شما فقط به یک طریق میتوانید وقت و زندگی خود را تحت آنترل درآورید و آن هم تغییر دادن روش فکرآردن، آارآردن و نحوه روبرو شدن با سیل بیپایان آارهایی است آه هر روز بر سرتان میریزد. میزان تحت آنترل درآوردن آارها و فعالیتهایتان بستگی دارد به اینکه تا چه حد بتوانید انجام بعضی از آارها را متوقف آنید و به جاي آن وقت بیشتري را صرف فعالیتهاي آمتري آنید آه واقعاً میتوانند در زندگی شما تحول ایجاد آنند.

من بیش از سی سال است آه به مطالعهي مدیریت زمان مشغول هستم و عمیقاً آارهاي آسانی را آه در این زمینه تخصص دارند، مانند پیتر دروآِر، آلکس مک آِتري، آلن لِی آیِن، استفن آاوي و بسیار بسیار افراد دیگر را مطالعه آرده ام. صدها آتاب و هزاران مقاله در زمینه اثر بخشی و آارآیی فردي خوانده ام و این آتاب نتیجه آنهاست.

هر وقت با ایدهي خوبی مواجه شده ام آن را در زندگی خصوصی و شغلی خودم امتحان آرده ام و اگر نتیجه بخش بوده است آن را در گفتهها و سمینارهایم مورد استفاده قرار داده و به دیگران آموزش داده ام. گالیله میگوید: " شما نمیتوانید به یک نفر چیزي را آه خودش از قبل نمیداند یاد بدهید، فقط میتوانید او را از آنچه میداند با خبر آنید. "

مطالبی آه در این آتاب مطرح میشود بسته به میزان دانش و تجربه شما برایتان آشنا به نظر خواهد رسید. این آتاب مطالب مورد نظر را به سطح بالاتري از آگاهی شما منتقل خواهد آرد. با یاد گرفتن این روشها و تکنیکها و به آارگیري مداوم آنها تا جایی آه تبدیل به عادت شوند میتوانید جریان زندگی خود را به نحوي بسیار مثبت تغییر دهید.

خودم:

اجازه بدهید مختصري راجع به خودم و دلایل بوجود آمدن این آتاب برایتان بگویم. من در آغاز زندگی بــه جز داشتن یک ذهـن آنجکـاو از مـزایاي چندانی بهرهمنـد نبـودم. در مـدرسه درس نمیخواندم و شاگرد ضعیفی بودم و دست آخر هم ترك تحصیل آردم. سالها به آارهاي سخت یدي مشغول بودم و آیندهي امید بخشی را در پیش روي خود نمیدیدم.

در جوانی در یک آشتی باربري آاري پیدا آردم و رفتم تا دنیا را ببینم. به مدت هشت سال سفر آردم، آار آردم و باز هم سفر آردم تا اینکه، در نهایت بیش از هشتاد آشور دنیا را در پنج قاره جهان دیدم.

وقتی دیگر نتوانستم آار یَدي پیدا آنم به سراغ فروشندگی رفتم. از این خانه به آن خانه میرفتم و با درصد معینی آه از فروش آالاها نصیبم میشد گذران زندگی میآردم. مدتها درگیر فروش اجناس مختلف بودم تا اینکه یک روز به اطرافم نگاه آردم و از خودم پرسیدم: " چطور است آه دیگران از من موفقترند؟ "

آن وقت دست به آار دیگري زدم آه زندگی مرا از این رو به آن رو آرد. به سراغ فروشندگان موفق رفتم و از آنها پرسیدم آه چطور آار میآنند. آنها به من گفتند آه چه آار میآنند و من هم به نصیحتهایشان عمل آردم و فروشم بالا رفت. در نهایت آنقدر پیشرفت آردم آه تبدیل به یک مدیر فروش شدم. در آار مدیریت فروش هم از همان استراتژي استفاده آردم تا یاد گرفتم آسانی آه در آار مدیریت فروش موفق هستند چه آار میآنند و آنوقت خودم هم همان آارها را انجام دادم.

این جریان یادگیري و به آارگیري آنچه یاد میگرفتم زندگی مرا دگرگون آرد. هوز هم مبهوت هستم آه این آار چقدر ساده و بدیهی است. فقط آافی است یاد بگیري آه افراد موفق چه آار میآنند و آنوقت خودت هم همان آارها را بکنی تا به همان نتایج برسی. واقعاً چه ایدهي جالبی است.

مطلب خیلی ساده است. بعضی از افراد بهتر از دیگران عمل میآنند، چون آارهاي بخصوصی را به روش متفاوتی انجام میدهند. در واقع آارهاي درست را با روش درست انجام میدهند، بخصوص اینکه این افراد از وقتشان به نحوي بسیار بسیار بهتر از یک فرد عادي استفاده میآنند.

به خاطر تجربیات ناموفقی آه در زندگی داشتم یک نوع احساس ضعف و عدم آارآیی در من شکـل گـرفته بـود. در ایـن مخمصه ذهنی گـرفتار شده آه فکـر میآردم آسانی آه بهتر از مـن عمل میآنند واقعاً بهتر از من هستند. آنچه یاد گرفتم این بود آه این فکر ضرورتاً درست نیست. آنها فقط آارها را با روش دیگري انجام میدادند و از نظر منطقی آنچه را آنها یاد گرفته بودند من نیز توانستم یاد بگیرم.

این براي من در حکم یک مکاشفه بود و من از این آشف، هم مبهوت بودم و هم هیجان زده. هنوز هم هستم. دریافتم آه میتوانم زندگی خودم را تغییر دهم و میتوانم تقریباً به هر هدفی آـه براي خودم تعیین آنم برسم به شرط آنکه ببینم آسانی آه در آن زمینه موفق هستند چه میآـنند و سپـس خـودم همان آارها را انجـام دهم تا نهایتاً به همان نتایجی آه آنها به دست آورده اند برسم.

ظرف مدت یکسال پس از شروع آارم در زمینه فروش تبدیل به یک فروشنده طراز اول شدم. یک سال پس از آنکه وارد حوزه مدیریت شدم توانستم تبدیل به مدیر عاملی شوم آه نود و پنج نفر نماینده فروش در شش آشور دنیا زیر دستش آار میآردند. در آن زمان بیست و پنج سال داشتم.

در طی سالها در بیست و دو حرفهي مختلف آار آردم، چندین شرآت را تأسیس و راه اندازي آردم و از یک دانشگاه معتبر در رشتهي مدیریت بازرگانی مدرك گرفتم. همچنین توانستم زبان هاي فرانسه، آلمانی و اسپانیایی را یاد بگیرم و به عنوان سخنران، مربی و مشاور با بیش از ٥٠٠ آمپانی همکاري آنم. در حال حاضر سالانه براي بیش از ٣٠٠٠٠٠ نفر سخنرانی میآنم و سمینارهایی برگزار میآنم آه بیش از

٢٠٠٠٠ نفر شرآت آننده دارند.

در طول سوابق حرفه اي خود یک حقیقت ساده را در یافته ام. آلید دستیابی به موفقیت بزرگ، پیروزي، احترام، مقام و خوشبختی در زندگی این است آه بتوانی ذهنت را تمام و آمال روي مهمترین آـار یا هدفی آه داري متمرآز آنی، آن را درست انجامدهی و تا آن را به اتمام نرسانده اي دست از آار نکشی. همین بینش آلیدي است آه قلب و روح این آتاب را تشکیل میدهد.

این آتاب براي این نوشته شده است آه به شما نشان بدهد چطور در آارهایتان سریعتر پیش بروید. روشهایی آه در زیر میخوانید شامل بیست و یک اصل است آه در مجموع قدرتمندترین اصولی است آه تا آنون در زمینه آارآیی فردي آشف آرده ام.

روشها، تکنیکها و استراتژيهایی آه ارائه میشوند آاربردي، اثبات شده و سریعالعمل هستند. براي صرفهجویی در وقت از توضیحات گوناگون روانشناختی و عاطفی در مورد تنبلی و ضعف در مدیریت زمان خودداري شده است. در اینجا از مقدمهچینیهاي طولانی در مورد مباحث نظري و اصول و روش تحقیق، خبري نیست. آنچه در اینجا میآموزید اعمال مشخصی است آه میتوانید آنها را بلافاصله به آار بگیرید تا در آار خود به نتایج بهتر و سریعتر دست پیدا آنید.

هر ایده اي آه در این آتاب عنوان میشود روي بالابردن سطح آلی بهرهوري، عملکرد و بازده آاري شما متمرآز شده است تا ارزش و اعتبار شما را در هر آاري آه میآنید بیشتر آند. شما میتوانید بسیاري از این ایدهها را در زندگی خصوصی خود نیز به آار بگیرید. هر آدام از این روشها و تکنیکهاي بیست و یک گانه به خودي خود آامل بوده و همگی ضروري هستند. یک استراتژي ممکن است در موفقیت در یک آار مؤثر باشد و یک استراتژي دیگر را میتوان براي آار دیگري استفاده آرد. روي هم رفته این ایـدههاي بیست و یک گانه در مورد آارآیی فـردي مثل غذاهاي آماده اي هستند آـه میتوان آنها را در هـر زمان و به ترتیب اهمیتی آـه در شـرایط آنونی براي ما دارد به طـور دلخواه مـورد استفاده قرار داد.

آلید موفقیت عمل آـردن است. ایـن اصول براي رسیدن بـه پیشرفتها و نتایج سریع و قابل پیشبینی نتیجهبخش هستند. هر چقدر سریعتر آنها را یاد بگیرید و به آار ببندید مسلماً در حرفه خود سریعتر پیشرفت خواهید آرد.

هیچ مـحدودیتی در مـورد آنچـه مـیتـوانیـد انجـام بـدهید وجـود نـخواهـد داشـت بـه شـرطی آــه یــاد بـگیریـد چـطور؛ " قورباغه را قورت بدهید "

برایان تریسی - سولانابیچ، آالیفرنیا

مقدمـه

عصر حاضر براي زندگی آردن دوران فوقالعاده اي است. در هیچ زمانی تا این حد امکانات و فرصتهاي گوناگون براي دستیابی به بیشترین اهداف وجود نداشته است. چرا آه شاید در هیچ دورانی از تاریخ بشر به این اندازه انتخابهاي گوناگون در پیش روي انسان نبوده است. در واقع آنقدر آارهاي خوب و جالب براي انجام دادن وجود دارد آه شاید بتوان گفت توانایی تصمیمگیري و انتخاب از میان آنها عامل تعیین آنندهي موفقیت شما در زندگی است.

اگر شما هم مثل بیشتر مردم این دوره و زمانه باشید حتماً با زیادي آارها و آمی وقت مواجه هستید. در حالیآه با انجام امور موجود دست به گریبانید آارها و وظایف جدید به طور سیلآسا به سوي شما هجوم میآورند. به همین دلیل است آه هرگز نمیتوانید تمام آارهایتان را انجام بدهید. شما هیچ وقت نمیتوانید از آارها پیشی بگیرید و همیشه در مورد بعضی از آارها و یا شاید در مورد بیشتر آارها از برنامه عقب میافتید.

با این اوصاف در این زمان و شاید بیش از هر زمان دیگر در گذشته توانایی شما در تعیین مهمترین آارهایی آه باید شروع آرده و سریعاً به اتمام برسانید به احتمال زیاد بیش از هر توانایی یا مهارت دیگري در موفقیت شما نقش خواهد داشت.

یک انسان واقعی اگر بتواند این عادت را در خود ایجاد آند آه آارهاي خود را به طور واضح اولویتبندي آند و آارهاي مهم را سریعاً انجام دهد، میتواند از یک نابغه آه زیاد حرف میزند و نقشههاي عالی میآشد اما آمتر آاري را به انجام میرساند پیشی بگیرد.

از قدیم گفته اند اگر اولین آاري آه باید هر روز صبح انجام بدهی این باشد آه قورباغهي زنده اي را قورت بدهی در بقیه روز خیالت راحت خواهد بود آه سختترین و بدترین اتفاقی را آـه ممکن است در تمام روز برایت پیش بیاید پشت سر گذاشته اي.

قورباغه شما در واقع بزرگترین و مهمترین آاري است آه باید انجام بدهید. همان آاري آه اگر الان فکري به حالش نکنید به احتمال زیاد همین طور براي انجام آن تنبلی خواهید آرد. ضمناً آار مورد نظر همان آاري است آه انجام آن در حال حاضر میتواند بیشترین تأثیر را در زندگی شما بگذارد.

قدیمیها همچنین گفته اند:

" اگر قرار است دو تا قورباغه را بخوري اول آن یکی را آه زشتتر است بخور! "

منظور این است آه اگر دو آار مهم را پیش رو دارید اول آاري را آه بزرگتر و سختتر و مهمتر است انجام بدهید. خود را موظف آنید آه بلافاصله دست بکار شوید و آنقدر مداومت به خرج دهید تا آار را به اتمام برسانید پیش از آنکه دست به انجام آار دیگري بزنید.

به این آار مثل یک " امتحان " فکر آنید و با آن مثل یک مبارزه فردي روبرو شوید. در برابر این وسوسه آه اول آـارهاي آسانتر را انجام دهید مقاومت آنید.

مدام به خودتان یادآوري آنید آه مهمترین تصمیمی آـه هر روز میگیرید این است آه اول چه آاري را انجام بدهید و بعد از آن به چه آاري مشغول بشوید، البته اگر آار اول را به انجام برسانید.

حرف آخر این است:

"اگر باید قورباغه زنده اي را بخوري هیچ فایده اي ندارد آه مدت زیادي بنشینی و به آن نگاه آنی." آلید رسیدن به سطوح بالاي آارایی و بهرهوري این است آه این عادت را براي همیشه در خود ایجاد آنید آه هر روز صبح ابتدا به سر وقت مهمترین آار خود بروید. باید در زندگی این عادت را در خود ایجاد آنید آه هر روز قبل از هر آاري اول قورباغه خود را قورت بدهید بدون آنکه وقت زیادي را صرف فکر آردن درباره این آار بکنید.

بـا مـطالعه و بـررسی هـر چـه بیشتر در مــورد مـردان و زنـان آـه درآمد بیشتري داشته و سریعتـر پیشرفت آرده اند ویژگـی " عمل گرایی " به عنوان بارزترین و پایدارترین رفتاري آه آنها در هر آاري از خود نشان میدهند خودنمایی مـیآند. افـراد موفق و مؤثر آـسانی هستند آـه مستقیماً به سراغ آارهاي اصلی خود میروند و خود را موظف میآنند تا آنها را به اتمام برسانند.

در دنیاي ما، و به خصوص در دنیاي شغلی ما، افراد براي رسیدن به نتایج معین و قابل اندازهگیري دستمزد میگیرند و ارتقاء مقام پیدا میآنند. شما براي انجام خدمات ارزشمند و به ویژه خدماتی آه از شما خواسته میشود پول میگیرید.

" شکست در عمل " یکی از مهمترین مشکلاتی است آه امروزه در سازمانها به چشم میخورد. بسیاري از مردم مَشغَله را با موفقیت اشتباه میگیرند. این قبیل افراد مدام حرف میزنند، مرتب جلسه تشکیل میدهند و برنامههاي فوقالعاده اي را طرحریزي میآنند، اما در نهایت آارمفیدي انجام نمیدهند و به نتایج مطلوب دست پیدا نمیآنند.

حداقل ٩٥ درصد موفقیت شما در زندگی و آار بستگی به عادتهاي مختلفی دارد آه به مرور زمان آسب میآنید، عادت تعیین اولویتها، غلبه بر تنبلی و مداومت در انجام امور، مهمترین وظایف یک مهارت ذهنی و جسمی است. پس میتوانید این عادت را از طریق تمرین و تکرار پی در پی یاد بگیرید و آنقدر به آن ادامه دهید تا در ذهن ناخودآگاه شما نقش ببندد و به جزء جدانشدنی رفتار شما تبدیل شود. زمانی آه این رفتار تبدیل به عادت شود انجام آن به آسانی و بهطور خودآار صورت میگیرد.

شما از نظر ذهنی و عاطفی طوري طرحریزي شده اید آه موفقیت در انجام آارها به شما احساس خوب و مثبتی میدهد، شما را خوشحال میآند و در شما احساس پیروزي ایجاد میآند.

هر وقت از عهده آاري، چه آوچک و چه بزرگ، برمیآیید موجی از انرژي، شور و شوق و اعتماد به نفس را در خود احساس میآنید. هر چقدر این آار مهمتر باشد در وجود خود و دنیاي پیرامونتان شادي، اعتماد به نفس و قدرت بیشتري احساس میآنید.

یکی از به اصطلاح بزرگترین رازهاي موفقیت این است آه شما واقعاً میتوانید در خودتان یک "اعتیاد مثبت" نسبت به لذتی ایجاد آنید آه از اطمینان، اعتماد و قابلیت حاصل از موفقیت ناشی میشود. وقتی این اعتیاد را در خود ایجاد آردید آنوقت بدون آنآه حتی درباره آن فکر آنید زندگی خود را به نحوي سرو سامان خواهید داد آه مدام آارها و پروژههاي بزرگتري را آغاز آنید و به انجام برسانید.

یکی از راههاي رسیدن به یک زندگی عالی، موفقیت شغلی و رضایت آامل از خود، این است آه عادت شروع آردن آارهاي مهم و تمام آردن آنها را در خود ایجاد آنید. وقتی به این مرحله برسید این عادت چنان نیرومند میشود آه به پایان رساندن آارهاي مهم را آسانتر از رهاآردن آنها خواهید یافت.

شاید این لطیفه را شنیده باشید آه مردي در یکی از خیابانهاي نیویورك از موسیقیدانی میپرسد آه چطور میتواند به تالار آارنگی برسد و موسیقیدان جواب میدهد: " با تمرین آقا، با تمرین "

تمرین، آلید تسلط بر هر مهارتی است. خوشبختانه ذهن شما مثل یک ماهیچه عمل میآند. هر چقدر بیشتر آن را بهآار بگیرید قويتر میشود و قابلیت بیشتري پیدا میآند. با تمرین میتوانید هر رفتار یا مهارتی را آه دوست دارید یا ضروري میدانید در خودتان بپرورانید.

براي ایجاد عادت توجه و تمرآز بر روي مهمترین آارها به سه ویژگی اساسی نیاز دارید آه هر سه را میتوان یاد گرفت. این سه ویژگی، تصمیمگیري، انضباط و اراده هستند.

اول باید تصمیم بگیرید آه عادت به انجام رساندن آارها را در خود بپرورانید. دوم باید خودتان را منضبط آنید تا اصول لازم براي ایجاد این عادت را آنقدر تمرین آنید تا بر آنها تسلط پیدا آنید. و در آخر باید هر

آاري را آه بر اساس این اصول انجام میدهید با استفاده از نیروي اراده تقویت آنید تا اینکه این عادت ثبات پیدا آند و به جزء جدانشدنی شخصیت شما بدل شود.

براي اینکه روند پیشرفت خود را به سوي شخصیت مثمر ثمر، مؤثر و آارآمدي آه میخواهید باشید سرعت بدهید یک روش ویژه وجود دارد. باید مدام به فواید و مزایاي اهل عمل بودن، سریع آار آردن و تمرآز داشتن فکر آنید. خود را همان فردي تصور آنید آه آارهاي مهم را به سرعت، به خوبی و بطور مداوم انجام میدهد.

تصویر ذهنی آه از خودتان دارید تأثیر شگرفی بر رفتار شما دارد. خود را به صورت فردي آه میخواهید در آینده باشید مجسم آنید. تصویر شما از خودتان یا به عبارت دیگر اینکه خود را از درون چگونه میبینید تا حد زیادي نحوه عملکرد شما را در جهان بیرون تعیین میآند. جیم آَتکارت آه یک سخنران حرفه اي است میگوید: " شما تبدیل به همانی میشوید آه تجسم میآنید. "

توانایی شما براي یادگیري و پروراندن مهارتها، عادتها، و قابلیتهاي جدید عملاً نامحدود است. وقتی از طریق تمرین و تکرار خودتان را تربیت میآنید تا بر تنبلی غلبه آنید و آارهاي مهم خود را به سرعت انجام دهید، در جاده زندگی و آار وارد خط سرعت میشوید و درست مثل این است آه پایتان را روي پدال گاز فشار بدهید.

پس قورباغه را قورت بده!

١. سفره را بچینید

" براي موفقیت یک ویژگی هست آه فرد باید آن را داشته باشد و آن مشخص بودن هدف است. به بیان دیگر، فرد باید بداند آه چه میخواهد و شدیداً خواستار بدست آوردن آن باشد. "

ناپلئون هیل

قبل ازآنکه بتوانید " قورباغه " خود را مشخص آنید و دست به آار خوردن آن شوید باید ابتدا دقیقاً معین آنید آه در هر حوزه از زندگیتان به چه چیزي میخواهید برسید. در بالا بردن آارایی فردي مهمترین اصل روشن بودن هدف است. اولین دلیل اینکه چرا بعضی از مردم میتوانند آارها را سریعتر انجام دهند این است آه هدفها و برنامههاي آاملاً روشنی دارند و از آنها فاصله نمیگیرند.

هر چه برایتان روشنتر باشد آه چه میخواهید و براي به دست آوردن آن چه باید بکنید، آسانتر میتوانید بر تنبلی غلبه آنید، راحتتر قورباغهتان را میخورید و سریعتر آارها را به اتمام میرسانید.

روشن نبودن هدف، سر درگمی و پریشان فکري در مورد اینکه چه آاري را باید انجام بدهید و به چه دلیل و به چه صورتی باید آن را انجام بدهید یکی از دلایل اصلی تنبلی و نداشتن انگیزه است. براي نجات پیدا آردن از این شرایط معمول باید تمام نیروهاي خود را به آار بگیرید و براي هر آاري آه انجام میدهید هدف روشن و مشخصی را تعیین آنید.

یک روش عالی براي موفقیت در آار این است: افکارتان را روي آاغذ بیاورید.

فقط سه در صد از مردم هدفهاي مشخصی دارند و آنها را روي آاغذ میآورند. این افراد در مقایسه با افرادي آه از نظر میزان تحصیلات و توانایی برابر و یا بهتر از آنها هستند اما به هر دلیلی هرگز وقت خود را صرف روي آاغذ آوردن هدفهاي خود نکرده اند پنج تا ده برابر بیشتر آارایی دارند.

شما میتوانید تا آخر عمر از یک روش مؤثر براي مشخص آردن و رسیدن به هدفهایتان استفاده آنید. این روش هفت مرحله ساده دارد. با رسیدن به هرآدام از این هفت مرحله میتوانید آارایی خود را دو تا سه برابر آنید. بسیاري از افرادي آه دورههاي آموزشی مرا به اتمام رسانده اند با استفاده از این روش ساده هفت مرحله اي توانسته اند درآمد خود را ظرف چند سال و حتی چند ماه به طور چشمگیري افزایش دهند. مرحله شماره ١: مشخص آنید آه دقیقاً چه میخواهید. به تنهایی یا با رئیستان بنشینید و آنقدر در مورد هدفها و برنامههایتان بحث آنید تا آاملاً برایتان روشن شود آه رئیستان از شما انتظار دارد چه آارهایی را انجام دهید و ترتیب انجام آنها به چه صورتی باشد. تعجبآور است آه افراد زیادي مدتها مشغول انجام وظایف و آارهاي بیهوده هستند چون هرگز تصمیم نگرفته اند آه با رئیس خود در مورد چنین موضوع مهمی به بحث بنشینند.

قانون: یکی از بدترین راههاي استفاده از وقت آن است آه آاري را آه به هیچ وجه لازم نیست به بهترین وجه انجام دهیم.

استفان آاوي میگوید: " پیش از آنکه بالا رفتن از نردبان موفقیت را شروع آنید، ابتدا مطمئن شوید آه نردبان را به ساختمان مناسب تکیه داده اید. "

مرحله شماره ٢: هدف خود را روي آاغذ بیاورید. وقتی هدفتان را مینویسید، آن را شفاف و قابل لمس میآنید. با این آار چیزي خلق میآنید آه قابل لمس و دیدن است. به بیان دیگر هدفی آه روي آاغذ نیامده است فقط یک آرزو یا رؤیاست و هیچ انرژي در پشت آن نیست. هدفهاي نوشته نشده منجر به سردرگمی، ابهام، گمراهی و اشتباهات بسیار میشوند.

مرحله شماره ٣: براي هدف خود مهلت تعیین آنید. براي یک هدف یا تصمیم بدون مهلت مشخص هیچ فوریتی وجودندارد. چنین هدفی فاقد یک آغاز یا پایان واقعی است. این آه محول آردن یا پذیرش آارها و مسئولیتها فاقد مهلتی معین براي انجام باشد طبیعتاً باعث میشود آه آارها را به تعویق بیندازد و بخش ناچیزي از آنها را انجام دهید.

مرحله شماره ٤: از تمام آارهایی آه فکر میآنید باید براي رسیدن به هدفتان انجام بدهید فهرستی تهیه آنید. هر بار چیز جدیدي به ذهنتان رسید آن را به لیست فعالیتها اضافه آنید. این آار را تا آامل آردن لیست ادامه دهید. این فهرست به شما تصویر قابل مشاهده اي از وظیفه یا هدف اصلی ونیز راهی آه بتوان در آن بیوقفه به آار ادامه داد ارائه و احتمال رسیدن به هدف را به طور چشمگیري افزایش میدهد.

مرحله شماره ٥: فهرست را به یک برنامه تبدیل آنید. آارهایی را آه به صورت لیست در آورده اید اولویت بندي آنید. مشخص آنید آه چه آاري باید قبل از همه و چه آاري بعد انجام شود. حتی اگر میخواهید برنامه خود را قابل مشاهدهتر آنید آارها را به ترتیب اولویت در داخل مستطیلها یا دایرهها بنویسید. خواهید دید وقتی با این آار هدف خود را به وظایف یا آارهاي آوچکتر تقسیم میآنید تا چه اندازه رسیدن به هدف برایتان آسانتر میشود.

با داشتن یک هدف مکتوب و یک برنامه منظم و سازمان یافته آارایی و توانایی شما بسیار بیشتر از فردي خواهد بود آه هدفهایش را در ذهنش نگه میدارد و با خودش حمل میآند.

مرحله شماره ٦: فوراً آار را بر اساس برنامه شروع آنید. هر آاري آه میخواهد باشد. برنامه متوسطی آه بسیار خوب اجرا شود بهتر از یک برنامه عالی است آه هیچ اقدامی در جهت اجراي آن انجام نشود. در راه رسیدن به هر موفقیتی اجراي برنامه از همه چیز مهمتر است.

مرحله شماره ٧: تصمیم بگیرید آه هر روز براي آنکه قدمی به سوي هدف اصلی بردارید آاري انجام دهید. این آار یا فعالیت را در برنامه روزانه خود بگنجانید. هر روز تعداد صفحات معینی در مورد موضوع مورد نظر خود مطاله آنید، به سراغ تعداد مشخصی از مشتري بروید، مدت زمان معینی ورزش آنید، از یک زبان خارجی تعداد مشخصی واژههاي جدید یاد بگیرید. هرگز یک روز خود را بیهوده تلف نکنید. حرآت به جلو را ادامه دهید. وقتی حرآت را شروع آردید به پیشروي ادامه دهید. متوقف نشوید. همین استواري و ثبات قدم به تنهایی میتواند شما را تبدیل به یکی از فعالترین و موفقترین افراد نسل خود آند.

داشتن هدفهاي مکتوب تأثیر بسیار خوبی روي قدرت تفکر شما دارد. به شما انگیزهي آار و فعالیت میدهد. قدرت خلاقیت شما را تقویت میآند، انرژي بخش است و بیش از هر عامل مؤثر دیگري به شما آمک میآند تا بر تنبلی خود پیروز شوید.

هدفها سوخت و انرژي آتشدان موفقیت هستند. هر چه این هدفها بزرگتر و روشنتر باشد براي رسیدن به آنها مشتاقتر میشوید. هر چه به هدفهایتان بیشتر فکر آنید تمایل و اشتیاق درونی شما براي دستیابی

به آنها بیشتر میشود. هر روز به هدفهایتان فکر آنید و آنها را مرور نمایید. هر روز صبح فعالیتتان را با مهمترین آار آغازآنید. این آار میتواند شما را به مهمترین هدفی آه در حال حاضر دارید، برساند.

همین الآن یک آاغذ بردارید و ده هدفی آه میخواهید در سال آینده به آنها برسید لیست آنید. این هدفها را به صورتی بنویسید آه گویا یک سال گذشته است و آنها همگی به تحقق پیوسته اند. در نوشتن هدفهایتان از زمان حال و ضمیر اول شخص استفاده آنید، هدفها باید با صراحت و با قطعیت بیان شوند. با این آار ذهن ناخود آگاه شـما بیدرنگ آنها را تأیید میآند. براي مثـال مینویسید: " من ...تومان در آمـد دارم. " یـا " وزن من ... آیلو گرم است. " و یـا " من سوار اتومبیل ... هستم. "

سپس ده هدفی را آه نوشته اید مرور آنید. از میان آنها هدفی را انتخاب آنید آه رسیدن به آن بیشترین تأثیر را در زندگی شما میگذارد. این هدف هر چه آه هست آن را روي یک برگ آاغذ بنویسید، براي رسیدن به آن مهلتی تعیین آنید، برنامهریزي آنید طبق برنامه دست به آار شوید و هر روز براي دستیابی به هدف مورد نظر آاري انجام دهید. همین تمرین به تنهایی میتواند زندگی شما را دگرگون آند!

٢. براي هر روز از قبل برنامهریزي آنید

" برنامهریزي، آوردن آینده به زمان حال است تا بتوانید همین الآن آاري براي آن انجام دهید. "

آلِن لاآِین

حتماً این سـؤال قدیمی را شــنیده اید: " چطـور یک فیل را میخورند؟ " و البتـه جواب هم این اســت: "لقمه لقمه! "

شما چطور درشتترین قورباغه خود را میخورید؟ به همین ترتیب: اول آن را به فعالیتهاي معینی آه باید قدم به قدم انجام شوند تقسیم میآنید و سپس با اولینشان شروع میآنید.

ذهن شما، یعنی توانایی شما براي تفکر، برنامهریزي و تصمیمگیري، قدرتمندترین وسیله اي است آه براي غلبه بر تنبلی و افزایش بهرهوري خود در اختیار دارید. توانایی شما در تعیین هدف، برنامهریزي و انجام آار روند زندگی شما را مشخص میآند. فکرآردن و برنامهریزي آردن به خودي خود تواناییهاي ذهنی شما را شکوفا میآند و انرژيهاي ذهنی و جسمی شما را افزایش میدهد.

بر عکس همانطور آه آلِکس مَک آِنزي میگوید:

" وارد عمل شدن بدون برنامهریزي علت همه شکستهاست. "

قابلیت شما در برنامهریزي درست، قبل از شروع آار، معیار توانایی آلی شماست. هر چقدر برنامه شما بهتر باشد، آسانتر میتوانید بر تنبلی غلبه آنید، آار را شروع آنید، قورباغه خود را قورت بدهید و به پیشرفت خود ادامه دهید.

یکی از اساسیترین اهداف شما در آار باید این باشد آه در برابر نیروهاي جسمی، عاطفی و ذهنی آه به آار میگیرید بیشترین بازده ممکن را به دست آورید. خبر خوبی آه برایتان دارم این است آه در مقابل هر دقیقه وقتی آه صرف برنامهریزي میآنید معادل ده دقیقه وقت در حین انجام آار صرفهجویی میآنید.

برنامهریزي آارهاي روزانه بیشتر از ده تا دوازده دقیقه از وقت شما را نمیگیرد ولی با این سرمایهگذاري آوچک در زمینه وقت میتوانید دست آم دو ساعت (١٠٠-١٢٠دقیقه) از وقتی را آه در طول روز تلف میآنید یا به انجام آارهاي طاقتفرسا میگذارید صرفهجویی آنید.

شاید نام فرمول " شش " P را شنیده باشید. این فرمول میگوید:

"" Proper Prior Planning Prevents Poor Performance.

"برنامهریزيِ قبلیِ مناسب مانعِ عملکردِ ضعیف میشود. "

وقتی میفهمید آه برنامهریزي تا چه حد میتواند در بالا بردن آارایی و عملکرد شما مفید باشد تعجب میآنید آه پس چرا تعداد بسیار آمی از مردم براي آارهایشان برنامهریزي میآنند. ضمناً برنامهریزي واقعاً آار بسیار ساده اي است. تنها چیزي آه براي این آار لازم دارید یک صفحه آاغذ و یک خودآار است. اساس آار پیچیدهترین " پالم پایلوت " یا برنامه آامپیوتري آه موعد سررسید اقساط را اعلام میآند نیز همین است: بنشینید و قبل از انجام هر آاري لیستی از آارهایی آه باید انجام شود تهیه آنید.

همیشه آارها را براساس لیست تهیه شده انجام دهید. هنگامی آه آار جدیدي پیش میآید قبل از آنکه دست به انجام آن بزنید آن را به لیست اضافه آنید. از همان اولین روزي آه انجام آارهاي خود را براي همیشه از لیست آغاز میآنید به میزان آارایی و بازدهی شما ٢٥ درصد یا بیشتر افزوده میشود.

لیست آارهاي روز بعد را شب قبل از آن و پس از آن و پس از تمام شدن آار روزانه تهیه آنید. ابتدا آارهایی را آه هنوز تمام نکرده اید و سپس آارهایی را آه باید روز بعد انجام دهید وارد لیست آنید. هنگامی آه لیست آارهایتان را شب قبل آماده میآنید ذهن ناخودآگاه شما تمام مدت شب آه در خواب هستید روي این لیست آار میآند و اغلب مواقع هنگامی آه از خواب بیدار میشوید ایدههایی دارید آه با استفاده از آنها میتوانید آارهایتان را بهتر و سریعتر از آنچه در ابتدا تصور میآردید انجام دهید.

هر چه قبل از انجام آار وقت بیشتري براي آماده آردن و نوشتن لیست تمام آارهایی آه باید انجام دهید صرف آنید آارایی شما بیشتر میشود.

شما براي هدفهاي متفاوت خود نیاز به لیستهاي مختلف دارید. اول از همه به یک لیست اصلی نیاز دارید آه در آن همه آارهایی را آه فکر میآنید میخواهید در آینده دور یا نزدیک انجام دهید یادداشت آنید. این لیست براي آن است آه هر ایده جدیدي آه به ذهنتان میرسد و هر مسئولیت تازه اي را آه پیدا میآنید در آن وارد آنید. بعداً میتوانید مواردي را آه در آن وارد آرده اید مرتب و منظم آنید.

دوم، به یک لیست ماهیانه نیاز دارید آه آن را در پایان هر ماه براي ماه آینده تهیه و تنظیم میآنید. در این لیست بعضی از مواردي آه در لیست اصلی درج آرده اید وارد میآنید.

سوم، باید یک لیست هفتگی داشته باشید آه در آن تمام هفته را از قبل برنامهریزي آنید. این لیست همانطور آه در طول هفته مشغول انجام امور جاري هستید تکمیل میشود.

این شیوه برنامهریزي زمانبنديشده نظاممند میتواند براي شما بسیار سودمند باشد. بسیاري از مردم به من گفته اند این عادت آه حدود ٢ ساعت از وقت شان را در پایان هفته صرف برنامهریزي هفته آینده آنند بهرهوري آنها را به طور چشمگیري افزایش داده و زندگی آنها را آاملاً دگرگون آرده است. این راهکار مسلماً در مورد شما نیز نتیجهبخش خواهد بود.

دست آخر باید آارها و وظایف روزانه را مشخص نموده و آنها را از لیستهاي ماهیانه و هفتگی به لیست روزانه خود منتقل آنید. این موارد فعالیتهاي معینی هستند آه باید در روز آینده به آنها بپردازید.

در طول روز همانطور آـه پیش میروید در لیست روزانه آـنار فعالیتهایی آـه به اتمام میرسانید تیـک بزنید. این آار به پیشرفت آارتان عینیت میبخشد و در شما احساس موفقیت و حرآت به سوي جلو ایجاد میآند. وقتی میبینید آه دارید مطابق لیست خود پیش میروید انگیزه و انرژي بیشتري پیدا میآنید. این آار اعتماد به نفس شما را افزایش میدهد. پیشرفت مداوم و مشهود شما را بیشتر به حرآت وا میدارد و آمک میآند تا بر تنبلی غلبه آنید.

وقتی پروژه اي را در پیش رو دارید، صرف نظر از اینکه چه نوع پروژه اي است، اول لیستی از تمام اقداماتی آه باید براي به پایان رساندن آن از ابتدا تا انتها انجام دهید تهیه آنید. فعالیتهاي پروژه را اولویتبندي آرده و ترتیب انجام آنها را مشخص آنید. لیست را روي یک صفحه آاغذ یا در یک برنامه آامپیوتري بازنویسی آنید تا پیوسته در دسترس باشد. آنوقت یکی یکی براي انجام فعالیتها دست به آار شوید. از میزان پیشرفت آار با این روش حیرتزده خواهید شد.

وقتی مطابق لیستهاي خود آار میآنید احساس میآنید آه مؤثرتر و قويتر شده اید. احساس میآنید آه هر چه بیشتر آار میآنید، فکر شما بهتر و خلاقتر میشود و بینشی پیدا میآنید آه میتوانید آارها را حتی سریعتر انجام بدهید.

همانطور آه گفته شد وقتی بهطور مداوم از روي لیستهاي خود آار میآنید احساس مثبت پیشرفت را در خود تقویت میآنید و این به شما آمک خواهد آرد آه بر تنبلی خود غلبه آنید. این احساس پیشرفت براي انجام آارهاي روزانه انرژي بیشتري به شما میدهد.

یکی از مهمترین قوانین آارایی فردي قانون ٩٠/١٠ است. این قانون می گوید: ده درصد وقت اولیه اي را آه قبل از شروع آار صرف برنامهریزي و تنظیم فعالیتهاي خود میآنید معادل نود درصد از وقتی را آه در حین انجام فعالیتها مصرف میآنید صرفهجویی میآند. آافی است این قانون را یک بار بهآار بگیرید تا درست بودن آن برایتان اثبات شود.

وقتی فعالیتهاي روزانه را از قبل برنامهریزي آنید، شروع آردن و ادامه دادن به آارها برایتان آسانتر میشود، آارتان سریعتر و راحتتر از همیشه پیش میرود، احساس قدرت و توانایی بیشتري میآنید و در نهایت توقفناپذیر میشوید.

از همین امروز تهیه برنامه روزانه، هفتگی و ماهانه خود را شروع آنید. یک دفترچه یا یک برگ آاغذ بردارید و همهي آارهایی را آه باید در بیست و چهار ساعت آینده انجام دهید یادداشت آنید. اگر ایدههاي جدیدي بعداً به ذهنتان میرسد، آنها را هم مجدداً به لیست اضافه آنید. لیستی از تمام پروژهها و آارهاي بزرگی آه در نظر دارید در آینده انجام بدهید تهیه آنید. هر یک از هدفها و پروژههاي بزرگ خود را براساس اولویت ( آنچه آه مهمتر است ) و توالی ( آنچه باید اول انجام شود و آنچه باید بعد از آن انجام شود ) و ...، مرتب آنید. براي این آار میتوانید پایان آار را در نظر مجسم آنید و از آخر به اول بیایید. روي آاغذ فکر آنید! همیشه از روي لیست آار آنید. به این ترتیب حتی خودتان هم متعجب خواهید شد آه چقدر آاراییتان بیشتر شده است و چقدر راحتتر میتوانید قورباغه خود را قورت بدهید.

٣. قانون ٨٠/٢٠ را در همه امور به آار بگیرید

" ما همیشه وقت آافی داریم به شرط آنکه هم بخواهیم و هم درست از آن استفاده آنیم. "

گوته

قانون ٨٠/٢٠ یکی از سـودمندترین قوانین در زمینــه مـدیریت زمان و زندگی اسـت. نام دیگـر این قانون "اصل پارتو" است آه به افتخار بنیان گذار آن " ویلفردو پارتو " اقتصاددان ایتالیایی نامگذاري شده است. وي براي نخستین بار در سال ١٨٩٥ این موضوع را در نوشتههاي خود مطرح آرد. پارتو متوجه شد آه در جامعه اي آه در آن زندگی میآند مردم را میتوان به طور طبیعی به دو دسته تقسیم آرد: گروه اول آه وي به آنها " اقلیت بسیار مهم " میگوید جزء ٢٠ % افرادي هستند آه از نظر اقتصادي و اثر بخشی در صدر قرار دارند و گروه دوم آه وي به آنها " اآثریت آم اهمیت " میگوید ٨٠% را تشکیل میدهند آه در سطح پایین جامعه قرار دارند.

وي بعدها آشف آرد آه عملاً تمام فعالیتهاي اقتصادي تابع این قانون هستند. به عنوان مثال، مطابق این قانون: ٨٠% از نتایجی آه شما بهدست میآورید نتیجه ٢٠% از فعالیتهاي شماست. ٢٠% از مشتريهاي شما ٨٠% از آل فروش شما را خریداري میآنند.

٨٠% از آل ارزش فعالیتهاي شما نتیجه ٢٠% آنهاست و الی آخر. این بدان معنی است آه اگر در لیست شما ده مورد فعالیت وجود داشته باشد دو مورد از این فعالیتها معادل یا حتی بیش از مجموع هشت فعالیت دیگر ارزشمند هستند.

در اینجا به آشف جالبی میرسیم. انجام هر آدام از آارهاي موجود در لیست شما ممکن است به یک اندازه وقت شما را بگیرد، ولی انجام یک یا دو تاي آنها چند برابر هر یک از سایر موارد براي شما سودمند خواهد بود.

گاهی پیش میآید آه ارزش یکی از ده آار یا فعالیتی آه شما در لیست خود دارید به تنهایی میتواند بیش از مجموع سایر فعالیتها در موفقیت شما ارزشمند باشد. این آار بیتردید همان قورباغه اي است آه باید اول از همه قورت بدهید.

میتوانید حدس بزنید آه یک فرد معمولی احتمالاً در انجام چه آارهایی بیشتر تنبلی میآند؟

واقعیت تأسفبار این است آه اآثر مردم در مورد انجام همان ده یا بیست درصد از فعالیتهایی آه در صدر قرار دارند و بیشترین ارزش و اهمیت را دارند تنبلی میآنند یعنی در مورد همان "اقلیت بسیار مهم". در عوض وقت خود را صرف ٨٠% فعالیتهایی میآنند آه در موفقیت آنها اهمیت بسـیار آمی دارد و تاثیر ناچیزي در دسـتیابی به نتایج ارزشـمند میگذارند، یعنــی همان " اآثریت آم اهمیت ".

اغلب افرادي را مشاهده میآنید آه ظاهراً در تمام طول روز مشغول فعالیت هستند اما دستاوردهاي بسیار اندآی دارند. دلیل آن هم تقریباً همیشه این است آه آنها مشغول انجام آارهایی هستند آه ارزش پایینی دارند و در انجام یکی دو آاري آه واقعاً میتواند در مؤسسه یا حرفه اي آه به آن مشغولند تحول ایجاد آند تنبلی میآنند.

ارزشمندترین آارهایی آه میتوانید در هر روز انجام دهید اغلب سختترین و پیچیدهترین آارها هستند. اما بازده و پاداشی آه انجام موفقیتآمیز چنین آارهایی براي شما خواهد داشت میتواند فوقالعاده باشد. به همین دلیل باید قاطعانه از انجام آارهایی آه جزء ٨٠ درصد آم ارزش هستند خودداري آنید آن هم هنگامی آه آارهایی آه جزء ٢٠ درصد ارزشمند هستند معوق مانده اند.

قبل از شروع هر آاري از خودتان بپرسید: "آیا این آار جزء ٢٠ درصد بالاست یا ٨٠ درصد پایین؟"

قانون: در مقابل این وسوسه آه اول آارهاي آوچک را سر و سامان دهید مقاومت آنید.

به یادداشته باشید آه وقتی تصمیم میگیرید آاري را بارها و بارها انجام دهید این آار نهایتاً به یک عادت تبدیل میشود و ترك آن سخت خواهد. اگر تصمیم بگیرید هر روزتان را با انجام آارهاي آم ارزش شروع آنید بهزودي این عادت در شما شکل میگیرد آه هر روز را با آارهاي آم ارزش شروع آنید و روزها را با انجام آنها بگذرانید و مناسب نیست آه بخواهید چنین عادت را در خودتان بپرورانید یا آن را حفظ آنید. سختترین مرحله از انجام هر آار مهمی اولین مرحله یعنی شروع آردن آن است. وقتی انجام یک آار مهم را واقعاً آغاز میآنید، به طور طبیعی انگیزه پیدا میآنید تا آن را ادامه دهید. قسمتی از ذهن شما همیشه عاشق این است آه سرگرم آارهاي مهمی باشد آه واقعاً میتوانند در زندگی شما تحول ایجاد آنند. وظیفه شما این است آه این قسمت از ذهن خود را دائماً تغذیه آنید. حتی فکر آردن به شروع و انجام یک آار آلیدي انگیزه شما را بالا میبرد و آمک میآند تا بر تنبلی خود غلبه آنید. واقعیت این است آه مدت زمان لازم براي انجام یک آار مهم در اغلب موارد معادل مدت زمانی است آه براي انجام یک آار مهم آم اهمیت لازم است. تفاوت در این است آه شما با اتمام آاري ارزشمند و قابل توجه بهطور فوقالعاده اي احساس خرسندي و غرور میآنید، حال آنکه با صرف همان میزان وقت و انرژي در انجام آاري آم ارزش یا احساس خرسندي نخواهید آرد و یا میزان آن بسیار اندك خواهد بود.

مدیریت زمان در واقع مدیریت زندگی و مدیریت فردي و یا تحت آنترل درآوردن جریان وقایع است. با استفاده از مدیریت زمان همیشه آزاد خواهید بود آه فعالیت بعدي خود و نیز فعالیت پس از آن را انتخاب آنید. توانایی شما در انتخاب میان آارهاي با اهمیت و آم اهمیت آلید تعیین میزان موفقیت شما در زندگی و آار است.

افراد مؤثر و سازنده همیشه خود را موظف میآنند تا انجام آارهاي مهمی را آه در پیش رو دارند آغاز آنند. این افراد خود را مجبور میآنند آه قورباغه را، هرچه آه میخواهد باشد، قورت بدهند. در نتیجه این افراد بسیار بیش از افراد معمولی آارایی دارند و به همین دلیل بسیار خوشبختتر هستند. شما هم باید به همین روش آار آنید.

همین امروز لیستی از تمامی هدفها، پروژهها و مسئولیتهاي خود تهیه آنید. آدامیک از آنها جزء ١٠ تا ٢٠ درصد از آارهایی هستند آه ٨٠ یا ٩٠ درصد از نتایج مورد نظر ما را به بار میآورند یا میتوانند به بار آورند؟

از همین امروز قاطعانه تصمیم بگیرید آه وقت بیشتري را صرف فعالیتهاي معدودي بکنید آه میتوانند در زندگی شما تحول واقعی ایجاد آنند و وقت آمتري را صرف فعالیتهاي آم اهمیتتر بکنید.

٤. پیامد آارها را در نظر داشته باشید

" میزان بزرگی و موفقیت هر فرد بستگی به این دارد آه تا چه حد میتواند همه نیروهاي خود را در یک آانال واحد بریزد. "

اُریسون سووت ماردِن

نشانه تفکر برتر یک انسان این است آه بتواند در مورد پیامدهاي انجام دادن یا انجام ندادن یک آار پیشبینی درستی داشته باشد. این آه یک آار یا فعالیت تا چه اندازه براي شما یا براي شرآت شما اهمیت دارد بستگی به پیامدهاي بالقوه آن آار دارد. اگر بتوانید بر این اساس اهمیت هر آاري را ارزیابی آنید میتوانید تعیین آنید آه قورباغهي بعدي شما آدام است.

دآتر ادوارد بانفیلد از دانشـگاه هاروارد پس از پنجاه سـال پژوهش به این نتیجه رسـید آه داشـتن " دید بلند مدت " مؤثرترین عامل پیشرفتهاي اجتماعی و اقتصادي آمریکاست. دید بلند مدت داشتن در آار تبدیل به عاملی شده است آه از تمامی عوامل دیگر مانند تجربه، تحصیل، نژاد، هوش و روابط در تعیین میزان موفقیت شما در زندگی نقش مهمتري دارد.

رویکرد شما نسبت به زمان، یا " افق زمانی " شما، تأثیر چشمگیري بر رفتارها و انتخابهاي شما دارد. آسانی آه دورنماي درازمدتی از زندگی و حرفه خود دارند همیشه میتوانند در مورد وقت و فعالیتهایشان بهتر از آسانی آه آمتر در مورد آینده خود فکر میآنند تصمیمگیري آنند.

قانون: تفکر دراز مدت تصمیمگیريهاي آوتاهمدت را بهبود میبخشد

افراد موفق در مورد آینده خود جهتگیري روشنی دارند. آنها درباره پنج، ده و بیست سال آینده فکر میآنند و انتخابها و رفتارهاي خود را در زمان حال مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهند تا با آینده اي آه در درازمدت خواهان آن هستند هماهنگ باشد.

در آارتان داشتن تصویري روشن از آنچه در درازمدت براي شما دارد تصمیمگیريهاي آوتاهمدت شما را در مورد اینکه چه آارهایی در اولویت قرار دارند بسیار آسانتر میآند.

طبق تعریف، آارهاي مهم و ضروري به طور بالقوه نتایج بلندمدت دارند و آارهاي غیر مهم و غیر ضروري تأثیرات بلندمدت بسیار ناچیزي دارند و یا هیچ نتیجه اي ( تأثیري ) ندارند. پیش از شروع هر آاري از خودتان بپرسید: "انجام دادن یا ندادن این آار چه تأثیرات بلندمدتی بر زندگی من خواهد داشت؟"

قانون: آیندهنگري فعالیتها و آارهاي فعلی ما را تحت تأثیر قرار میدهد و در اغلب مواقع تعیین آننده فعالیتهاي آنونی ماست

هر چه اهداف آینده شما روشنتر باشد، تأثیر بیشتري روي آارهایی آه در زمان حال مشغول انجام آنها هستید خواهد گذاشت. با داشتن دید بلندمدت و آیندهنگري بسیار بهتر میتوانید آارهاي فعلیتان را ارزیابی آنید و مطمئن شوید آه آیا این آارها با آنچه آه هدف نهایی شماست و میخواهید در نهایت به آن برسید مطابقت دارد یا خیر.

افراد موفق آسانی هستند آه آماده اند تا لذتهاي آوتاهمدت را به تعویق بیاندازند و با آار و تلاش نتایج بسیار ارزشمندي را در آینده به دست آورند. به عکس، افراد ناموفق بیشتر به خوشیها و لذتهاي آوتاهمدت و آنی فکر میآنند و به آینده خود بسیار آم توجه اند.

دنیس وتیلی، سخنران معروف، میگوید: " انسانهاي ناموفق به آارهایی میپردازند آه رفع آننده تنشها و ناراحتیهاست، در صورتی آه انسانهاي موفق به آارهایی میپردازند آه آنها را به هدفهایشان میرساند. " به عنوان مثال، زود سرآار رفتن، مطالعه مرتب در زمینه هاي آه به حرفه شما مربوط میشود. شرآت در آلاسهایی آه مهارت شما را بالا میبرد و تمرآز روي فعالیتهایی آه در حرفه شما ارزش بالایی دارند همگی تأثیرات بسزایی در زندگی شما خواهد داشت. از طرف دیگر، در آخرین لحظه سرآار رفتن، نوشیدن چاي و قهوه، روزنامه خواندن و خوش و بش آردن و گپ زدن با همکاران هر چند در آوتاهمدت سرگرم آننده و لذتبخش است اما در درازمدت نهایتاً به عدم پیشرفت، دست نیافتن به اهداف و در جا زدن میانجامد.

اگر عمل یا فعالیتی بالقوه پیامدهاي مثبت فراوانی دارد آن را در اولویت بالا قرار دهید و بلافاصله شروع به انجام آن آنید. همچنین اگر آاري بالقوه پیامدهاي منفی زیادي دارد انجام ندادن آن نیز باید در اولویت بالا قرار بگیرد. قورباغه شما هر چه آه باشد باید عزمتان را جزم آنید و قبل از هر آاري آن را قورت بدهید.

انگیزه باید علتی داشته باشد. وقتی فعالیت یا رفتاري را به وضوح براي خود تعریف آردید، هر چقدر تأثیرات مثبتی آه آن آار میتواند روي زندگی شما بگذارد بطور بالقوه بیشتر باشد، شما هم انگیزه بیشتري براي غلبه بر تنبلی و انجام سریع آن آار خواهید داشت. اگر بهطور مداوم آارهایی را آه میتواند تغییر عمده اي در زندگی شما یا در جایی آه در آن آار میآنید ایجاد آند شروع آنید و به اتمام برسانید تمرآز خود را حفظ آرده و پیشرفت خواهید آرد.

زمان به هر حال خواهد گذشت. تنها پرسشی آه وجود دارد این است آه شما از وقتتان استفاده میآنید و قرار است در پایان هفتهها و ماههایی آه میگذرند به آجا برسید. و اینکه به آجا میرسید عمدتاً بستگی به میزان توجهی دارد آه به عواقب احتمالی اعمال خود در آوتاه مدت میآنید.

فکر آردن مداوم به پیامدهاي بالقوه انتخابها، تصمیمگیريها و رفتارهایتان یکی از بهترین راههایی است آه بوسیله آن میتوانید اولویتهاي حقیقی خود را در آار و زندگی تعیین آنید.

بهطور منظم لیست آارها، فعالیتها و پروژههاي خود را مرور آنید. مرتباً از خودتان بپرسید: " آدام پروژه یا فعالیت است آه اگر آن را به بهترین نحو و با یک روش زمانبندي شده به انجام برسانم بیشـترین تأثیر مثبت را بر زندگی من خواهد گذاشت؟ "

آنچه را آه میتواند بیشترین آمک را به شما بکند، هر چه آه باشد، به عنوان هدف خود در نظر بگیرید، براي دستیابی به آن برنامهریزي آنید و بلافاصله روي برنامهي خود شروع به آار آنید. این آلمات فوقالعاده گوته را به خاطر بسپارید: " اگر آار را شروع آنید ذهن شما گرم میشود و اگر ادامه دهید آار به انجام میرسد. "

٥. روش الف ب پ ت ث را مدام به آار بگیرید

" نخستین قانونِ موفقیت، تمرآز است. یعنی همه نیروهاي خود را روي یک نقطه متمرآز آنید، مستقیماً به سراغ همان نقطه بروید و به چپ و راست منحرف نشوید. "

ویلیام ماتئوس

قبل از شروع آارها هر چقدر فکر بیشتري روي برنامهریزي و اولویتبندي آارها بگذارید، آارهاي مهمتري خواهید آرد و زمانی آه آاري را شروع آردید سریعتر آن را به پایان خواهید رساند. هر چقدر آاري براي شما مهمتر و با ارزشتر باشد براي غلبه بر تنبلی و دست بهآارشدن انگیزه بیشتري خواهید داشت.

روش الف ب پ ت ث یک تکنیک قوي براي اولویتبندي است آه میتوانید هر روز از آن استفاده آنید. این تکنیک آنقدر ساده و مؤثر است آه استفاده از آن به خودي خود میتواند شما را به یکی از آارآمدترین و مؤثرترین افراد در حوزه آاریتان تبدیل آند.

آارآیی این تکنیک در سادگی آن نهفته است. روش آن به این ترتیب است: براي شروع آار باید لیستی از تمام آارهایی آه باید در روز آینده انجام دهید تهیه آنید. روي آاغذ فکر آنید.

آنگاه قبل از آنکه شروع به آار آنید، آنار هر یک از مواردي آه در لیست خود نوشته اید یکی از حروف الف، ب، پ، ت، یا ث را بنویسید.

حرف الف براي آاري است آه بسیار مهم باشد، آاري آه باید حتماً انجام دهید وگرنه با عواقب جدي مواجه خواهید شد. موردي آه با حرف الف مشخص شده است میتواند ملاقات با یک مشتري خیلی مهم یا تمام آردن گزارشی باشد آه رئیستان براي یک جلسه هیأت مدیره آه قرار است بزودي برگزار شود به آن نیاز دارد. این موارد قورباغههاي زندگی شما هستند.

اگر بیش از یک مورد از نوع الف دارید آنها را با گذاشتن علامت الف-١، الف-٢، الف-٣، و ...

اولویتبندي آنید. آار الف-١ بزرگ ترین و زشتترین قورباغه شماست.

موارد نوع ب هم آارهایی هستند آه باید انجام داد اما عواقب آنها زیاد شدید نیست. این موارد بچهقورباغه هاي زندگی شما هستند. این بدان معنی است آه اگر این آارها را انجام ندهید ناراحتی یا مشکلی ایجاد میشود اما تأثیر آن به هیچ وجه به شدت تأثیر موارد الف نیست. جواب دادن به یک نامه آم اهمیت یا چک آردن ايمیلها میتواند جزء موارد ب باشد.

قاعده این است آه هرگز نباید به موارد ب بپردازید وقتی آه هنوز یکی از موارد الف باقی مانده است. یک بچهقورباغه نباید حواس شما را پرت آند وقتی آه یک قورباغه بزرگ منتظر است آه قورتش بدهید. موارد پ آنهایی هستند آه انجام دادنشان خوب است اما انجام ندادنشان عواقبی در پی ندارد. تلفن زدن به یک دوست، نوشیدن چاي یا نهار خوردن با یک همکار یا انجام دادن یک آار شخصی در ساعات آاري میتواند جزء موارد پ باشد. این قبیل موارد هیچ تأثیري روي زندگی شغلی شما ندارد.

موارد ت آارهایی هستند آه میتوانید به شخص دیگري محول آنید.قاعده این است آه باید هر آاري را آه آس دیگري میتواند انجام دهد به وي واگذار آنید تا وقت بیشتري براي انجام موارد الف آه فقط خودتان میتوانید انجام دهید پیدا آنید.

موارد ث آنهایی هستند آه میتوانید آنها را بکلی حذف آنید بدون آنکه واقعاً تغییري ایجاد شود. این موارد میتوانند آارهایی باشند آه زمانی اهمیت داشته اند اما دیگر به شما مربوط نمیشوند یا براي شما مناسب نیستند. این آارها را اغلب از روي عادت یا چون از آنها خوشتان میآید انجام میدهید. پس از آنکه روش الف ب پ ت ث را روي لیست خود پیاده آردید آاملاً حاضر و آماده خواهید بود تا آارهاي مهمتر را سریعتر انجام دهید.

مهمترین چیز براي اینکه روش الف ب پ ت ث آار آند این است آه خود را موظف آنید تا بلافصله براي انجام مورد الف-١ دست بهآار شوید و تا زمانی آه به اتمام برسد به آار ادامه دهید. از نیروي اراده خود بهره بگیرید تا مهمترین آاري را آه میتوانید انجام دهید. از نیروي اراده خود بهره بگیرید تا مهمترین آاري را آه میتوانید انجام دهید شروع آنید و به آن ادامه دهید. قورباغه را آاملاً قورت بدهید و تا زمانی آه آار تکمیل نشده است از آن دست نکشید.

توانایی حلاجی آردن و تجزیه و تحلیل لیست آارها و مشخص آردن آار الف-١ سکوي پرشی است آه شما را به بالاترین سطوح موفقیت، اعتماد به نفس، عزت نفس و سربلندي پرتاب میآند.

وقتی این عادت را در خود بپرورانید آه روي آار الف-١، یعنی مهمترین آار خود، متمرآز شوید (و قورباغه خود را قورت بدهید) آنوقت خواهید دید آه میتوانید بیشتر از هر دو یا سه نفر از اطرافیان خود آارایی داشته باشید.

همین الآن لیسـت آارهاي خود را مرور آنید و در آنار هر یک از موارد آن الف، ب، پ، ت یا ث بگذارید، آار " الف-١ " خود را انتخاب آنید و بلافاصله روي آن شروع به آار آنید، خود را موظف آنید آه تا این آار را به اتمام نرسانده اید دست به آار دیگري نزنید.

در طول یک ماه آینده، قبل از شروع به آار، این روش الف ب پ ت ث را هر روز و در مورد هر لیستی آه از آارها یا پروژههاي خود تهیه میآنید به آار بگیرید. پس از یک ماه عادتِ شروع و ادامه آارهایی را آه بالاترین اولویت را براي شما دارند پیدا آرده اید و آینده شما تضمین شده است.

٦. روي اهداف اصلی تمرآز آنید

" وقتی همه نیروهاي جسمی و ذهنی متمرآز شوند توانایی فرد براي حل مشکلات به طور حیرتانگیزي چند برابر میشود. "

نرمن وینسنت پیل

" چرا به من حقوق میدهند؟ " این یکی از مهمترین پرسشهایی است آه باید در تمام مدتی آه به آاري مشغول هستید مرتباً از خودتان بپرسید.

واقعیت این است آه بیشتر مردم آاملاً مطمئن نیستند آه چرا به آنها حقوق میدهند، اما اگر براي شما آاملاً روشن نباشد آه چرا به شما حقوق میدهند و براي دستیابی به چه نتایجی شما را استخدام آرده اند به سختی خواهید توانست آار خود را به بهترین نحو انجام دهید، حقوق خود را بالا ببرید و سریعتر ارتقاء پیدا آنید.

سادهترین پاسخ به این پرسش این است آه شما را براي رسیدن به اهداف بهخصوصی استخدام آرده اند. دستمزد یا حقوق عبارت است از مبلغی آه براي آمیت و آیفیتی معین از آاري پرداخت میشود آه در ترآیب با آارهاي دیگران محصول یا خدمتی را به وجود میآورد آه مشتريها حاضرند به خاطر آن پول بدهند.

در هر آاري اهداف اصلی مورد نظر را بهندرت میتوان در بیش از پنج تا هفت زمینه دستهبندي آرد. این اهداف همانهایی هستند آه شما باید براي انجام مسئولیتهاي خود و داشتن حداآثر مشارآت با سازمان خود به آنها دست پیدا آنید.

اهداف اصلی مورد نظر شبیه به آارآردهاي حیاتی بدن هستند مانند آارآردهایی آه به وسیله میزان فشار خون، سرعت ضربان قلب، آهنگ تنفس و میزان فعالیت امواج مغزي نشان داده میشود. فقدان هر یک از این فعالیتهاي حیاتی منجر به مرگ ارگانیسم خواهد شد. به همین طریق، عدم موفقیت ما در دستیابی به هریک از اهداف اصلی مورد نظر نیز منجر به این خواهد شد آه شغلتان را از دست بدهید.

به عنوان مثال، اهداف اصلی در مدیریت عبارتند از: برنامهریزي، سازماندهی، گرفتن پرسنل، تفویض اختیار، نظارت، ارزیابی و گزارشگیري. اینها زمینههایی هستند آه یک مدیر باید در آنها به نتایجی دست یابد تا بتواند در آار خود به موفقیت برسد.

باید براي آاري آه انجام میدهید دانش و مهارتهاي اساسی را داشته باشید. این ضروریات مرتباً در حال تغییر هستند. در وهله نخست باید تواناییها و مهارتهاي اساسی آه این امکان را فراهم میآند تا آارتان را انجام بدهید بهدست آورید. اما اهداف اصلی مورد نظر همواره در آار شما نقش بنیادي را ایفا میآند و تعیین آنندهي موفقیت یا شکست شما در آارتان هستند.

اگر میخواهید در آارتان موفق باشید باید در حوزهي اهداف اصلی آار توانا باشید، حوزه اي آه مسئولیت آامل آن با شماست. اگر شما در این حوزه فعال نباشید، هیچ آس دیگري در آن فعالیت نخواهد آرد. حوزه اهداف اصلی حوزه فعالیتهایی است آه شما آن را تحت آنترل دارید، حوزه اي آه از یک طرف برون داد آار شماست و از طرف دیگر درون داد آار دیگران است و موجب همکاري بین شما و دیگران میشود. نقطه شروع داشتن عملکرد بالا براي شما این است آه ابتدا اهداف اصلی آارتان را مشخص آنید. با رئیستان در این مورد صحبت آنید و فهرستی از بروندادهاي حوزه آاریتان تهیه آنید و مطمئن شوید آه افرادي آه از نظر شغلی مافوق شما، همتراز شما، و نیز پایینتر از شما هستند بااین فهرست موافقند.

به عنوان مثال، براي یک فروشنده پیدا آردن مشتري جدید از اهداف اصلی محسوب میشود. موفقیت در این آار بخش اساسی تمامی فرآیند فروش است. تمام آردن یک فروش هم از هدفهاي اصلی این شغل محسوب میشود. به انجام رسیدن یک فروش موجب میشود تا زحمات بسیاري افراد دیگر آه در تولید و ارائهي محصول یا خدماتِ عرضه شده سهیم بوده اند به نتیجه برسد.

براي صاحب یک شرآت یا مدیرعامل آن موفق شدن در گرفتن وام بانکی از اهداف اصلی محسوب میشود. استخدام آردن افراد شایسته و محول آردن درست آارها به آنان نیز از اهداف اصلی این آار است. براي یک منشی یا مسئول پذیرش، تایپ آردن یک نامه و یا پاسخ دادن به تلفنها و وصل آردن سریع و درست آنها به شخص موردنظر از اهداف اصلی این شغل به شمار میآید. توانایی افراد در انجام سریع و بسیار خوب این وظایف اصلی تعیین آنندهي میزان حقوق و امکان پیشرفت آنها در آارشان است.

پس از آنکه اهداف اصلی آارتان را مشخص آردید، قدم بعدي نمره دادن، از یک تا ده، به نحوهي فعالیتهاي خود در رسیدن به هر آدام از این اهداف است. در آدام زمینه قويتر و در آدام زمینه ضعیفتر هستید؟ در مورد آدام یک از اهداف نتایج عالی بدست آورده اید و در مورد آدام یک عملکرد ضعیفی داشته اید؟

در این مورد قانونی وجود دارد: هدفی آه در آن ضعیفترین عملکرد را داشته اید همان جایی است آه شما باید سایر توانائیها و مهارتهاي خود را بهآار گیرید.

منظور این است آه حتی اگر براي مثال در رسیدن به شش هدف از هفت هدف اصلی آارتان بتوانید عملکرد عالی داشته باشید، عدم توانایی و یا نداشتن مهارت آافی جهت دستیابی به هفتمین هدف، شما را از موفقیت باز میدارد و میزان موفقیت شما را در استفاده از تواناییها و مهارتها در سایر زمینهها و اهداف اصلیتان محدود میآند. ضعف شما در یک زمینه میتواند مانع آارایی و اثربخشی شما و عامل اصلی برخوردها، اختلافنظرها و در نهایت شکست شما در آار بشود.

براي مثال یکی از اهداف اصلی یک مدیر تفویض اختیار است. توانایی انجام این آار براي یک مدیر بسیار مهم است زیرا این آار او را قادر میآند تا مدیریت آند و بتواند از طریق بهآار گرفتن تواناییهاي دیگران به اهداف سازمان برسد. مدیري آه نتواند بهخوبی آارها را به دیگران بسپارد، قادر نخواهد بود از سایر مهارتها و تواناییهاي خود حداآثر استفاده را بکند. عدم توانایی در محول آردن درست آارها به افرادِ ذيصلاح به تنهایی میتواند باعث شکست یک مدیر در آارش باشد.

یکی از علتهاي اصلی تنبلی و تأخیر در انجام آار این است آه مردم از انجام آارها و فعالیتهایی آه در گذشته در آن حوزهها عملکرد ضعیف داشته اند خودداري میآنند. اآثر مردم به جاي تعیین هدف و برنامهریزي براي بهبود و پیشرفت در زمینه هایی آه در آن ضعف دارند آن زمینه را بهطور آلی آنار میگذارند. این آار فقط وضع را بدتر میآند.

بهعکس، هر چه توانایی شما در زمینه هایی آه در آن ضعف دارید بیشتر شود، انگیزهي شما براي انجام آن آار بیشتر میشود، آمتر تنبلی به سراغ شما میآید و بیشتر مصمم میشوید تا آن آار را تمام آنید و یا در آن زمینه به مهارت بالاتري دست پیدا آنید.

حقیقت این است آه هر آسی نقاط قوت و ضعف دارد. از توجیه آردن و دفاع از نقاط ضعفتان دست بردارید. به جاي این آار آنها را دقیقاً مشخص آنید. هدف خود را تعیین آنید و براي آنکه در هر یک از

زمینههایی آه در آن ضعیف هستید بهترین باشید برنامهریزي آنید. فکر آنید! شاید براي آنکه در آارتان بهترین باشید فقط به یک مهارت دیگر نیاز داشته باشید.

یکی از مهمترین پرسشهایی آه همیشه باید از خودتان بپرسید و به آن جواب بدهید این است: "چه مهارتی است آه اگر من در آن عالی باشم بیشترین تأثیر مثبت را روي آار یا شغل من میگذارد؟" از این به بعد براي پیشرفت در آارتان از این پرسش استفاده آنید و پاسخش را از خودتان بخواهید. احتمالاً جوابش را از قبل میدانید.

از رئیستان، همکارانتان، دوستانتان و اعضاي خانواده تان نیز این سؤال را بپرسید. پاسخ پرسش را پیدا آنید و سپس براي پیدا آردن مهارت و عملکرد عالی در آن زمینه دست به آار شوید.

چیزي آه مایهي خوشحالی است این است آه تمامی مهارتهاي آاري قابل یادگیري است. وقتی فرد دیگري در یکی از مهارتهاي اصلی عملکردِ عالی دارد معنیاش این است آه شما هم اگر بخواهید میتوانید در آن زمینه عالی باشید.

یکی از سریعترین و بهترین راهها براي از بین بردن تنبلی و انجام سریعتر آار این است آه در حوزههاي اصلی آارتان عملکرد عالی داشته باشید. این مهمترین آاري است آه میتوانید در زندگی حرفه اي خود انجام دهید.

اهداف اصلی آارتان را مشخص آنید. هدفهایی آه رسیدن به آنها نشاندهندهي آن است آه آارتان را به بهترین نحو انجام میدهید مشخص آرده و آنها را روي آاغذ بیاورید. سپس به هر آدام از آنها با توجه به نحوهي عملکرد خود در آن زمینه از یک تا ده نمره بدهید، و آنگاه توانایی یا مهارتی را آه اگر به خوبی از پس آن برآیید بیشترین تأثیر را روي آارتان دارد تعیین آنید.

فهرست اهداف اصلی را به رئیس خود نشان بدهید و نظر او را بخواهید. از اظهارنظرهاي صادقانه استقبال آنید. شما فقط در صورتی در آارتان عملکرد بهتري خواهید داشت آه بتوانید از نظرات سازندهي دیگران استفاده آنید. در مورد فهرستی آه تهیه آردهاید با آارآنان، همکاران و همسر خود مشورت آنید.

عادت آنید آه از این به بعد مرتباً اهداف اصلی آارتان را تجزیه و تحلیل آنید. هرگز از بهبود آار دست برندارید. همین تصمیم بهتنهایی میتواند زندگیتان را متحول آند.

٧. به قانون تشخیص ضرورت عمل آنید

" تمرآز در معناي اصلی و درست آلمه توانایی دقت و توجه ذهن روي یک موضوع واحد است. "

آُمار

قانون تشخیص ضرورت میگوید: " هیچوقت براي انجام همهي آارها وقت آافی وجود ندارد ولی همیشه براي انجام مهمترین آارها وقت آافی هست. "

به بیان دیگر، شما هرگز نمیتوانید تمام قورباغه ها و بچهقورباغههاي داخل برآه را بخورید، اما همیشه میتوانید بزرگترین و زشتترین آنها را بخورید و همین آار حداقل در حال حاضر آفایت میآند. هنگامی آه وقت رو به اتمام است و انجام ندادن یک آار یا پروژهي مهم عواقب بسیار بدي خواهد داشت، معمولاً همیشه وقت آافی براي انجام دادن آن آار را پیدا میآنید، آن هم اغلب درست در دقایق آخر ( به یاد داشته باشید آه در فوتبال باید تا دقیقهي ٩٠ بجنگید تا پیروز شوید ). مثلاً زودتر سر آار میروید، دیر از سر آار برمیگردید و خودتان را مجبور میآنید آه به جاي روبرو شدن با عواقب بدي آه در اثر انجام ندادن آار در مدت زمان معین گریبانگیر شما خواهد شد آار را به اتمام برسانید.

قانون: هرگز براي انجام تمام آارهاي لازم وقت آافی وجود ندارد

این یک واقعیت است آه امروزه هر فرد به طور متوسط از ١١٠ تا ١٣٠ درصد وقت توانایی خود آار براي انجام دادن دارد و حجم آارها و وظایف مرتباً در حال افزایش است. همهي ما مطالب زیادي داریم آه باید بخوانیم یکی از تحقیقات اخیر نشان میدهد آه مدیران براي مطالب و پروژههایی آه مطالعهي آنها در خانه یا محل آار به تعویق افتاده است بهطور متوسط به ٣٠٠ تا ٤٠٠ ساعت وقت نیاز دارند.

این بدان معناست آه شما هرگز نمیتوانید عقبافتادگیها را جبران آنید و باید این فکر را از ذهن خود بیرون آنید. تنها چیزي آه میتوانید به آن امیدوار باشید این است آه به آارهاي اصلی برسید و سایر آارها باید فعلاً در لیست انتظار بمانند.

خیلی از مردم میگویند آه وقتی مجبور هستند آاري را تا مدت زمان معینی به اتمام برسانند همیشه آارایی بیشتري پیدا میآنند. متأسفانه سالها تحقیق نشان میدهد آه این هم به ندرت آارساز است.

افرادي آه به دلیل تنبلی و تأخیر در انجام آار براي اتمام آارهایشان مهلت تعیین میآنند اغلب دچار استرس بیشتر میشوند، بیشتر مرتکب اشتباه میشوند و مجبور به دوبارهآاري بیشتري میشوند. در اغلب موارد هنگامی آه افراد سعی میآنند آاري را در مهلت سفت و سختی آه خودشان مشخص آرده اند به اتمام برسانند باعث خوب انجام ندادن آار و بالا رفتن هزینهها میشود آه در مدت طولانی این مسئله منجر به زیانهاي شدید مالی خواهد شد. گاهی اوقات هنگامی آه افراد سعی میآنند آاري را در دقایق آخر به اتمام برسانند به دلیل عجله در آار مجبور به دوباره آاري میشوند و در نتیجه آار در مدت زمانی بسیار طولانیتر به اتمام میرسد.

براي آنکه بتوانید روي مهمترین آارهایتان تمرآز آنید و آنها را طبق برنامه به اتمام برسانید سه سؤال وجود دارد آه میتوانید مرتباً از خود بپرسید. سؤال اول این است: " مهمترین و باارزشترین آارهاي من آدامند؟ "

به بیان دیگر، بزرگترین قورباغههایی آه باید بخورید تا مهمترین نقش را در پیشبرد اهداف سازمانتان داشته باشید آدامند؟ این یکی از مهمترین پرسشهایی است آه باید از خود بپرسید و به آن پاسخ بدهید. مهمترین و باارزشترین آارهایی آه باید بکنید آدامند؟ این سؤال را ابتدا از خودتان بپرسید. سپس از رئیستان، همکارانتان و زیردستانتان نیز همین سؤال را بپرسید. قبل از شروع به آار باید توجهتان را روي فعالیتهاي آاریتان متمرآز آنید و از پشت ذرهبین ذهنتان مهمترین فعالیتهاي آاري خود را بهطور شفاف و روشن ببینید.

دومین سؤالی آه باید مرتب از خود بپرسید این است: " چه آاري است آه اگر من و فقط من خوب انجام بدهم تفاوت چشمگیري در زندگی و شغلم خواهد داشت؟ "

این پرسش متعلق به پیتر دِراآِر استاد بزرگ مدیریت است. این یکی از بهترین سؤالها براي دستیابی به آارایی فردي است. چه آاري است آه شما و فقط شما میتوانید آن را انجام دهید و اگر خوب انجام دهید تفاوت چشمگیر یا تحول اساسی در زندآی یا آارتان ایجاد میشود.

این آاري است آه فقط شما میتوانید انجام دهید. اگر شما انجام ندهید هیچآس دیگري آن را انجام نخواهد داد، اما اگر شما آن را انجام بدهید، و خوب انجام بدهید در زندگی و آارتان تحول اساسی ایجاد میآند. این چه آاري است؟ چه قورباغهاي است آه شما باید آنرا بخورید!؟

هر ساعت از روز میتوانید این سؤال را از خودتان بپرسید و مطمئن باشید آه براي آن پاسخ روشن و صریحی وجود دارد. وظیفهي شما این است آه این پاسخ روشن و صریح را پیدا آنید و سپس قبل از اقدام به هر آار دیگري این آار را شروع آنید.

سومین سؤالی آه میتوانید از خودتان بپرسید این است: " بهترین استفادهاي آه میتوانم در حال حاضر از وقتم بکنم چیست؟ "

به بیان دیگر، " بزرگترین قورباغه ي من در حال حاضر آدام است؟ "

این پرسش، آلید اصلی مدیریت زمان، غلبه بر تنبلی و تبدیل شدن به فردي بسیار فعال و سازنده است. در هر ساعتی از روز آه این سؤال را از خود بپرسید و همیشه مشغول به آاري شوید آه در پاسخ به این سؤال معلوم میشود، حال این آار هر چه میخواهد باشد.

آارهاي مهم را اول انجام دهید و آارهایی را آه در اولویت نیستند اصلاً انجام ندهید. همانطور آه گوته میگوید: " آارهایی آه از همه مهمتر هستند نباید قربانی آارهاي غیرضروري شوند. " هرچه پاسخهاي شما به این پرسشها دقیقتر و روشنتر باشد، آسانتر خواهید توانست آارهایتان را اولویتبندي آنید، بر تنبلی پیروز شوید و آاري را آه انجام آن بهترین استفاده از وقت است آغاز آنید.

قويترین ابزار ذهنی شما براي رسیدن به موفقیت توانایی شما در اولویتبنديِ درستِ آارهایتان است. هر روز چند دقیقه اي در جایی آه آسی مزاحمتان نشود راحت بنشینید و بدون استرس و نگرانی فقط به آارهایی آه باید انجام بدهید فکر آنید.

تقریباً هر بار در سکوت و تنهایی به ایدههاي جالبی میرسید آه وقتی این ایدهها را به آار بگیرید به میزان زیادي در آار خود صرفهجویی خواهید آرد. با این آار، اغلب پیشرفتها و موفقیتهایی را تجربه خواهید آرد آه مسیر زندگی و شغل شما را به آلی دگرگون میآند.

٨. پیش از شروع مقدمات آار را آاملاً فراهم آنید

" میزان آارایی شما هر چه باشد، تواناییهاي بالقوه شما بیشتر از آن است آ ه ت ا آن ون ب ه فع ل درآم ده است."

خیمز تی. مک آِی

یکی از بهترین راههاي غلبه بر تنبلی و انجام سریعتر آارها آن است آه قبل از شروع، تمام چیزهایی را آه براي انجام آارتان نیاز دارید آماده آنید و دم دست بگذارید. وقتی مقدمات و ابزار آارتان آماده باشد مانند یک تیرانداز تفنگ آماده و پر در دست دارید و یا مانند یک آمانگیر تیر را در آمان گذاشته، به عقب آشیده و آماده تیراندازي هستید. حالا فقط آافی است تصمیم بگیرید و از مهمترین آار شروع آنید.

این آار درست مانند آماده آردن مواد مورد نیاز براي درست آردن یک غذا، مثلاً یک قورباغهي بزرگ، است. شما تمام مواد غذایی مورد نیاز را روي آابینت جلوي خودتان میگذارید و سپس مرحله به مرحله شروع به آماده آردن غذا میآنید.

براي شروع، میز آارتان را تمیز آنید و فقط یک آار جلوي رویتان باشد و اگر لازم دانستید بقیهي چیزها را روي زمین در پشت سرتان بگذارید. تمام اطلاعات، گزارشها، جزئیات آار، مقالات، وسایل آار و هر چیزي را آه براي انجام و اتمام آار نیاز دارید جمعآوري آنید. همه را دم دست بگذارید به نحوي آه براي دسترسی به چیزهاي مورد نیازتان احتیاجی به بلند شدن و این طرف و آن طرف رفتن نداشته باشید.

مطمئن شوید آه تمام ابزار مورد نیاز براي نوشتن، دیسکهاي اطلاعاتی، آدهاي دسترسی به منابع، آدرسهاي پست الکترونیکی مورد نیاز و هر چیز دیگري آه براي شروع، ادامه و اتمام آار نیاز دارید در دسترس است.

محل آار خود را براي آار آماده آنید بهطوري آه براي آار طولانی مدت جاي راحت و جذابی باشد. مخصوصاً مطمئن شوید آه صندلیتان راحت است و پشتی خوبی دارد و وقتی روي آن مینشینید آف پاهایتان آاملاً روي زمین قرار میگیرد.

افراد فعال و پرآار براي ایجاد محیط آاري آه آار آردن در آن لذتبخش باشد، وقت صرف میآنند. هر چه محیط آار شما تمیزتر و مرتبتر باشد، شروع و ادامه آار برایتان راحتتر است.

یکی از تکنیکهاي غلبه بر تنبلی ( قورت دادن قورباغه ) این است آه قبل از شروع به آار همه چیز را آاملاً آماده آنید. وقتی همه چیز با نظم و ترتیب در برابر شما قرار گرفته باشد با میل و رغبت بیشتري دستبهآار میشوید.

واقعاً حیرتانگیز است. چه آتابها آه هرگز نوشته نمیشوند، چه درجات علمی آه هرگز اخذ نمیشوند و چه بسیار آارهایی آه میتوانستند زندگی آدمها را دگرگون آنند اما هرگز به انجام نمیرسند، فقط به این دلیل آه مردم اولین قدم را آه تهیهي مقدمات است برنمیدارند.

لوسآنجلس افراد زیادي را از سراسر دنیا به خود جذب میآند آه در آرزوي نوشتن یک فیلمنامهي موفق و فروختن آن به یکی از استودیوهاي آن منطقه هستند. این افراد به لوسآنجلس میآیند و سالها آارهاي سطح پایین میآنند به این امید آه یک فیلمنامهي معروف بنویسند و بفروشند.

اخیراً نشریهي لوسآنجلس تایمز گزارشگري را به بلوار ویلشایر فرستاده بود تا با رهگذرها مصاحبه آند. این گزارشگر از هر آس آه به او نزدیک میشد این سؤال را میپرسید: " فیلمنامه تان چطور پیش میرود؟ " و از هر چهار نفر، سه نفر جواب میدادند: " تقریباً تمام شده! "

متأســفانه واقعیت این اسـت آـه، " تقریبـاً تمـام شـده " به احتمـال زیاد به این معنی بوده اسـت آه " هنوز شروع نشده ". نگذارید این اتفاق براي شما بیافتد.

وقتی مینشینید و همه چیز حاضر و آماده در برابر شما قرار دارد، وضعیت فیزیکی افراد آارآمد را به خود بگیرید. پشتتان را صاف آنید، آمی از پشتی صندلی فاصله بگیرید و به جلو ( سمت آار ) مایل شوید. طوري رفتار آنید آه انگار واقعاً شخصیتی آارآمد، مؤثر و موفق هستید. آن وقت اولین مورد آاري آار را به دست بگیرید و به خودتان بگویید: " خب، آار را شروع میآنیم. " و با آار درگیر شوید و پس از آنکه آار را شروع آردید همچنان ادامه دهید تا آن را به پایان برسانید.

نگاه دقیقی به میز آار خود بیاندازید، هم در خانه و هم در محل آار، آن وقت از خودتان بپرسید : " چه جور آدمی در یک چنین جایی آار میآند؟ "

هر چقدر محیط آارتان تمیزتر و مرتبتر باشد بیشتر احساس مثبت بودن، خلاقیت و اعتماد به نفس میآنید، همین امروز تصمیم بگیرید آه میز آار و دفتر خود را آاملاً تمیز و مرتب آنید تا هر بار آه پشت میزتان مینشینید احساس آنید آه فردي مؤثر، آارآمد و آمادهي پیشروي و موفقیت هستید.

٩. همیشه یک شاگرد باقی بمانید

"تنها ابزار موفقیت که قطعاً به آن نیاز دارید، صرفنظر از اینکه کارتان چیست، این است که بیشتر و بهتر از آنچه از شما انتظار میرود کارایی داشته باشید و خدمات عرضه کنید. "

آگ ماندینو

" درستان را بخوانید " این یکی از اصول کارایی فردي است. باید بفهمید براي اینکه کارتان را عالی انجام بدهید چه مطالبی را باید بیاموزید هرچه مهارتتان در خوردن نوع بخصوصی از قورباغه بیشتر شود، احتمال اینکه بتوانید سریع دست به کار شوید و آن را بخورید بیشتر میشود.

یکی از دلایل تنبلی و به تعویق انداختن یکی از کارهاي اصلی، احساس عدم صلاحیت، عدم اعتماد به نفس و یا عدم توانایی در انجام آن کار است. احساس ضعف یا کمبود در رسیدن به یکی از هدفهاي اصلی زندگیتان کافی است تا شما را از شروع کار باز دارد.

مهارتها و تواناییهاي خود را در حوزههاي اصلی کاریتان مرتباً به روز کنید. به خاطر داشته باشید که هر چقدر هم کاري را خیلی خوب انجام دهید، دانش و مهارت شما دارد با سرعت زیادي کهنه و قدیمی میشود. همانطور که پت رایلی مربی بسکتبال میگوید " اگر در کارتان درحال پیشرفت نیستید و بهتر

نمیشوید، پس دارید بدتر میشوید. "

یکی از مفیدترین تکنیکهاي مدیریت زمان این است که باید کارهاي اصلی را بهتر انجام دهید و یکی از بهترین خدمتکارانی که به شما در صرفهجویی وقت کمک میکند پیشرفت در مهارتهاي شغلی و فردیتان است. هر چه در انجام یک کار اصلی توانایی و مهارت بیشتري داشته باشید، انگیزهي بیشتري به انجام آن کار خواهید داشت. هر چه بتوانید کاري را بهتر انجام دهید، انرژي و شوق بیشتري به انجام آن کارخواهید داشت. هنگامی که میدانید میتوانید کاري را خوب انجام دهید میبینید که غلبه بر تنبلی برایتان آسانتر و تحت هر شرایطی کار را سریعتر و بهتر انجام میدهید.

مقداري اطلاعات بیشتر و یا کمی مهارت بیشتر ممکن است تفاوت چشمگیري در میزان توانایی شما براي انجام بهتر کار ایجاد کند. مهمترین کارهایی را که انجام میدهید مشخص کنید و براي به روز کردن مدام اطلاعات و مهارتهاي خود در این زمینهها برنامهریزي کنید.

قانون : یادگیري مدام شرط لازم موفقیت در هر زمینه اي است.

اجازه ندهید که ضعف یا عدم توانایی در هر کدام از کارها و وظایف اصلیتان شما را از پیشرفت باز دارد. در کار و تجارت همه چیز را میشود یادگرفت. هر چیزي را که دیگران یاد گرفته اند شما هم میتوانید یاد بگیرید.

وقتی نوشتن اولین کتابم را شروع کردم فقط میتوانستم با نگاه کردن به دکمههاي کیبورد حروف را تایپ کنم. خیلی زود متوجه شدم که اگر بخواهم یک کتاب ٣٠٠ صفحه اي را بنویسم و دوباره خوانی و ویرایش کنم باید تایپ کردن استاندارد را یاد بگیرم. بنابراین نرمافزار آن را تهیه کردم و سه ماه هر روز به مدت ٢٠ تا ٣٠ دقیقه با کامپیوتر این روش را تمرین میکردم. بعد از این مدت میتوانستم بین ٤٠ تا ٥٠ کلمه در دقیقه تایپ کنم. با کسب این مهارت تاکنون توانسته ام کتابهاي بسیاري را که تا کنون در تمام دنیا به چاپ رسیده اند، بنویسم.

این خیلی خوب است که شما میتوانید براي آنکه فعالتر و موثرتر باشید هر مهارت و توانایی را که لازم دارید کسب کنید. اگر ضروري است شما هم میتوانید یک تایپیست مسلط باشید و بدون نگاه کردن به دکمهها تایپ کنید، یک متخصص کامپیوتر بشوید، یک خریدار یا یک فروشنده بینظیر باشید. میتوانید یاد بگیرید که جلوي جمع صحبت کنید. میتوانید یاد بگیرید که چطور نوشتههایتان تأثیرگذار باشد. همهي این مهارتها را میتوانید پس از آنکه تصمیم گرفتید که با توجه به هدفهاي اصلیتان یادگیري آنها ضروري است، یاد بگیرید.

هر روز حداقل یک ساعت در زمینهي حرفه اي خودتان مطالعه داشته باشید. صبحها کمی زودتر از خواب بیدار شوید و به مدت ٣٠ تا ٦٠ دقیقه به مطالعه کتاب یا مجله اي بپردازید که اطلاعات موجود در آن به شما کمک میکند تا در حرفهي خود کارایی بیشتري داشته باشید.

در هر سمینار یا هر دورهي آموزشی که به شما کمک میکند تا در مهارتهاي اصلی و کلیدي کارتان پیشرفت کنید و به روز باشید شرکت کنید. در کنگرهها و جلساتی که به تخصص شما مربوط میشود شرکت کنید. به کارگاهها و نشستها بروید. جلو بنشینید و یادداشت بردارید. نوارهاي ضبط شدهي جلساتی را که در آن شرکت کرده اید بخرید. براي آنکه یکی از مطلعترین و ماهرترین افراد حرفهي کاري خود باشید وقت صرف کنید.

و درنهایت اینکه در حین رانندگی به نوارهاي آموزشی مرتبط با کارتان گوش بدهید. هر فرد صاحب اتومبیل سالانه به طور متوسط ٥٠٠ تا ١٠٠٠ ساعت مشغول رانندگی است. ساعات رانندگی را به ساعات یادگیري تبدیل کنید. شما میتوانید فقط با گوش دادن به برنامههاي آموزشی مرتبط با کارتان یکی از زیرکترین، باکفایتترین و صاحب بالاترین دستمزدها در حوزه کاري خودتان بشوید.

هر چه در مورد کارتان مطالب بیشتري یاد بگیرید و اطلاعات بیشتري داشته باشید، احساس اعتماد به نفس بیشتر و انگیزهي بیشتري براي ادامه کار خواهید داشت و هر چه کارتان را بهتر انجام دهید توانایی بیشتري براي پیشرفت در حوزه کاریتان پیدا خواهید کرد.

هر چه بیشتر بیاموزید، توانایی شما در یادگیري بیشتر میشود. همانطور که با تمرین فیزیکی میتوانید عضلات بدنتان را قويتر کنید با تمرین ذهنی نیز میتوانید ذهن قويتري داشته باشید. جز محدودیتهایی که خودتان تصور میکنید برایتان وجود دارد هیچ محدودیت دیگري در سرعت و مقدار پیشرفتتان وجود ندارد.

از امروز تصمیم بگیرید که پروژهي " در خدمت خودتان " را اجرا کنید: براي تمام عمر در حوزه کاریتان یک شاگرد باقی بمانید. براي یک حرفه اي هیچ وقت مدرسه رفتن و آموختن تمام نمیشود.

چه مهارتها و تواناییهایی است که به شما کمک میکند تا در کارتان در زمان کمتر نتایج بهتري بدست آورید؟ براي ادامه و پیشرفت کار در آینده به چه تواناییهاي کلیدي و اصلی نیاز دارید؟ این مهارتها هر چه هستند آنها را مشخص کنید. براي بهبود آنها برنامهریزي کنید و سپس فراگیري را شروع کنید. سعی کنید در کارتان همیشه بهترین باشید.

١٠. استعدادهاي منحصر به فرد خود را تقویت کنید

" کار خودتان را انجام دهید، اما نه در حد وظیفه بلکه اندکی بیشتر و از روي سخاوت. همین مقدارِ اندک به اندازهي تمام کار ارزش دارد "

دین بریگز

شما انسان منحصر به فردي هستید. در وجود شما استعدادها و توانائیهاي وجود دارد که شما را از هر انسان دیگري که تا کنون به دنیا آمده است متمایز میکند. قورباغههایی هست که فقط شما میتوانید بخورید یا خوردنشان را یاد بگیرید تا به یکی از مهمترین افراد نسل خود تبدیل شوید.

کارهاي بخصوصی هست که میتوانید انجام دهید یا انجام دادن آنها را یاد بگیرید تا هم براي خودتان و هم براي دیگران ارزشی فوقالعاده پیدا کنید. کار شما این است که حوزههایی را که میتوانید در آن منحصر به فرد باشید پیدا کنید و آنگاه قاطعانه تصمیم بگیرید که در آن حوزهها خیلی خیلی خوب بشوید.

از دیدگاه گردش نقدینگی، باارزشترین امتیازي که یک نفر میتواند داشته باشد " توانایی کسب درآمد " است. توانایی کسب درآمد این امکان را فراهم میسازد تا تنها با به کارگیري دانش و مهارت خود در دنیاي پیرامونتان سالیانه معادل دهها هزار دلار به زندگی خود سرازیر کنید. این در واقع نتیجهي توانایی شما در قورت دادن قورباغههاي بخصوصی است که میتوانید سریعتر و بهتر از دیگران بخورید.

ممکن است همه دار و ندارتان را از دست بدهید: خانه، اتومبیل، شغل و موجودي حسابهاي بانکیتان. اما تا زمانی که توانایی کسب درآمد را داشته باشید میتوانید همهي آنچه را که از دست داده اید به علاوهي بسیاري چیزهاي دیگر را دوباره به دست بیاورید.

به طور مرتب و منظم تواناییهاي منحصر به فرد خود را ارزیابی کنید. چه کار بخصوصی است که شما میتوانید بهتر از دیگران انجام دهید؟ در چه کاري مهارت دارید؟ چه کاري است که انجام آن براي شما

آسان، اما براي دیگران سخت است؟ وقتی به گذشتهي حرفه اي خود نگاه میکنید چه چیزي بیشترین سهم را در موفقیت شما تا به امروز داشته است؟ مهمترین قورباغه هایی که تا به امروز خورده اید کدام بوده اند؟ شما طوري طراحی شده اید که از کارهایی که میتوانید در آن بهترین باشید بیشترین لذت را میبرید. از کدامیک از کارهایی که انجام میدهید بیشتر لذت میبرید؟ از خوردن چه قورباغههایی بیشتر لذت میبرید؟ همین واقعیت که از بعضی کارها بیشتر لذت میبرید نشان میدهد که در درون خود آمادگی این را دارید که در آن زمینه از دیگران برتر باشید.

یکی از مسئولیتهاي مهم شما در زندگی این است که تصمیم بگیرید انجام چه کاري را واقعاً دوست دارید و آنگاه تمام عشق و علاقه خود را صرف انجام آن کار به بهترین نحو ممکن کنید.

به کارهاي گوناگونی که انجام میدهید نگاه کنید. کدامیک از آنها بیشترین تشویق و تحسین را از جانب دیگران براي شما به ارمغان میآورد؟ کدامیک از کارهایی که انجام میدهید بیشتر از سایر کارها بر راندمان کاري دیگران تأثیر مثبت میگذارد؟

افراد موفق بدون استثنا کسانی هستند که با صرف وقت دریافته اند که چه کاري را خوب انجام می دهند و از آن لذت میبرند. آنها میدانند که چه کاري بیشترین دگرگونی را در حرفهي آنها ایجاد میکند و به همین دلیل منحصراً روي همان کار یا زمینهي کاري متمرکز شده اند.

همواره باید بهترین قابلیتها و نیروهاي خود را روي شروع کردن و ادامه دادن به کارهایی صرف کنید که نقش کلیدي دارند و استعدادها و تواناییهاي منحصر به فردتان شما را قادر به انجام دادن آنها میکند. از این طریق میتوانید فرد مؤثري باشید. شما نمیتوانید همهي کارها را انجام دهید اما میتوانید کارهاي معدودي را که در آنها از دیگران برترید انجام دهید، کارهاي معدودي که واقعاً تحول ایجاد میکند.

مدام این پرسشهاي کلیدي را از خود بپرسید: " در چه کاري واقعاً بهتر از دیگران هستم؟ از کدام قسمت از کدام قسمت از کارهایی که انجام میدهم بیشتر لذت میبرم؟ مهمترین عامل موفقیت من در گذشته چه بوده است؟ اگر اصلاً بتوانم حرفه اي داشته باشم آن کدام است؟ "

اگر با خریدن بلیط بخت آزمایی یا چیزي شبیه به آن مبلغ هنگفتی پول بدست بیاورید و این آزادي را داشته باشید که براي بقیهي عمرتان هر کار یا هر قسمت از کاري را که دوست دارید انجام دهید، چه کاري را انتخاب خواهید کرد؟ براي اینکه مشغول به کار مورد نظر شوید چه مقدماتی را باید فراهم کنید تا بتوانید آن کار را به بهترین صورت ممکن انجام دهید؟ پاسخ این پرسش هر چه که هست از همین امروز دست به کار شوید.

١١. محدودیتهاي اصلی خود را مشخص کنید

" تمام افکار خود را روي کاري که دارید انجام میدهید متمرکز کنید. پرتوهاي خورشید تا متمرکز نشوند نمیسوزانند. "

الکساندر گراهام بل

چه چیزي مانع پیشرفت شما میشود؟ چه چیزي سرعت دستیابی به اهداف شما را تعیین میکند؟ چه چیزي تعیین میکند که با چه سرعتی از جایی که هستید به جایی که دلتان میخواهد برسید؟ چه چیزي مانع میشود تا قورباغههایی را بخورید که خوردنشان میتواند واقعاً تحول ایجاد کند؟ چرا تا بحال به هدف خود نرسیده اید؟

اینها از مهمترین پرسشهایی هستند که میتوانید در راه رسیدن به عالیترین سطوح تأثیر و بهرهوري فردي از خود بپرسید و به آنها پاسخ دهید. هر کاري که بخواهید بکنید همیشه عامل محدود کننده اي وجود دارد که سرعت شما را در انجام آن کار تعیین میکند. وظیفهي شما بررسی کار مورد نظر و بازشناسی محدودیت یا عامل محدود کننده اي است که در آن کار وجود دارد. سپس باید تمام نیروهاي خود را صرف تضعیف عامل بازدارنده یا محدود کننده کنید.

تقریباً در هر کاري، چه کوچک و چه بزرگ، عاملی وجود دارد که تعیینکنندهي سرعت دستیابی به هدف یا به اتمام رساندن آن کار است. در کاري که انجام میدهید، این عامل تعیینکننده کدام است؟

ذهن خود را روي آن متمرکز کنید. این میتواند بهترین روش استفاده از وقت و استعدادهایتان باشد.

این عامل تعیینکننده شاید فردي باشد که شما در کار خود به کمک یا هم فکري او نیاز دارید Leader) )، یا امکانات مالی که در کار خود به آن احتیاج دارید، یا نقاط ضعفی که در قسمتی از سازمان وجود دارد، یا هر چیز دیگري. این عامل هر چه باشد وظیفهي همیشگی شما یافتن آن است.

در هر کار یا تجارتی عامل محدودکننده یا بازدارنده اي وجود دارد که تعیین میکند یک سازمان با چه سرعتی و چه کیفیتی به هدف خود خواهد رسید. در هر صورت، همواره یک عامل بیش از سایر عوامل تعیینکنندهي سرعت دستیابی سازمان به هدفها و میزان سوددهی آن است. در کار شما این عامل کدام است؟

شناسایی دقیق این عامل محدودکننده در هر مرحله از مراحل انجام کار و تمرکز بر از بین بردن این عامل معمولاً بیش از هر اقدام دیگري موجب پیشرفت کار در زمان کمتر میشود.

قانون ٢٠/٨٠ در مورد محدودیتهاي شما در زندگی و کار نیز صادق است. به این معنا که ٨٠ درصد از محدودیتها یا عواملی که شما را از رسیدن به هدفهایتان باز میدارد عوامل درونی هستند. این عوامل بازدارنده در درون شما هستند. در ویژگیهاي شخصیتی، توانایی، عادت ها، انضباط فردي و تواناییهاي بالقوهي شما. تنها ٢٠ درصد از عوامل محدودکننده خارجی هستند و به سازمانی که در آن کار میکنید مربوط میشوند.

عامل تعیینکننده و محدودکنندهي شما ممکن است عاملی کوچک باشد و همیشه هم واضح و روشن نیست. گاهی براي مشخص کردن آن لازم است تمام مراحل انجام کار را لیست کنید و هر مرحله را به دقت بررسی نموده و آنگاه دقیقاً عامل بازدارندهي پیشرفت خود را مشخص کنید. به عنوان مثال برخی اوقات این عامل فقط یک برداشت منفی و یا مخالفت از سوي مشتریانتان است که باعث میشود تمام مراحل فروش به کندي صورت گیرد و نتیجهي کار موفقیتآمیز نباشد. گاهی فقط عدم وجود یکی از شرایط ضروري مانع افزایش فروش محصول یا حضور موفق در ارائه خدمات میشود.

صادقانه به سازمان خود نگاه کنید. به رئیس، همکاران و پرسنل سازمانتان دقت کنید تا ببینید آیا نقطهي ضعفی در آنها وجود دارد که سازمان را از پیشرفت و دستیابی به اهداف اصلی باز دارد.

در زندگی فردي نیز باید صادقانه به خودتان نگاه کنید تا بتوانید آن عامل محدودکننده و یا بازدارنده را که تعیینکنندهي سرعت شما در رسیدن به هدفهاي فردیتان است دقیقاً مشخص کنید.

انسانهاي موفق همیشه براي تجزیه و تحلیل عوامل محدودکننده از این پرسش آغاز میکنند: " چه ویژگی در من وجود دارد که مرا از پیشرفت باز میدارد؟ ". این افراد مسئولیت کامل اعمالشان را میپذیرند و براي یافتن علت و نیز راه حل مشکلاتشان را در خودشان میجویند.

مدام از خودتان بپرسید: " چه عاملی است که میتواند سرعت پیشرفت را طوري تنظیم کند که من بتوانم به نتیجه اي که میخواهم برسم؟ " تعیین عامل محدودکننده روشن میکند که براي از بین بردن آن باید از چه روشی استفاده کنید. شکست در تعیین عامل بازدارنده واقعی و یا تعیین عامل محدودکنندهي نادرست, شما را گمراه میکند. در این صورت وقت شما صرف حل کردن مشکل اصلی نشده است.

یک شرکت بزرگ که من از مشاوران آن هستم دچار کاهش در میزان فروش شده بود. مدیران شرکت پس از بررسی به این نتیجه رسیدند که عامل بازدارنده قدرت فروش و مدیریت فروش است. آنها مبلغ هنگفتی صرف سازماندهی مجدد مدیریت و بازآموزي مسئولین فروش شرکت کردند.

بعداً متوجه شدند که علت اصلی کاهش فروش اشتباهی بوده که یکی از حسابداران شرکت مرتکب شده و محصولات را در مقایسه با کالاهاي رقابتی موجود با قیمت بسیار بالایی روانهي بازار کرده است. به محض اینکه شرکت قیمتگذاري خود را اصلاح کرد فروش دوباره بالا رفت و تولید به وضعیت سوددهی برگشت.

وقتی مانع یا عامل بازدارنده را تشخیص داده و آن را با موفقیت از میان برداشتید در پس آن مانع یا عامل بازدارنده دیگري را پیدا میکنید. صرفنظر از اینکه عامل مربوطه بسیار پیش پا افتاده مثل صبح به موقع سرکار حاضر نشدن، یا بسیار اساسی مثل انتخاب یک حرفهي نامناسب باشد، همیشه عوامل محدودکننده یا تنگناهایی وجود دارد که سرعت پیشرفت شما را تعیین میکند. وظیفهي شما پیدا کردن آنها و متمرکز کردن نیروهایتان براي از میان برداشتن آنها در اسرع وقت است.

وقتی که روز را با هدف از میان برداشتن یک نقطه ضعف اصلی و یا عامل محدودکننده آغاز میکنید سرشار از انرژي و قدرتهاي فردي خواهید شد. این انگیزه شما را براي ادامه حرکت و یافتن عامل به پیش میراند. به یاد داشته باشید که همواره عامل محدودکننده اي وجود دارد و اغلب اوقات مهمترین قورباغه اي که باید بخورید یافتن و از بین بردن عامل محدودکننده یا بازدارنده است.

همین امروز مهمترین هدف زندگیتان را مشخص کنید. این هدف چیست؟ چه هدفی است که اگر در زندگی به آن دست پیدا کنید، بهترین تأثیر را بر زندگی کاریتان خواهد گذاشت؟ هنگامی که مطمئن شدید هدف اصلیتان را پیدا کرده اید از خودتان بپرسید: " چه عاملی است که تعیین کنندهي سرعت من در رسیدن به این هدف است؟ " چرا تا کنون به آن نرسیده ام؟ چه ویژگی در من است که مرا از پیشرفت و رسیدن به هدفم باز میدارد؟ جواب هر چه که بود، اقدامات خود را براي از بین بردن مانع اصلی فوراً شروع کنید، با هر کاري که فوراً به فکرتان میرسد کار را شروع کنید. هر کاري، مهم این است که شروع کنید.

١٢. هر بار یک بشکه به جلو بروید

" افرادي هم که توانایی متوسطی دارند میتوانند کارهاي بزرگ انجام دهند. اگر هر بار تمام نیروي خود را بهطور خستگیناپذیر روي یک چیز متمرکز کنند. "

ساموئل اسمایلز

یک ضربالمثل قدیمی انگلیسی میگوید: " یک متر، یک متر سخت است، ولی یک سانتیمتر، یک سانتیمتر مثل آب خوردن است. "

یکی از مهمترین روشهاي غلبه بر تنبلی این است که به جاي آنکه به تمام کار عظیمی که در برابرتان قرار گرفته است فکر کنید ذهن خود را فقط روي همان قسمت از کار که در حال انجام آن هستید متمرکز کنید. یکی از بهترین راهها براي خوردن یک قورباغهي بزرگ این است که هر بار یک لقمه از آن را بخورید.

کنفوسیوس میگوید: " طی کردن راهی که هزار فرسنگ است با برداشتن یک قدم آغاز میشود. " این یکی از بهترین استراتژيها براي غلبه بر تنبلی و انجام کار بیشتر در زمان کمتر است.

چندین سال پیش من از قلب صحراي آفریقا عبور میکردم. صحراي تانزروفت در اعماق الجزایر فعلی. در آن زمان سالها بود که فرانسويها صحرا را به حال خود رها کرده بودند و پمپ بنزینهاي میان راه همه متروکه شده بود. صحراي بی آب و علف بیش از ٨٠٠ کیلومتر پهنا داشت و حتی یک پشه هم در آن پر نمیزد. مثل یک پارکینگ ماسه اي زرد وسیع و صاف بود که از هر طرف نگاه میکردي تا افق گسترده بود.

بیش از ١٣٠٠ نفر در سالهاي قبل هنگام عبور از این صحراي پهناور ناپدید شده بودند. اغلب شنهاي روان مسیر را پوشانده و مسافران شبها در صحرا گم شده بودند.

براي نشانهگذاري مسیر، فرانسويها از بشکههاي سیاه رنگ پنجاه و پنج گالنی نفت استفاده کرده بودند. این بشکهها را به فاصلههاي پنج کیلومتري، یعنی فاصله اي که خمیدگی زمین افق دید را در صحراي بایر محدود میکند، قرار داده بودند.

به این ترتیب در طول روز در هر کجاي مسیر که بودیم میتوانستیم دو بشکه را ببینیم، بشکه اي که تازه از آن گذشته بودیم و بشکه اي که پنج کیلومتر بعد از آن در برابر ما قرار داشت، و همین کافی بود.

تنها کاري که باید میکردیم این بود که اتومبیل را به طرف بشکه بعدي هدایت میکردیم. در نتیجه میتوانستیم از بزرگترین صحراي جهان عبور کنیم. فقط به این صورت که " هر بار یک بشکه " جلو برویم.

به همین روش میتوانید هر کار بزرگی را در زندگی خود به انجام برسانید اگر خود را موظف کنید که هر بار فقط تا جایی که میتوانید بینید جلو بروید. آنگاه به اندازهي کافی دید پیدا میکنید تا بتوانید باز هم جلوتر بروید.

براي انجام یک کار عظیم باید با اطمینان قدم بردارید و اعتماد کامل داشته باشید که گام بعدي شما بزودي برایتان روشن خواهد شد. این نصیحت فوقالعاده را به خاطر داشته بسپارید: " در بازي والیبال باید بپرید بالا تا تور را ببینید. "

براي داشتن یک زندگی و یا شغل ایده ال باید هر بار یک کار را به دست بگیرید، آن را سریع و خوب انجام دهید و سپس به سراغ کار بعدي بروید.

براي رسیدن به استقلال مالی باید هر ماه مقداري از پول خود را پسانداز کنید و هر سال این رویه را دنبال کنید. براي داشتن سلامتی و تناسب اندام همیشه کمتر بخورید و کمی بیشتر ورزش کنید و این کار را هر روز و هر ماه ادامه بدهید.

براي غلبه بر تنبلی و انجام دادن کارهاي بزرگ فقط کافی است اولین قدم را به سوي هدفتان بردارید، و بعد قدم بعدي را. هر بار یک بشکه به جلو بروید.

هر هدف، وظیفه یا پروژه اي را که تا بحال در زندگی براي رسیدن و یا انجام آن سستی و تنبلی کرده اید انتخاب کنید و فوراً اولین قدم را براي شروع کار بردارید. برخی اوقات براي شروع تنها کاري که باید بکنید این است که بنشینید و لیستی از تمام مراحلی که براي انجام یا رسیدن به هدف باید طی کنید، تهیه کنید.

سپس کار را شروع کنید، هر بار یکی از مراحل را به انجام برسانید. بعد مرحلهي بعدي، و به همین ترتیب تا آخر. در پایان از نتیجهي به دست آمده شگفتزده خواهید شد.

١٣. خودتان را تحت فشار بگذارید

" نخستین شرط لازم براي موفقیت این است که نیروهاي جسمی و ذهنی خود را بهطور پیوسته و خستگیناپذیر روي یک مسئله متمرکز کنید. "

توماس ادیسون

دنیا پر از آدمهایی است که منتظرند کسی از راه برسد و به آنها انگیزه بدهد تا به انسانی تبدیل شوند که آرزوي را دارند. مشکل این است که هیچکس قرار نیست به نجات آنها بیاید.

این آدمها منتظر رسیدن اتوبوس ایستاده اند اما در خیابانی که هیچ اتوبوسی از آن نمیگذرد. در نتیجه، اگر این افراد مسئولیت زندگی خود را برعهده نگیرند و خودشان را تحت فشار قرار ندهند ممکن است براي همیشه منتظر بمانند و این کاري است که اکثر مردم میکنند.

فقط حدود ٢ درصد از مردم میتوانند بهطور تمام و کمال بدون نظارت کار کنند. به این جور افراد " رهبر " میگوییم و شما هم قصد دارید یک رهبر باشید.

کاري که باید بکنید این است که در خود این عادت را ایجاد کنید که خودتان را تحت فشار بگذارید و منتظر نمانید تا شخص دیگري بیاید و این کار را براي شما بکند. باید خودتان قورباغههایتان را انتخاب کنید و سپس آنها را به ترتیب اهمیت بخورید.

استانداردهایی که براي کار و رفتار خود تعیین میکنید باید از آنچه دیگران میتوانند براي شما تعیین کنند بالاتر باشد. این را براي خود به صورت یک بازي درآورید که کمی زودتر کار را شروع کنید، کمی بیشتر کار کنید و کمی دیرتر کار را تعطیل کنید. همیشه دنبال راههایی باشید که بتوانید به اصطلاح مسافت بیشتري را طی کنید و بیش از آنچه به خاطر آن پول میگیرید کار کنید.

ناتانیل بارندون، روانشناس معروف، عزت نفس را که هسته شخصیت است اینطور تعریف میکند: "اعتبار و احترامی که فرد نزد خود دارد." شما با کارهایی که در انجام آن موفق میشوید یا شکست میخورید اعتبار و احترامی را که نزد خودتان دارید بالا میبرید یا پایین میآورید. جنبه خوب قضیه این است که هر وقت خودتان را وادار کنید که حداکثر تلاشتان را بکنید یا بیش از یک فرد عادي پشتکار داشته باشید احساس فوقالعاده اي نسبت به خودتان پیدا می کنید.

هر روز تصور کنید که یک پیام اضطراري دریافت کرده اید و باید هین فردا به مدت یک ماه شهر را ترک کنید. چه کاري است که اگر قرار باشد به مدت یک ماه شهر را ترک کنید حتماً میخواهید که از انجام آن قبل از رفتن اطمینان حاصل کنید؟ این کار هر چه که هست الآن براي انجام آن دست به کار شوید. تصور کنید که همین الآن به شما خبر بدهند که یک مسافرت مجانی که همه هزینههاي آن قبلاً پرداخت شده است به عنوان جایزه به شما تعلق گرفته است، اما باید همین فردا براي تعطیلات موردنظر عازم شوید وگرنه این جایزه به شخص دیگري داده خواهد شد. چه کاري است که تصمیم دارید قبل از رفتن به اتمام برسانید تا بتوانید از این تعطیلات لذت ببرید؟ این کار هر چه که هست بلافاصله براي انجام آن دست به کار شوید.

افراد موفق همواره براي بالا بردن کاراییشان خود را تحت فشار قرار میدهند. افراد ناموفق باید نظارت و رهبري شوند و توسط دیگران تحت فشار قرار گیرند.

یکی از بهترین راهها براي غلبه بر تنبلی کار کردن به نحوي است که گویی فقط یک روز فرصت دارید تا مهمترین کارهاي خود را قبل از اینکه شهر را به مدت یک ماه ترک کنید یا به مسافرت بروید به انجام برسانید. با تحت فشار قرار دادن خود کارهاي بیشتر و بهتري را در مدت زمانی کمتر از قبل به پایان خواهید رساند، به یک شخص کارآمد و موفق تبدیل میشوید، نسبت به خودتان احساس فوقالعاده اي پیدا میکنید و کمکم عادت تسریع در انجام امور را در خود ایجاد میکنید، عادتی که از آن پس در تمام روزهاي زندگی به شما خدمت خواهد کرد.

براي انجام هر یک از کـارهاي خود و همچنین براي انجام هر یک از قسـمتهاي آن مهلت تعیین کنید. بــراي خودتــان یک " سیستم فشار " طراحی کنی. بار خود را کم کم زیاد کنید و اجازه ندهید که از میدان به در شوید. وقتی که براي خود مهلتی تعیین کردید به آن پایبند باشید و حتی سعی کنید کار را زودتر از مهلت مقرر انجام دهید.

در مورد کارها یا پروژههاي بزرگ، قبل از شروع همهي مراحل آن را لیست کنید. آنگاه تعیین کنید که براي انجام هر قسمت از کار چند دقیقه و ساعت وقت لازم دارید. سپس برنامهي زمانبندي شده روزانه و هفتگی خود را تنظیم مجدد کنید تا بتوانید براي زمانی که منحصراً روي این پروژه کار میکنید وقت خالی ایجاد کنید.

١٤. قدرتهاي فردي خود را به حداکثر برسانید

" تمام سرمایههاي خود را یک جا جمع کنید، همه استعدادهاي خود را گرد آورید، تمام نیروهاي خود را آرایش دهید و همه تواناییهاي خود را براي تسلط روي حداقل یک کار متمرکز کنید. "

جان هاگاي

ماده خام بهرهوري و کارایی فردي در نیروهاي جسمی، ذهنی و عاطفی شما نهفته است. یکی از مهمترین لوازم خوشبختی، و بهرهوري فردي حفظ و افزایش مداوم سطح انرژي است. بدن شما مانند ماشینی است که غذا، آب و استراحت را مصرف میکند تا انرژي لازم براي انجام کارهاي مهم زندگی و کار را تولید کند. هنگامی که کاملاً استراحت کرده اید میتوانید دو، سه و حتی پنج برابر زمانی که خسته هستید کارهایتان را سر و سامان بدهید.

اصولاً کارایی شما پس از هشت یا نه ساعت کار شروع به کاهش میکند. به همین دلیل کار کردن تا دیر وقت گرچه برخی اوقات ضروري و اجتنابناپذیر است اما به این معناست که هر چه زمان بیشتر میگذرد کارایی شما کمتر و کمتر میشود. هر چه بیشتر خسته شوید کیفیت کار شما پایینتر میآید و مرتکب اشتباهات بیشتري میشوید. در یک لحظه، مانند یک باطري که انرژياش تمام میشود، به آخر خط میرسید و دیگر نمیتوانید به کار ادامه دهید.

واقعیت این است که براي شما ساعات بخصوصی از شبانهروز بهترین زمان انجام کار است. شما باید این زمانها را مشخص کنید و مهمترین و دشوارترین کارهایتان را در این ساعتها انجام بدهید.

اکثر افراد صبحها پس از یک خواب خوب شبانه سرحال و پر انرژي هستند. برخی دیگر بعد از ظهرها و تعداد کمی هم شبها و یا آخر شبها, کارایی و خلاقیت بیشتري دارند.

یکی از دلایل اصلی تنبلی و سستی، خستگی و یا شروع کردن کار در هنگام خستگی است. در این حالت مانند موتور اتومبیل که در هنگام صبح سرد است نمیتوانید استارت شروع کار را بزنید.

هر وقت احساس خستگی زیاد میکنید و کار زیادي هست که باید انجام بدهید و وقت کمی هم دارید، کار را متوقف کنید و به خودتان بگویید: " من نمیتوانم بیش از حد توانم کار کنم. "

گاهی اوقات بهترین استفاده از وقت این است که زود عازم خانه شوید، به رختخواب بروید و ده ساعت متوالی بخوابید. این کار انرژیتان را کاملاً به شما برمیگرداند و روز بعد خواهید توانست دو یا سه برابر کار کنید و کیفیت کارتان هم بسیار بالاتر از این خواهد بود که نخوابید و تا دیر وقت به کار ادامه دهید.

تحقیقات نشان میدهد که آمریکائیان بهطور متوسط در مقایسه با کاري که انجام میدهند از استراحت و خواب کافی برخوردار نیستند. میلیونها آمریکایی به دلیل کار بیش از حد و خواب کم دچار آشفتگی ذهنی هستند.

یکی از عاقلانهترین کارهایی که شما میتوانید در طول هفته انجام بدهید این است که ساعت ده شب تلویزین را خاموش کنید و به رختخواب بروید. بعضی اوقات یک ساعت زودتر خوابیدن میتواند تمام زندگی شما را دچار تحول کند.

از این به بعد این برنامه را به کار ببندید: هر هفته یک روز کامل کار نکنید. در طول این روز، چه پنجشنبه و چه جمعه، چیزي نخوانید، حتی نامه، به فکر جبران کارهاي عقبافتاده نباشید و بهطور کلی از انجام هر کاري که به ذهنتان فشار بیاورد دوري کنید. در عوض به تماشاي یک فیلم بروید، ورزش کنید و یا به انجام هر فعالیتی که میتواند ذهنتان را مجدداً شــارژ کند بپردازید. این جمله واقعاً درسـت اسـت که " تنوع, خستگی را برطرف میکند. "

در طول سال براي استراحت و ایجاد نشاط و شادي بهطور مرتب به تعطیلات بروید، هم تعطیلات آخر هفته و هم تعطیلات یک و یا دو هفته اي. همیشه بعد از تعطیلات آخر هفته و یا تعطیلات طولانیتر کارایی بسیار بالایی به دست خواهید آورد.

در طول هفته هر شب زود به رختخواب رفتن، خواب بیشتر در آخر هفته و هر هفته یک روز کامل استراحت کردن تضمین میکند که انرژي بیشتري داشته باشیم. با این انرژي میتوانید بر سستی و تنبلی خود غلبه کنید و کارهاي اصلی و مهم خود را سریعتر و بهتر از زمانی که میخواستید بدون استراحت کافی به کار بپردازید, انجام دهید.

براي برخورداري و حفظ انرژي بالا علاوه بر داشتن خواب و استراحت کافی، باید مراقب خوراک خود نیز باشید: " روز را با یک صبحانه حاوي پروتئین بالا، چربی پائین و کربوهیدرات پائین آغاز کنید. براي ناهار سالاد ماهی یا مرغ بخورید. از دسرها و خوراکهاي حاوي شکر، نمک و آرد سفید خودداري کنید. از خوردن نوشابه، آبنبات و شیرینی پرهیز کنید. تغذیه شما باید مانند تغذیهي یک قهرمان جهان قبل از مسابقه باشد زیرا از بسیاري جنبهها شرایط شما هم قبل از شروع کار روزانه مشابه یک قهرمان است.

با داشتن یک خوراک سبک و سالم، ورزش و استراحت کافی بیشتر، بهتر و آسانتر از قبل کار میکنید و از کار خود رضایت بیشتري خواهید داشت.

در موقع شروع کار هر چقدر احساس بهتري داشته باشید کمتر دچار سستی و تنبلی میشوید و بیشتر مشتاق خواهید بود که کار را تمام کنید و کارهاي دیگري را شروع کنید. داشتن انرژي بالا براي کارایی بالا و رضایت و موفقیت بیشتر اجتناب ناپذیر است.

میزان انرژي و عادت خواب و خوراک خود را دقیقاً بررسی کنید. براي بالا بردن سطح انرژي و تندرستی خود مصمم شوید و به پرسشهاي زیر پاسخ دهید:

کدام یک از فعالیتهاي جسمی خود را باید بیشتر کنم؟ کدام یک از فعالیتهاي جسمی خود را باید کمتر کنم؟

براي اینکه عملکرد خود را به بالاترین سطح برسانم چه فعالیتی را باید شروع کنم؟

در حال حاضر چه کاري میکنم که سلامتی مرا به خطر میاندازد و باید انجام آن را کاملاً متوقف کنم؟ پاسخ هر چه که هست همین امروز دست به کار شوید.

١٥. خودتان را به فعالیت ترغیب کنید

" بالاترین لذتها در شور و شوقی است که انسان را به ماجراجوییها و پیروزيهاي بزرگ و فعالیتهاي خلاقهدار وادار میکند. "

آنتوان دوسنت اگزوپري

براي آنکه بتوانید در اوج توانایی و در بهترین شرایط جسمی و روانی باشید باید در میدان بازي کار و زندگی مثل بازیکنی باشید که مربی و تشویق کننده خودش هم هست.

اینکه در هر لحظه چگونه با خودتان صحبت میکنید نود و پنج درصد از احساسات مثبت و یا منفی شما را شکل میدهد. روحیه و احساسات شما ناشی از اتفاقاتی نیست که در اطرافتان به وقوع میپیوندند بلکه نحوه تعبیر و تفسیر شما از رویدادهاي اطرافتان است که به احساسات شما شکل میدهد. نحوهي برداشت و تعبیر شما از وقایع است که تا حد زیادي تعیین میکند که این اتفاقها در شما انگیزه و انرژي ایجاد کنند و یا موجب تحلیل و تضعیف انرژي و انگیزهها شوند.

براي آنکه درخود ایجاد انگیزه کنید، باید اراده کنید که یک خوش بین تمام عیار بشوید. باید تصمیم بگیرید که به تمام حرفها، عملها و عکسالعملهاي افراد و شرایط پیرامون پاسخهاي مثبت بدهید. شما نباید اجازه بدهید که مشکلات غیر قابل اجتناب و موانع زندگی روزمره احساسات و روحیه شما را تحت تأثیر قرار دهند و تضعیف کنند.

میزان عزت نفس شما، اینکه چقدر خودتان را دوست دارید و به خودتان احترام میگذارید، تعیینکننده میزان انگیزه و پشتکار شماست. براي بالا بردن عزت نفس خود، باید مدام با خودتان گفتگوهاي مثبت و سازنده داشته باشید. مثلاً مرتب به خودتان بگویید: " من خودم را دوست دارم. من خودم را دوست دارم. "

تا اینکه سرانجام آنچه را میگویید باور کنید و مانند فردي رفتار کنید که از توانایی و کارایی بالا برخوردار است.

وقتی دیگران از ما میپرسند: " حالتان چطور است؟ " همیشه بگویید: " عالی هستم. " مهم نیست که احساس واقعی شما در آن لحظه چیست و یا در زندگی شما چه میگذرد. فقط اراده کنید که شاد و با روحیه و خوشبین باقی بمانید. میگویند که شما نباید هرگز مشکلاتتان را با دیگران در میان بگذارید زیرا هشتاد درصد مردم اصلاً به مشکلات شما اهمیت نمیدهند و بیست درصد بقیه از اینکه بدانند شما براي این مشکلات اهمیت زیادي قائل هستید به نوعی خوشحال میشوند.

بسیاري روانشناسان در پژوهشهاي خود به این نتیجه رسیده اند که " خوشبینی " مهمترین ویژگی است که با استفاده از آن میتوانید خوشبختی و موفقیت شخصی و شغلی خود را افزایش دهید. ظاهراً افراد خوشبین سه ویژگی رفتاري دارند که هر سه را از طریق تمرین و تکرار کسب کردهاند. این سه ویژگی عبارتند از:

اول اینکه، افراد خوشبین در هر شرایط و موقعیتی به دنبال نکات مثبت هستند. آنها صرفنظر از اینکه چه مشکلی پیش میآید، به دنبال چیزهاي مثبت و سودمند هستند و تعجبی هم ندارد که همیشه آن را پیدا میکنند.

دوم اینکه، افراد خوشبین در هر شکست یا مشکلی همیشه به دنبال گرفتن درس باارزشی هستند. آنها معتقدند که " مشکلات ما را متوقف نمیکنند بلکه به ما آموزش میدهند؟ " به نظر آنها در هر شکست یا مانعی, درس عبرتی باارزش وجود دارد که با استفاده از آن میتوانند به پیشرفت بیشتري دست پیدا کنند و مصمم هستند که این درس را بیاموزند.

سوم اینکه، افراد خوشبین همیشه براي هر مشکلی به دنبال راه حل هستند. به هنگام به وجود آمدن مشکل، به جاي ناله و شکایت یا مقصر دانستن دیگران، به دنبال راهحل میگردند و از خودشان سـؤالاتی از این قبیل میپرسند: " راهحل چیسـت؟ الآن چه کاري میتوانیم بکنیم؟ قدم بعدي چیست؟ "

ضمناً افرادي که برحسب عادت خوشبین و مثبت هستند مدام به هدفهایشان فکر میکنند و در مورد آن صحبت میکنند. به بیان دیگر، همیشه به جلو نظر دارند تا عقب.

اگر مدام هدفها و ایدههایتان را مجسم کنید و در مورد آنها با خودتان گفتگوهاي مثبت داشته باشید، تمرکز بیشتري بر هدفهایتان خواهید داشت، انرژي بیشتري براي انجام کار پیدا میکنید. احساس اعتماد به نفس و خلاقیت بیشتري خواهید کرد و احساس میکنید که قدرت و کنترل فردیتان نیز بیشتر شده است.

و در نهایت هر چه فرد خوشبینتري باشید و احساس کنید که انگیزه بیشتري براي انجام کار دارید، بیشتر مشتاق خواهید بود که کار را شروع کنید و نیز بیشتر مصمم خواهید بود که به کار ادامه بدهید.

افکارتان را کنترل کنید. به خاطر داشته باشید که اکثر اوقات همان میشوید که به آن فکر میکنید. فقط به چیزهایی فکر کنید و درباره آن با خودتان گفتگو کنید که میخواهید داشته باشید نه چیزهایی که نمیخواهید.

براي داشتن ذهنی مثبت، مسئولیت کامل اعمال خود و هر آن چه را که برایتان اتفاق به عهده بگیرید. به هیچ دلیلی دیگران را مقصر ندانید و از آنها انتقاد نکنید. به جاي آنکه به دنبال توجیه شکستهایتان باشید اراده کنید که پیشرفت کنید. ذهن و انرژیتان را روي آنچه که میتواند به پیشرفت زندگی شما کمک کند متمرکز کنید و آنگاه از آنچه پیش میآید شگفتزده خواهید شد.

١٦. روش تنبلی سازنده را تمرین کنید

" مدام براي انجام وظایف و کارهاي اصلی خود وقت ایجاد کنید. هر روز براي انجام کارهاي فردا برنامهریزي کنید. چند کار کوچک را که باید حتماً انجام شوند همان اول صبح انجام دهید. سپس بلافاصله به سراغ وظایف اصلی و مهم بروید و کار را تا به اتمام رساندن آنها ادامه دهید. "

بُردروم ریپورتس

یکی از مؤثرترین روش هاي بالا بردن کارایی فردي استفاده از تکنیک تنبلی سازنده است. استفاده از این روش زندگی شما را دچار تحول میکند.

این یک واقعیت است که هیچ کس حتی شما هم نمیتوانید به همه کارهایی که باید انجام دهید برسید و آن را تمام کنید. براي همین ضروري است که در انجام برخی از کارها تنبلی کنید! به عبارت دیگر، باید قورباغههایی را که کوچکترند و یا کمتر زشت هستند نخورید و در عوض بزرگترین و زشتترین قورباغه را قورت بدهید.

تفاوت بین افراد کارآمد و افرادي که از کارایی پایینی برخوردارند تا حد زیادي از طریق اینکه در انجام چه کارهایی تنبلی میکنند قابل تشخیص است. چون به هر حال باید در انجام برخی کارها تنبلی کنید، از همین امروز تصمیم بگیرید که کارهاي کم ارزش را انجام ندهید. اراده کنید که انجام کارهایی را که در پیشرفت زندگی شما نقش مهمی ایفا نمیکنند به دیگران بسپارید و آنها را از برنامه کارهاي خود حذف کنید. خود را از شر بچه قورباغهها خلاص کنید و ذهنتان را روي قورباغههاي بزرگ متمرکز کنید. راهش این است: براي تعیین کارهایی که باید در اولویت قرار بگیرند باید کارهایی را نیز که در اولویت

نیستند مشخص کنید. کاري در اولویت است که باید وقت بیشتري صرف آن کنید و آن را سریعتر به انجام برسانید در حالی که کاري که نباید در اولویت قرار گیرد کاري است که باید آن را بعداً انجام دهید و وقت کمتري هم صرف آن کنید، آن هم اگر قرار باشد که خودتان انجام دهید.

قـانـون: میزان موفقیت شما در استفاده بهتر از وقت و کنترل زندگی فقط بستگی دارد به این که تا چه حد میتوانید از انجام کارهایی که در زندگی شما از اهمیت کمتري برخوردار هستند دست بردارید.

یکی از پرقدرتترین کلمات در مدیریت زمان کلمه " نه " است. به هر کاري که استفاده بهینه از وقت و زندگیتان نیست " نه " بگویید. این کلمه را زود بگویید و بیشتر از آن استفاده کنید. واقعیت این است که ما وقتی براي تلف کردن نداریم.

براي آنکه کار جدیدي را شروع کنید، باید کار قدیمیتري را تمام کنید و یا دیگر آن را ادامه ندهید. لازمه وارد شدن، خارج شدن است. لازمه برداشتن، گذاشتن است.

تنبلی سازنده در واقع تصمیمگیري عاقلانه و خردمندانه در مورد این است که دقیقاً چه کارهایی را از این به بعد نباید انجام دهید.

اکثر مردم در انجام کارها دچار سستی یا تنبلی ناآگاهانه هستند. آنها بدون تفکر و تعقل از انجام برخی از کارها خودداري میکنند. در نتیجه این قبیل افراد کارهاي بزرگ، سخت، باارزش و مهمی را که تأثیر درازمدت و بسیار مهمی در زندگی و شغلشان دارد انجام نمیدهند. شما باید به هر قیمتی که شده از این تمایلات دوري کنید.

کار شما این است که بهطور عاقلانه و منطقی از انجام کارهایی که از ارزش کمی برخوردارند دست بکشید تا وقت بیشتري براي کارهایی داشته باشید که واقعاً میتوانند روي زندگی و شغل شما تأثیر مهمی بگذارند.

مرتباً وظایف و مسئولیتهاي خود را مرور کنید و کارهایی را که باعث هدر رفتن شما میشوند و در عین حال در صورت انجام ندادن آنها زیان قابل توجهی به شما وارد نمیشود مشخص کنید. این کاري است که هرگز به پایان نمیرسد و باید دائماً آن را انجام بدهید.

مثالی برایتان بزنم. یکی از دوستانم وقتی مجرد بود خیلی عاشق بازي گلف بود. او هفته اي سه یا چهار بار و هر بار سه تا چهار ساعت گلف بازي میکرد.

بعد از چند سال کاري را شروع کرد، ازدواج کرد و صاحب دو فرزند شد، اما بازهم سه تا چهار بار در هفته گلف بازي میکرد. تا اینکه بالاخره متوجه شد که بازي کردنش باعث بروز مشکلات زیادي در خانه و محل کار شده است. تنها راه براي آنکه بتواند زندگیاش را تحت کنترل درآورد این بود که چندین ساعت بازي گلف را از برنامه اش حذف کند.

فعالیتهاي خارج از محل کار خود را مرور کنید و ببینید انجام چه کارهایی مهم نیستند. تماشاي تلویزیون را حذف کنید و وقت آن را صرف خانواده، مطالعه، ورزش و انجام هر کاري که به پیشرفت زندگی شما کمک میکند بکنید.

فعالیتهاي کاري خود را مرور کنید و کارها و وظایفی را که میتوانید به دیگران بسپارید و یا از برنامه حذف کنید تا وقت بیشتري براي انجام کارهاي مهمتر داشته باشید مشخص کنید. از همین امروز تمرین تنبلی سازنده را در کار شروع کنید تا بتوانید در هر زمان و مکانی کارهایی را که در اولویت نیستند تعیین و از برنامه کاریتان حذف کنید. همین تصمیمگیري به تنهایی میتواند زندگیتان را دچار تحول بکند.

در زندگی همیشه تصمیم گرفتن را تمرین کنید. مرتباً از خودتان بپرسید: " اگر این کار را قبلاً شروع نکرده بودم، آیا با اطلاعات و شرایطی که امروز دارم حاضر میشدم الآن این کار را شروع کنم؟ "

هر یک از فعالیتها و کارهاي شخصی و شغلیتان را که قبلاً آغاز کرده اید بر اساس شرایط و اطلاعات امروزتان ارزشیابی کنید و ببینید آیا در میان کارهایتان کاري هست که دیگر ضرورتی براي انجام آن احساس نمیکنید. در این صورت، این کاري است که باید تکنیک تنبلی سازنده را در مورد آن به کار بگیرید و یا دیگر از انجام آن دست بکشید.

١٧. اول سختترین کار را انجام دهید

" هر چه بیشتر عمر میکنم بیشتر اطمینان پیدا میکنم که تفاوت عمده انسانها، تفاوت بین انسان ضعیف و قوي، بین انسان بزرگ و کوچک میزان توانایی یا ارده استوار و خللناپذیر را براي خود مشخص میکند, دو راه بیشتر پیش رو ندارد: یا مرگ یا پیروزي. "

سر توماس فاول باکستون

یکـی از راههاي غلبه بر سـستی و تنبلی و انجام سـریعتر و بیشتر کـارها این اسـت که اول از سختترین کارها شـروع کنید. این همـان " قورباغه اي است که باید بخورید. " این کار یکی از سختترین و در عین حال مهمترین مهارتهاي کنترل فردي است.

براي اینکه این عادت را در خود به وجود آورده و تقویت کنید مراحل زیر را به ترتیب دنبال کنید:

# در پایان روز براي فردا و در آخر هفته براي هفتهي آینده، لیستی از تمام کارهایی که باید انجام دهید تهیه کنید.

# این لیست را با استفاده از روش الف، ب، پ، ت، ث، و نیز قانون ٢٠/٨٠ مرور کنید و تغییرات لازم را در آن بدهید.

# از میان وظایف و کارها، کار الف – ١ را که مهمترین کار و وظیفه شماست انتخاب کنید. کاري که انجام دادن یا ندادن آن بیشترین تأثیر را روي زندگیتان میگذارد.

# هر چیزي را که براي شروع و تمام کردن این کار لازم دارید آماده کنید تا بتوانید صبح روز بعد کار را شروع کنید.

#  به مدت بیست و یک روز به همین صورت کار را ادامه دهید و اول از همه به سراغ مهمترین کار بروید. با این انضباط فردي، شما به معناي واقعی کلمه در کمتر از یک ماه کارایی خود را دو برابر خواهید کرد.

شروع روز با انجام بزرگترین و مهمترین کار درست برخلاف کاري است که اغلب مردم انجام میدهند. با این انضباط فردي شما عادت تنبلی و سستی در کار را میشکنید و آیندهي خود را کاملاً در دست میگیرید.

شروع روز با سختترین کار، یا قسمتی از آن، یک شروع بسیار خوب و پرانرژي براي شما خواهد بود. این کار باعث میشود که از این به بعد توانایی و کارایی بیشتري داشته باشید.

روزهایی که کارتان را بیوقفه با مهمترین کار آغاز میکنید، در مقایسه با روزهاي دیگر احساس بهتري نسبت به خودتان دارید، احساس توانایی بیشتري میکنید، احساس میکنید که مؤثرتر هستید و نسبت به همیشه کنترل بیشتري روي خودتان و زندگیتان دارید.

خودتان را به صورت فردي مجسم کنید که مدام رو به پیشرفت است. خودتان را موظف کنید که با تمرین مرتب روشهاي بالابردن کارایی، آنها را تبدیل به عادت کنید تا بهطور اتوماتیک و بهسادگی این روشها را انجام بدهید. یکی از نیرومندترین جملاتی که براي این کار میتوانید استفاده کنید این است: " فقط امروز! نگران نباش که این کار باعث شود براي همیشـه تغییر کنی. اگر فکر خوبی اسـت، فقط امروز آن را انجام بده. "

هر روز به خودتان بگویید: " من فقط همین امروز آماده میشوم و روز را با سختترین کار شروع میکنم. " از تأثیري که این روش روي زندگیتان میگذارد شگفتزده خواهید شد.

١٨. کار را به قسمتهاي کوچکتر تقسیم کنید

" هر عادتی در ابتدا مانند یک نخ نازک است. اما هر بار که یک عمل را تکرار میکنیم ما این نخ نازک را ضخیمتر میکنیم و با تکرار عمل در نهایت این نخ تبدیل به طناب ضخیم و بلندي میشود که براي همیشه به دور فکر و عمل ما میپیچد. "

اریسون سووت ماردن

یکی از دلایل سستی و تنبلی در انجام کارهاي بزرگ و مهم آن است که هنگامی که براي اولین بار با آنها مواجه میشویم بسیار بزرگ و سخت به نظر میرسند.

یکی از تکنیکهایی که میتوانید از آن براي تقسیم کردن کارهاي بزرگ به قطعات کوچکتر استفاده کنید، روش " بریدن کالباس " است. با استفاده از این روش میتوانید هر کاري را به قطعات کوچکتر تقسیم کنید و هر بار یک قسمت از آن را انجام دهید. درست مثل بریدن یک کالباس بزرگ و تبدیل آن به برشهاي کوچک و خوردن آنها و یا مثل خوردن هر بار یک تکه از قورباغه.

از نظر روانی شروع قسمتی از یک کار بزرگ آسانتر از شروع تمام آن کار است. اغلب اوقات هنگامی که یک قسمت از کاري را شروع کنید و به همین ترتیب خواهید دید که حتی قبل از آنکه خودتان متوجه بشوید تمام کار به اتمام رسیده است.

نکته مهمی که باید به خاطر بسپارید این است که " ضرورت تمام کردن کار " یا آنچه اغلب " اجبار در تمام کردن کار " نامیده میشود در وجود اغلب انسانها هست. به این معنی که وقتی کاري را شروع میکنید و به اتمام میرسانید احساس خوشحالی و قدرت بیشتري میکنید. این احساس تمام کردن، به شما انگیزه میدهد که کار جدیدي را شروع کنید و تا تمام شدن آن به فعالیت ادامه دهید. تمام شدن کار موجب ترشح آندروفین در مغز میشود که احساس شعف را در انسان ایجاد میکند.

هر چقدر کاري که شروع و تمام میکنید بزرگتر باشد، پس از اتمام آن احساس خوشحالی بیشتري به شما دست میدهد. هر چه قورباغه اي که میخورید بزرگتر باشد احساس قدرت فردي و انرژي بیشتري خواهید کرد.

هنگامی که قسمت کوچکی از کار را شروع و تمام میکنید، انگیزهي شما براي شروع و تمام کردن قسمت بعدي کار بیشتر میشود و همین روال را تا آخر کار ادامه خواهید داد. هر قدمی که به جلو برمیدارید براي پیشروي به شما نیرو میدهد. به این ترتیب، در خود شوق و انگیزه اي درونی ایجاد میکنید که شما را وادار میکند تا اتمام کار به فعالیت ادامه دهید و اتمام این کار بزرگ به شما همان احساس شادي و رضایتی را میدهد که همیشه با هر موفقیتی همراه است.

تکنیک دیگري که به شما در تمام کردن یک کار کمک میکند، " سوراخ کردن پنیر سوئیسی " است. یعنی همانطور که یک قطعه بزرگ پنیر سوئیسی را سوراخ میکنیم، اراده کنیم که با درگیر کردن خود با کار، یا به اصطلاح با ایجاد سوراخی در آن، کار را شروع کنیم.

براي استفاده از این روش کافی است که تصمیم بگیرید مدت زمان معینی، مثلاً پنج یا ده دقیقه، خود را درگیر کار مورد نظر کنید و سپس کار را متوقف کنید و به سراغ کار دیگري بروید. به این ترتیب یک لقمه از قورباغه تان را میخورید و بعد از آن استراحت کرده و یا به کار دیگري میپردازید.

قدرت و تأثیر این روش همانند روش " بریدن کالباس " است. وقتی کار را شروع کنید، تمایل و شوق حرکت به جلو و انگیزهي تمام کردن کار در شما تقویت میشود و به این ترتیب براي ادامه کار احساس انرژي خواهید کرد و با داشتن انگیزه درونی تا تمام کردن کار به فعالیت ادامه خواهید داد.

شما میتوانید از روش " بریدن کالباس " و یا " سوراخ کردن پنیر سوئیسی " براي هر کاري که انجام آن در ابتداي امر سخت و غیر ممکن به نظر میرسد استفاده کنید. از تأثیر این تکنیکها در غلبه بر سستی و تنبلی تعجب خواهید کرد.

من دوستان زیادي دارم که فقط با اراده کردن و نوشتن یک صفحه و یا حتی یک پاراگراف در روز نویسندگان موفقی شده اند. شما هم میتوانید همین کار را بکنید.

براي شروع سـریع یک کار بزرگ و پیچیده که از چندین کـار کوچکتر تشکیل شده یکی از دو روش " بریدن کالباس " و یا " سوراخ کردن پنیر سوئیسی " را به کار بگیرید.

ویژگی مشترک انسانهاي موفق و خوشبخت آن است که همگی اهل عمل هستند. به این معنی که وقتی ایدهي خوبی را میشنوند فوراً آن را بکار میگیرند تا ببینند که تا چه حد این ایده میتواند برایشان سودمند باشد. پس وقت را تلف نکنید. همین امروز این روشها را امتحان کنید.

١٩. وقت بیشتري ایجاد کنید

"هیچ چیز به اندازهي تمرکز انرژي روي تعداد محدودي از هدفها به زندگیتان توان و نیروي بیشتر نمیدهد. "

نیدو کیوبین

استراتژي ایجاد وقت بیشتر مستلزم آن است که متعهد شویم با یک برنامه زمانبندي شده روي کارها و وظایف بزرگ و مهمتان کار کنید. براي تمام کردن بسیاري از کارهایی که واقعاً مهم هستند به برنامه زمانبندي شده و بلندمدت نیاز دارید. توانایی در ایجاد این ساعات باارزش و کارآمد براي زندگی و کار شما اهمیت زیادي دارد.

فروشندگان موفق ساعت مشخصی از هر روز را به تماس گرفتن با مشتریان خود اختصاص میدهند. این افراد به جاي تنبلی و یا تأخیر در انجام کاري که آن را معمولاً دوست ندارند، برنامهریزي میکنند که هر روز در ساعات معینی، براي مثال بین ساعت ١٠ تا ١١ صبح، با مشتریان تماس بگیرند و سپس خود را موظف میکنند که هر روز در همین ساعت این کار بخصوص را طبق برنامه انجام دهند.

بسیاري از مدیران بخش تجارت نیز هر روز وقت معینی را به تماس تلفنی با مشتریان خود اختصاص میدهند تا بتوانند از این طریق بهطور مستقیم نتیجه کار خود را مورد ارزیابی قرار دهند. بعضی افراد هر روز ساعت معینی، مثلاً سی تا شصت دقیقه، را به ورزش اختصاص میدهند. برخی فقط با اختصاص دادن پانزده دقیقه از وقت خود در هر شب پیش از خواب مطالعه کتابهاي بزرگی را تمام میکنند و با این کار در درازمدت میتوانند بسیاري از بهترین کتابهایی را که نوشته شده است را بخوانند.

رمز موفقیت در استفاده از روش " کار کردن روي یک پروژه در ساعات معین " این است که براي هر روز از قبل برنامهریزي کنید و به هر کار یا فعالیتی ساعت یا مدت معینی اختصاص دهید.

اکثر افراد بسیار موفق براي تمام روز خود از قبل برنامهریزي زمانبندي شده دارند و هر فعالیت یا کاري را در ساعات بخصوصی انجام میدهند. اساس برنامهریزي آنها این است که ابتدا باید کارهاي اصلی تمام شوند، هر بار یک کار. در نتیجه، کارایی این قبیل افراد به مرور زمان افزایش پیدا میکند بهطوري که به دو، سه و حتی پنج برابر یک فرد معمولی میرسد.

یکی از بهترین راههاي بالا بردن کارایی فردي برنامهریزي زمانبندي شده براي انجام کارهاست. براي این کار ابتدا جدولی تهیه میشود که در آن زمان به روز، ساعت و دقیقه تقسیم شده است. هر کاري که باید انجام شود براساس طول مدت موردنیاز براي اتمام آن و نیز زمان مناسب انجام آن در ستونهاي مربوطه زمانی قرار میگیرد. این نوع برنامهریزي شما را قادر میکند تا بتوانید براي هر کارتان وقت معین و کافی ایجاد کنید.

به این ترتیب خواهید توانست هنگام انجام هر کار از تداخل سایر کارها با آن که موجب توقف انجام آن میشود جلوگیري کنید و بیوقفه به همان کار بپردازید.

یکی از بهترین عادتهاي کاري این است که صبح زود از خواب بیدار شوید و ساعاتی از صبح را در خانه به انجام کارها بپردازید. مقدار کاري که در این مدت میتوانید انجام دهید در مقایسه با همین مدت زمان در محل کار سه برابر خواهد بود زیرا در خانه نه کسی وجود دارد که در کارتان وقفه ایجاد کند و نه اینکه تماسهاي تلفنی مزاحم کارتان خواهد بود.

در مسافرتهاي کاري نیز میتوانید با برنامهریزي قبلی هواپیما را تبدیل به اتاق کارتان کنید و بعد از اوج گرفتن هواپیما تمام طول پرواز بیوقفه کار کنید. از میزان پیشرفت کار در این مدت که هیچ مزاحمتی وجود ندارد تعجب خواهید کرد.

یکی از رمزهاي بالا بردن کارایی و بهرهوري این است که هر دقیقه را به حساب بیاورید. از زمانی که در راه مسافرت هستید نهایت استفاده را ببرید. از این فرصت که انگار به شما هدیه شده است براي تمام کردن قسمتهاي کوچکی از کارهاي بزرگ و مهم استفاده کنید.

به یاد داشته باشید که اهرام هم باگذاشته شدن سنگی روي سنگ دیگر ساخته شده است. براي ساختن یک زندگی و شغل ایده ال باید کارها را به ترتیب انجام داد و اغلب اوقات هم در هر زمان فقط قسمتی از یک کار باید انجام شود و سپس قسمتی دیگر. براي آنکه در مدیریت زمان موفق باشید باید بتوانید برنامه زمانبندي شده اي تنظیم کنید که در آن براي انجام و اتمام مهم و اصلیتان ساعات مشخص و مدت زمان مناسب در نظر بگیرید، بهطوري که در این ساعات فقط روي آن کار متمرکز باشید و هیچ کار دیگري با آن تداخل ایجاد نکند. ضمناً باید طبق برنامه به انجام کارها بپردازید.

مدام به راههاي مختلفی که از طریق آنها میتوانید وقت اضافی ایجاد کنید فکر کنید. از این وقت ها براي انجام مهمترین کارهایی که میتوانید در درازمدت بیشترین تأثیر را بر زندگی و کارتان بگذارند استفاده کنید.

هر دقیقه را به حساب بیاورید. با برنامهریزي و آمادگی از قبل اجازه ندهید که از هدفتان دور شوید و یا عوامل بازدارنده بتوانند در پیشرفتتان اختلال ایجاد کنند. بیش از هر چیز با انجام کارهاي مهم و اصلیتان بر روي بهدست آوردن مهمترین نتایج تمرکز داشته باشید و فراموش نکنید که خودتان مسئول دستیابی به اهدافتان هستید.

٢٠. سرعت انجام کار را افزایش دهید

" منتظر نمانید، زمانی مناسبتر از اکنون وجود ندارد، از همین نقطه اي که ایستاده اید با همین ابزار و امکاناتی که در اختیار دارید کار را ادامه دهید. همینطور که پیش میروید ابزارها و امکانات بهتر و مناسبتر را پیدا میکنید. "

ناپلئون هیل

بارزترین ویژگی زنان و مردان موفق این است که همگی " اهل عمل " هستند. انسانهاي کارآمد و داراي بهرهوري بالا ابتدا زمانی را صرف برنامهریزي و تعیین اولویاتها میکنند. سپس سریع و با تمام توان براي رسیدن به هدفهاي خود کار را شروع میکنند. آنها مرتب، بدون تعجیل و بیوقفه کار میکنند و در همان مدتی که افراد معمولی مشغول معاشرت با دیگران، اتلاف وقت و یا انجام کاري کم اهمیت هستند بسیاري از کارهاي اصلی خود را به اتمام میرسانند.

هنگامی که با حداکثر توان و بهطور مستمر روي کارهاي مهم و اصلی کار میکنید، ذهن شما وارد وضعیتی میشود که آن را " مَد " مینامند. تقریباً هر کس زمانی این حالت را تجربه کرده است. افراد واقعاً موفق کسانی هستند که میتوانند بسیار بیشتر از افراد عادي ذهن را در این وضعیت نگه دارند.

در وضعیت " مَد " که کارایی و بهرهوري انسان در بالاترین حد خود است، چیزي شبیه معجزه براي ذهن و احساسات اتفاق میافتد.

در این وضعیت شما احساس خوشحالی و انرژي فراوان میکنید، کارها بیعیب و نقص و بیدردسر انجام میشوند و احساس آرامش زیاد همراه با خرسندي از کار به فرد دست میدهد.

در وضعیت " مَد " که قرنها از شناسایی و بررسی آن میگذرد، عملکردتان بسیار بهتر، خلاقیتتان بیشتر و کاراییتان بالاتر، آگاهی و حساسیتتان افزونتر و دقت، بصیرت و شهودتان باورنکردنی است.

پیوند خود با انسانها و شرایط اطراف را به خوبی حس میکنید و اغلب در این وضعیت ایدههاي بسیار خوبی به ذهنتان میرسد که پیشرفت شما را بسیار تسریع میکند.

یکی از راههاي ایجاد چنین وضعیتی براي ذهن تقویت " احساس اضطرار " است، این احساس همان تمایل و شوق ذاتی براي انجام و اتمام سریع کار است. این تمایل درونی نوعی بیصبري است که به انسان انگیزه میدهد تا کار را شروع کند و ادامه دهد. حس اضطرار بسیار شبیه مسابقه دادن با خود است.

با ایجاد احساس اضطرار عمیق، " عمقگرایی " را در خود تقویت میکنید. به جاي اینکه مدام در مورد کارهایی که میخواهید انجام دهید صحبت کنید، اهل عمل میشوید. روي مراحلی از کار که میتوانید فوراً آنها را شروع کنید تمرکز میکنید. به منظور رسیدن به نتایج و هدفهایی که خواهان آن هستید روي کارهایی متمرکز میشوید که هم اکنون میتوانید انجام دهید.

بهنظر میرسد که رسیدن به یک موفقیت بزرگ در گرو داشتن سرعت در انجام کار است. براي این منظور باید کار را شروع کنید و با سرعتی یکنواخت ادامه دهید.

هنگامی که اهل عمل میشوید، در واقع اصل " اینرسی حرکت " را براي موفقیت فعال میکنید. این اصل میگوید که گرچه در ابتداي حرکت ممکن است انرژي زیادي صرف غلبه بر سکون شود اما پس از شروع حرکت انرژي بسیار کمتري براي ادامه حرکت لازم است.

جالب آن است که هر چه سریعتر حرکت کنید، انرژي بیشتري کسب میکنید. هر چه سریعتر حرکت کنید کار بیشتري انجام میدهید و احساس سودمندي بیشتري میکنید. هر چه سریعتر حرکت کنید تجربه و اطلاعات بیشتري به دست میآورید. و هر چه سریعتر حرکت کنید تواناتر و کارآمدتر میشوید. احساس اضطرار بهطور خودکار سرعت شما را در انجام کارها افزایش میدهد. هر چه سریعتر کار کنید و کار بیشتري انجام دهید، میزان عزت نفس، احترام به خود و غرور فردي خود را بالا میبرید. یکی از سادهترین و قدرتمندترین روشهاي تشویق خود براي شروع کار این است که این جمله را بارها و بارها پیش خود تکرار کنید: " همین الآن این کار را انجام بده. همین الآن این کار را انجام بده. همین الآن این کار را انجام بده. "

اگر احساس میکنید که سرعتتان در انجام کارها پایین میآید و یا کارهایی مانند حرف زدن با دیگران به هنگام کار، یا امور کم اهمیت در انجام کارهاي مهم شما اختلال ایجاد میکنند، به هنگام بروز اختلال همیشه این جمله را با خودتان تکرار کنید: " برگردیم سر کار خودمان. "

در پایان به خاطر داشته باشید که براي موفقیت در کار هیچ چیز به اندازه اینکه به عنوان فردي معروف شوید که کارهاي اصلی و مهم را دقیق و سریع انجام میدهد مهم نیست. این شهرت، شما را در حوزهي کاریتان به یکی از باارزشترین و محترمترین افراد تبدیل میکند.

از امـروز تصمیم بگیرید بـراي هـر کـاري که انجـام مــیدهید در خودتــان " احساس اضطرار " ایجاد کنید. یکی از کارهایی را که معمولاً در انجام آن تنبلی میکنید انتخاب کنید و اراده کنید که عادت سریع انجام دادن آن کار را در خود تقویت کنید. هم در مواقعی که فرصتی پیش میآید و هم وقتی که مشکلی رخ میدهد فوراً وارد عمل شوید. هنگامی که کار یا مسئولیتی را به شما میسپارند، سریع آن را به انجام برسانید و نتیجهي کار را اطلاع دهید. در تمام مسائل مهم زندگیتان سریع عمل کنید. آنگاه از اینکه میبینید چقدر کارهاي بیشتري انجام میدهید و احساس بهتري دارید تعجب خواهید کرد.

٢١. هر بار یک کار مهم انجام دهید

" راز قدرت واقعی در این است: با تمرین کردن مداوم یاد بگیرید که چطور تواناییهاي خود را هدر ندهید و در هر لحظه آنها را بر یک نقطه متمرکز کنید. "

جیمز آلن

قورباغه را قورت بده! تمام برنامهریزيها، اولویتبنديها و سازماندهی ها به همین مفهوم ساده وابسته هستند.

کارایی و بهرهوري فردي بالا بستگی به میزان توانایی شما در انتخاب مهمترین کار، شروع آن و تمرکز کامل تا اتمام آن.

همه دستاوردهاي بزرگ بشریت نتیجه سختکوشی و تمرکز طولانیمدت روي کار تا اتمام آن بوده است. لازمهي انجام کار این است که وقتی شروع کردید، بیوقفه ادامه دهید و تا کار ١٠٠ درصد تمام نشده است اجازه ندهید هیچ عاملی موجب اختلال یا اشکال در کار شود. هر وقت وسوسه میشوید که کار را متوقف کنید یا به کار دیگري بپردازید بهخودتان بگویید: " برگردیم سر کار خودمان. "

با تمرکز کامل روي مهمترین کار، میتوان زمان لازم براي اتمام آن را تا ٥٠ درصد یا حتی بیشتر کاهش داد.

تخمین زده شده است که تمایل به متوقف کردن کار و شروع مجدد آن میتواند زمان لازم براي تکمیل کار را تا ٥٠٠ درصد افزایش دهد.

هر بار که به کار متوقف شده اي بر میگردید، مجبور هستید بفهمید هنگامی که کار را متوقف کردید کجا بودید و براي ادامه کار چه باید بکنید، باید بر سکون غلبه کنید و مجدداً خودتان را ترغیب به کار کنید تا آنکه سرانجام سرعت کار را افزایش دهید و بتوانید به ریتم مناسب و مفید برسید.

اما هنگامی که قبل از شروع خودتان را کاملاً آماده میکنید، کار را متوقف نمیکنید و باعث بالا بردن انرژي، اشتیاق و انگیزه درخود میشوید. به این ترتیب، مرتباً کاراییتان افزایش پیدا میکند و سریعتر و بهتر کار میکنید.

در واقع هنگامی که مهمترین کارتان را انتخاب میکنید، هر کار دیگري اتلاف وقت محسوب میشود زیرا طبق اولویتبنديهایتان هیچ کار یا فعالیتی به اندازهي این کار مهم نیست.

هر چه خودتان را بیشتر موظف کنید که بیوقفه روي یک کار مهم فعالیت کنید، کارایی شما بیشتر و بیشتر میشود و در نتیجه کار را با کیفیت بالاتر و در زمان کمتري انجام خواهید داد.

اما هر بار که که کاري را متوقف میکنید، این چرخه متوقف میشود و به عقب بر میگردید. به همین دلیل، انجام کار دشوارتر میشود و وقت به هدر میرود.

آلبرت هوبارد انظباط فردي را اینطور تعریف میکند: " توانایی مجبور کردن خود به انجام کاري که باید در زمان معینی به اتمام رسد، چه دوست داشته باشیم و چه نداشته باشیم. "

به عنوان آخرین نکته باید بگویم که موفقیت در هر زمین هاي مستلزم داشتن انظباط بسیار زیادي است. انظباط فردي، تسلط بر نفس و کنترل خود، عناصر اصلی سازنده شخصیت برتر و کارآمد هستند. شروع و ادامه یک کار مهم تا تمام کردن ١٠٠ درصد آن محک واقعی شخصیت، نیروي اراده و استواري شماست.

پشتکار همان داشتن انظباط فردي در عمل است. جالب این است که هر چقدر خود را بیشتر موظف به پشتکار و پایداري در کار کنید، خودتان را بیشتر دوست خواهید داشت و بیشتر به خودتان احترام خواهید گذاشت و در نتیجه عزت نفس شما افزایش خواهد یافت. از طرف دیگر، هر چه خودتان را بیشتر دوست داشته باشید و به خودتان احترام بگذارید، آسانتر میتوانید خود را موظف به پایداري بیشتر در کار کنید. با تمرکز کامل روي مهمترین و اصلیترین کار و ادامه کار تا پایان صد در صد آن در واقع به شخصیت خودتان شکل و قالب تازه اي میبخشید و تبدیل به یک فرد برتر میشوید.

با این کار انسانی قويتر، تواناتر، با اعتماد به نفس بالاتر و خوشبختتر خواهید شد و احساس قدرت و کارایی بیشتري میکنید.

سرانجام احساس میکنید که از عهدهي هر کاري و رسیدن به هر هدفی بر میآیید. بر سرنوشت خود مسلط میشوید و به درجه اي از توانایی و کارایی میرسید که آینده تان را کاملاً تضمین میکند.

و کلـید همه این موفقیتها این اسـت که باارزشترین و مهمترین کـاري را که در هر لحظه میتوانید انـجام دهید مشـخص کنید و آنـگاه " قورباغه را قورت بدهید! "

دست به کار شوید! همین امروز مهمترین کار یا پروژهاي را که باید تمام شود انتخاب کنید و فوراً کار را شروع کنید.

به محض اینکه اصلیترین کارتان را شروع کردید خود را موظف کنید که آن را بیوقفه و بدون تأخیر تمام و کمال انجام دهید. به این کار به عنوان " امتحان " نگاه کنید. ببینید آیا شما آدمی هستید که بتوانید تصمیم به انجام کاري بگیرید و آن را تا آخر پیش ببرید. وقتی کار را شروع کردید اجازه ندهید هیچ چیز در انجام آن وقفه ایجاد کند.

جمع بندي و نتیجه گیري

رمز خوشبختی، رضایت، موفقیت بزرگ، احساس خوب، قدرت فردي و کارایی این است که عادت کنید هر روز اولین کاري که انجام میدهید خوردن قورباغه خودتان باشد.

خوشبختانه میتوانید از طریق تمرین این مهارت را یاد بگیرید و هنگامی که توانستید قبل از هر کاري عادت شروع مهمترین کار را در خود به وجود آورید، موفقیت شما حتمی خواهد بود.

در اینجا خلاصه اي از بیست و یک روش فوقالعاده براي غلبه بر تنبلی و انجام کار بیشتر در زمان کمتر را که چکیده فصلهاي کتاب است میخوانید. این اصول و قواعد را مدام مرور کنید تا عمیقاً در ذهن و عملتان ریشه بدواند و در نتیجه موفقیت آینده تان تضمین شود:

سفره را بچینید

دقیقاً تصمیم بگیرید که چه می خواهید. روشن بودن در این مورد یک شرط اساسی است. پیش از شروع کار، هدفها و تصمیمهایتان را بنویسید.

براي هر روز از قبل برنامهریزي کنید

برنامههایتان را روي کاغذ بیاورید. به ازاي هر دقیقه اي که صرف برنامهریزي میکنید، به هنگام اجراي آن پنج یا شش دقیقه در وقت خود صرفهجویی خواهید کرد.

قانون ٢٠/٨٠ را در همه امور بهکار بگیرید

٨٠ درصد از دستاوردهایتان نتیجه ٢٠ درصد از فعالیت شماست. همواره تلاش خود را روي این ٢٠ درصد متمرکز کنید.

پیامد کارها را در نظر داشته باشید

مهمترین و ضروریترین کارهاي شما آنهایی هستند که میتوانند بیشترین تأثیر را چه مثبت و چه منفی روي کار و زندگی شما بگذارند. به جاي تمرکز روي سایر کارها، تمام توجهتان را معطوف به این نوع کارها کنید.

روش الف ب پ ت ث را مدام به کار بگیرید

قبل از شروع لیستی از کارهایتان تهیه کنید و سپس آنها را از نظر ارزش و ضرورت اولویتبندي کنید تا مطمئن شوید که همیشه در حال انجام مهمترین کارهایتان هستید.

روي اهداف اصلی تمرکز کنید

نتایجی را که باید قطعاً از کارتان بهدست آورید تا بتوانید بگویید که به خوبی از عهده کار بر آمده اید مشخص کنید و در تمام مدت قاطعانه به دنبال به دست آوردن آنها باشید.

به قانون تخشیص ضرورت عمل کنید

هیچوقت براي انجام همه کارها وقت کافی وجود ندارد اما همشیه براي انجام مهمترین کارها وقت کافی هست.

پیش از شروع، مقدمات کار را کاملاً فراهم کنید

آمادگی تمام و کمال قبل از شروع کار مانع عملکرد ضعیف میشود.

همیشه یک شاگرد باقی بمانید

هر چه در ارتباط با کارهاي ضروري و مهمتان دانش بیشتري بهدست آورید، میتوانید سریعتر شروع کنید و زودتر به اتمام برسانید.

استعدادهاي منحصر به فرد خود را تقویت کنید

دقیقاً مشخص کنید چه کاري است که در حال حاضر خیلی خوب انجام میدهید یا در آینده میتوانید خیلی خوب انجام دهید. سپس تمام توان خود را در انجام آن بهکار گیرید.

محدودیتهاي اصلی خود را مشخص کنید

محدودیتها و یا عوامل بازدارنده درونی و بیرونی خود را مشخص کنید، عواملی که سرعت شما را در دستیابی به مهمترین هدفهایتان تعیین میکنند. سپس تمرکزتان را به از بین بردن این محدودیتها معطوف کنید.

هر بار یک بشکه جلو بروید

اگر کارها را مرحله به مرحله انجام دهید، میتوانید بزرگترین و پیچیدهترین کارها را به انجام برسانید.

خودتان را تحت فشار بگذارید

تصور کنید که یک ماه دیگر باید شهر را ترک کنید. طوري کار کنید که گویا مجبور هستید قبل از ترک شهر تمام کارهاي اصلیتان را به اتمام برسانید.

قدرتهاي فردي خود را به حداکثر برسانید

اوقاتی از روز را که از نظر ذهنی و جسمی کارایی بیشتري دارید مشخص کنید و مهمترین و ضروريترین کارهایتان را در این اوقات انجام دهید. به اندازه کافی استراحت کنید تا بتوانید بیشترین بازدهی را داشته باشید.

خودتان را به فعالیت ترغیب کنید

خودتان مشوق خودتان باشید. در هر شرایط یا موقعیتی به دنبال کسب نتایج خوب باشید. به جاي تمرکز بر مشکلات به دنبال راهحل بگردید. همواره فردي خوشبین و سازنده باشید.

روش تنبلی سازنده را تمرین کنید

هیچکس نمیتواند همه کارها را انجام دهد. بنابراین باید یاد بگیرید که از روي عمد در انجام برخی از کارهایی که از ارزش و اهمیت کمتري برخوردار هستند تنبلی کنید. با این کار خواهید توانست وقت کافی براي معدود کارهایی که واقعاً مهم هستند ایجاد کنید.

اول سختترین کار را انجام دهید

روزتان را با سختترین کار آغاز کنید، کاري که میتواند بزرگترین تأثیر را بر خودتان و حرفه تان بگذارد، و تا وقتی که آن را تمام نکرده اید دست از کار نکشید.

کار را به قطعات کوچکتر تقسیم کنید

کارهاي بزرگ و پیچیده را به قطعات کوچکتر تقسیم کنید و سپس هر بار یک قسمت از کار را شروع کنید و به اتمام برسانید.

وقت بیشتري ایجاد کنید

برنامه روزانه خود را طوري تنظیم کنید که به صورت طولانیمدت هر روز وقت کافی براي تمرکز کامل روي کارهاي مهم و اصلی داشته باشید.

سرعت انجام کار را افزایش دهید

عادت کنید که کارهاي اصلی خود را سریعتر انجام دهید. به عنوان فردي که کارها را سریع و دقیق انجام میدهد مشهور شوید.

هر بار یک کار مهم انجام دهید

کارهاي ضروریتان را دقیقاً مشخص کنید. سریعاً کار را شروع کنید و بدون توقف تا اتمام ١٠٠ درصد کار پیش بروید. این رمز واقعی افزایش کارایی و بهرهوري فردي است.

اراده کنید که هر روز این اصول را تمرین کنید تا جزئی از عادتهاي شما شوند. با ایجاد این عادتهاي مدیریت فردي و تبدیل آنها به بخشی از ویژگیهاي شخصیت خود آینده تان را تضمین کنید.

فقط کافی است این کار را بکنید:

قورباغه را قورت بدهید!

 

اخبار مرتبط
نظرات
 
   
 

قوانین ارسال نظر

  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
  • با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابه دارند، انتشار نمی‌یابند بنابراین توصيه مي‌شود از مثبت و منفی استفاده کنید.